Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

EaPeReg - Sieć Regulatorów ds. Łączności Elektronicznej Partnerstwa Wschodniego

EaPeReg to niezależna platforma regulatorów łączności elektronicznej, która powstała we wrześniu 2012 roku w Mołdawii po zatwierdzeniu Memorandum of Understanding of the Eastern Partnership Regulators Network. W pracach sieci uczestniczą kraje Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina), kraje UE oraz Komisja Europejska. Aktualnie sieć działa w ramach Panelu HDM (ds. harmonizacji rynków cyfrowych; ang. Panel on Harmonisation of Digital Markets) i ze wsparciem programu EU4Digital.

Celem EaPeReg jest wspieranie krajów Partnerstwa Wschodniego w rozwoju społeczno-ekonomicznym poprzez rozwój ich rynków łączności elektronicznej oraz współpracę z krajami UE.

EaPeReg działa poprzez posiedzenie plenarne, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, troikę, grupę kontaktową i trzy grupy robocze.

Głównym forum decyzyjnym EaPeReg jest posiedzenie plenarne, na którym poddawane są głosowaniu poszczególne dokumenty oraz kandydatury przewodniczących. Prawo do głosowania mają jedynie członkowie sieci, tj. 6 krajów Partnerstwa Wschodniego. Dodatkowo część krajów UE ma status doradcy w sieci (Czechy, Chorwacja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Węgry). W ciągu roku są 2 posiedzenia plenarne i dwa poprzedzające je warsztaty tematyczne oraz po 2 spotkania każdej grupy roboczej.

Przewodniczący i wiceprzewodniczący są wybierani na okres roku, ale działają również w ramach Troiki, która składa się z poprzedniej, obecnej i następnej pary przewodniczących i wiceprzewodniczących. W sieci działa również grupa kontaktowa (wirtualnie, za pośrednictwem e-maili; grupa nie odbywa spotkań), która przygotowuje dokumenty na posiedzenia plenarne. W ramach tej grupy następuje też wymiana informacji.

W ramach sieci EaPeReg działają trzy grupy robocze:

 • REWG - grupa ds. roamingu,
 • SEWG - grupa ds. widma,
 • IRB EWG - grupa ds. niezależności regulatorów i rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Obecne priorytety prac w grupach roboczych EaPeReg to:

 • dla grupy ds. roamingu jest to przygotowanie i przyjęcie Regionalnego Porozumienia Roamingowego oraz rozpoczęcie prac nad studium dot. wspólnej przestrzeni roamingowej pomiędzy krajami Partnerstwa Wschodniego a krajami Unii Europejskiej
 • dla grupy ds. widma jest to koordynacja widma, w tym bardziej efektywna koordynacja przygraniczna oraz przygotowanie i przyjęcie Regionalnego Porozumienia dot. Widma
 • dla grupy ds. niezależności regulatorów i rozwoju infrastruktury szerokopasmowej jest to przygotowanie i rozwój strategii szerokopasmowych w krajach Partnerstwa Wschodniego, stworzenie narzędzia do mapowania oraz ustanowienie niezależnych regulatorów i zapewnienie niezależności istniejących regulatorów w krajach Partnerstwa Wschodniego.

Wsparcie działań EaPeReg ze strony Komisji Europejskiej realizowane jest głównie poprzez stworzenie i finasowanie inicjatywy „EU4Digital: wspieranie gospodarki
i społeczeństwa cyfrowego w Partnerstwie Wschodnim”, która w pierwszym etapie ma funkcjonować w latach 2019-2022.

Inicjatywa EU4Digital została oficjalnie zainaugurowana przez Komisję Europejską na spotkaniu ministerialnym Partnerstwa Wschodniego poświęconym społeczności cyfrowej w 2016 r. Ustanowiono sześć regionalnych sieci EU4Digital do pracy nad priorytetowymi tematami, w tym między innymi sieć dotyczącą regulacji telekomunikacyjnych (ang. ‘Telecom Rules’), której cele i założenia pokrywają się w znacznej części z celami i założeniami sieci EaPeReg oraz mają służyć realizacji celów EaPeReg.

Głównym celem EU4Digital w części Telecom Rules jest harmonizacja rynków cyfrowych stanowiąca jedno z kluczowych założeń polityki UE, zapewniająca wymierne rezultaty obywatelom Partnerstwa Wschodniego. Szczegółowe cele to:

 • osiągnięcie do 2020 r. wspólnej przestrzeni roamingowej wśród krajów Partnerstwa Wschodniego poprzez opracowanie i wdrożenie wspólnego podejścia do ustalania cen roamingu w regionie Partnerstwa Wschodniego,
 • wzmocnienie niezależności krajowych organów regulacyjnych poprzez wzmocnienie ich organizacyjnej i finansowej niezależności,
 • opracowanie strategii dystrybucji częstotliwości poprzez wspieranie skoordynowanego podejścia do uwolnienia pasma 700 MHz w 6 krajach partnerskich,
 • przyspieszenie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w regionie Partnerstwa Wschodniego poprzez wprowadzenie krajowych strategii szerokopasmowych podobnych do strategii przyjętych w krajach UE.

Realizacja tych celów ma w założeniu przynieść wyraźne korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom w regionie Partnerstwa Wschodniego w postaci niższych kosztów roamingu oraz lepszego prawa, które spowoduje zwiększenie konkurencji i wzrost liczby inwestycji, a także doprowadzi do wzmocnienia ochrony praw konsumentów oraz stworzenia perspektywy dla nowych możliwości bezprzewodowego dostępu szerokopasmowego i 5G.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Stepnowska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Stepnowska
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 13.10.2020 14:40
Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2021 21:27

Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT)

Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) utworzona została w 1959 r. 

W skład  CEPT wchodzi 48 państw członkowskich: Albania, Andora, Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Litwa, Liechtenstein,  Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy,  Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia,  Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Udział członków sektorowych:

ETNO, ETSI, Digital Europe, GSMA, ESOA, RIPE NCC, ISOC i ICANN.

Struktura:

Struktura CEPT

W pracach CEPT polska administracja reprezentowana jest przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Funkcję wiceprzewodniczącego CEPT Com-ITU od stycznia 2019 na okres 3 lat pełni Naczelnik Wydziału Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi w Departamencie Spraw Zagranicznych, Wojciech Berezowski.

Korzyści wypływające ze współpracy z CEPT obejmują uczestnictwo w tworzeniu planów regionalnych dotyczących numeracji, współużytkowania kodów, przeznaczenia pasm widma elektromagnetycznego, planów rozwoju telewizji cyfrowej i radia oraz współtworzenie europejskiego wkładu w kształt międzynarodowych przepisów prawnych dotyczących telekomunikacji.

Udział w pracach CEPT pozwala na uczestniczenie w procesach konsultacyjnych, pracach przygotowawczych do kolejnych światowych i regionalnych konferencji (tj. Światowej Konferencji Radiokomunikacji, Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej, Rady ITU, Konferencji Pełnomocników ITU, Światowego Zgromadzenia Normalizacji Telekomunikacji, Światowych Konferencji Rozwoju Telekomunikacji) oraz do innych spotkań ITU (np. grup roboczych Rady ITU).

Uczestnictwo w posiedzeniach grup i zespołów CEPT przygotowujących administracje europejskie do udziału w wyżej wymienionych zgromadzeniach umożliwia czynny udział w dyskusjach państw europejskich i  przygotowaniu optymalnego wspólnego europejskiego stanowiska.

Najważniejszymi ciałami kolegialnymi CEPT z punktu widzenia strategii rozwoju i funkcjonowania Konferencji są: Zgromadzenie Ogólne oraz Prezydencja (patrz: struktura CEPT). Prace CEPT unormowane są w dokumentach podstawowych: „CEPT Arrangement” i „Rules of Procedure”, w których określone zostały m.in. zasady Prezydencji  oraz kierunki działań, umożliwiających odgrywanie przez CEPT aktywniejszej roli na forum ITU, jako organizacji posiadającej prawo do podejmowania decyzji w sferze strategicznego planowania rozwoju łączności w Europie.

CEPT zajmuje się wyłącznie zagadnieniami prawno-decyzyjnymi i regulacyjnymi. Jest to szczególne forum dyskusyjne, umożliwiające wymianę opinii oraz doświadczeń administracji odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie rynków łączności w Europie, ułatwiające i sprzyjające bezpośrednim kontaktom regulatorów pocztowych i telekomunikacyjnych.

Więcej informacji na temat CEPT.

Zadania Prezydencji oraz Sekretariatu CEPT są ściśle związane z merytorycznym i technicznym przygotowaniem Zgromadzeń Plenarnych oraz z zapewnieniem ciągłości prac realizowanych w okresach między kolejnymi Zgromadzeniami.

W ramach CEPT działają Komitety:

 1. ECC (Electronic Communications Committee) –  (powstały z połączenia dwóch wcześniej funkcjonujących Komitetów CEPT tj.: ERC – w dziedzinie radiokomunikacji oraz ECTRA – w dziedzinie telekomunikacji), odpowiedzialny jest m.in. za wdrażanie i rozwój łączności elektronicznej w krajach członkowskich CEPT z uwzględnieniem europejskich i międzynarodowych przepisów prawnych i regulacyjnych. Komitet ECC ma prawo podejmowania w tym zakresie decyzji wiążących dla wszystkich członków CEPT. Odpowiada również za uzgadnianie stanowisk i propozycji krajów CEPT jako wspólnych w celu prezentowania ich na forum innych światowych i regionalnych organizacji. Uzgadnianie stanowisk odbywa się najczęściej w drodze publicznych konsultacji.
 2. CERP (European Committee on Postal Regulation)Komitet ds. Regulacji Pocztowych, odpowiadający za uzgadnianie wspólnych stanowisk i propozycji krajów CEPT przedstawianych na forum Światowego Związku Pocztowego (UPU).
 3. COM ITU (Committee for ITU Policy)Komitet ds. Polityki ITU, odpowiada za uzgadnianie wspólnych stanowisk  i propozycji krajów CEPT przedstawianych na Konferencji Pełnomocników ITU, Radzie ITU, Światowej Konferencji Rozwoju Telekomunikacji i Światowego Zgromadzenia Normalizacji Telekomunikacji.
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Wojciech Berezowski
Osoba publikująca informację: Wojciech Berezowski
Data publikacji: 04.11.2020 13:29