Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Ochrona danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.

Dane kontaktowe: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), numer telefonu: 
+48 22 33 04 000, numer faksu: +48 22 53 49 162, formularz kontaktowy.

 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Mikołaj Komorowski: numer telefonu: +48 22 53 49 241, email: iod@uke.gov.pl.
 2. Prezes UKE przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych, wynikających między innymi z:
 1. ustawy Prawo telekomunikacyjne,
 2. ustawy Prawo pocztowe, 
 3. ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, 
 4. ustawy o systemie oceny zgodności,
 5. ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych, 
 6. ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 
 7. ustawy Prawo przedsiębiorców,
 8. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, 
 9. ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 10. ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 11. ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 12. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Prezesa UKE na podstawie Państwa zgody (np. przy okazji organizowania spotkań edukacyjnych). 

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Prezesa UKE mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców:
 1. podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji, sądy, służby państwowe),
 2. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu UKE na podstawie zawartej z UKE umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne UKE lub udostępniające UKE narzędzia teleinformatyczne, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć telekomunikacyjną UKE, podmioty świadczące na rzecz UKE usługi doradcze, audytowe i pomoc prawną),
 3. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą),
 4. organizacjom międzynarodowym w związku z realizacją ustawowych zadań Prezesa UKE.
 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.:
 1. w przypadku wypełniania obowiązku prawnego Prezesa UKE przez okres do czasu jego wypełnienia, a następnie do celów archiwalnych przez okres przewidziany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych UKE, przyjętych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 
 2. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Prezesa UKE danych osobowych, przysługuje Państwu:
 1. prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Prezes UKE przetwarza Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce uzyskanie dostępu do treści Państwa danych oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do uzyskania kopii danych osobowych,
 3. prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 16 RODO, 
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 18 RODO,
 5. prawo żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku cofnięcia zgody i braku innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać:

 1. składając wniosek bezpośrednio w UKE (w Centrali pod adresem wskazanym w pkt 1 lub jednej z delegatur UKE znajdujących się w każdym województwie – adresy delegatur znajdziecie Państwo na stronie www.uke.gov.pl),
 2. wysyłając emaila na adres: iod@uke.gov.pl.

Przepisy RODO określają zakres, w jakim można skorzystać z wyżej wymienionych praw.
Prezes UKE jest uprawniony do weryfikacji tożsamości wnioskujących.

 1. Prezes UKE może zwrócić się o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach nieokreślonych w przepisach prawa (np. w ramach prowadzenia działań edukacyjnych i promocyjnych). W takiej sytuacji przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na niezgodne z prawem przetwarzanie przez Prezesa UKE danych osobowych.
 3. Prezes UKE dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do danych osobowych jedynie w ramach dostarczania treści na stronach internetowych UKE na zasadach określonych w Polityce prywatności.
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Martin Stysiak
Osoba modyfikująca informację: Martin Stysiak
Data publikacji: 19.07.2019 13:08
Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2019 13:08