Bezpieczeństwo

 • Plany działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sytuacjach szczególnych zagrożeń

  24 listopada 2017

  Na mocy art. 176 a ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1907), przedsiębiorca telekomunikacyjny obowiązany jest posiadać aktualny i uzgodniony plan działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

 • Systemy łączności na potrzeby obronne państwa

  24 listopada 2017

  Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), operator pocztowy jest obowiązany dostarczyć na żądanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dane dotyczące świadczonych usług pocztowych niezbędnych do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

 • Informacja dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

  24 listopada 2017

  Obowiązek informowania Prezesa UKE o jednostkach organizacyjnych/osobach reprezentujących przedsiębiorcę oraz przedsiębiorcach telekomunikacyjnych z którymi wspólnie lub w ich imieniu wykonywane są obowiązki określone w art. 179 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 • Formularze dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej

  24 listopada 2017

  Przekazywanie Prezesowi UKE danych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne.