Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Współpraca bilateralna

Jednym z rodzajów działalności prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na forum międzynarodowym jest współpraca bilateralna.

Memoranda o porozumieniu

Większość działań w ramach tej współpracy wynika z, podpisanych przez Prezesa UKE i Krajowe Organy Regulacyjne z innych krajów, Memorandów o porozumieniu (ang. Memorandum of Understanding, MoU). Dokumenty te w większości mają charakter ogólny i zawierają zapisy dotyczące rozwoju współpracy w zakresie komunikacji elektronicznej poprzez wspieranie i realizację wspólnych inicjatyw, wymianę informacji i doświadczeń. Ich zapisy nie są prawnie wiążące i nie mogą być traktowane jako umowa międzynarodowa w rozumieniu Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów i nie pociągają za sobą praw i obowiązków w obszarze prawa międzynarodowego.

Obecnie Prezes UKE jest stroną 13 Memorandów z urzędami regulacyjnymi z: Albanii, Algierii, Armenii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Egiptu, Gruzji, Mołdawii, Norwegii, Serbii, Tajlandii oraz Ukrainy.

W ramach realizacji postanowień Memorandów organizowane są spotkania szefów w celu dokonania przeglądu aktualności ich zapisów, podsumowania dotychczasowej współpracy i zaplanowania działań na kolejny okres oraz warsztaty eksperckie, podczas których omawiane są aktualne problemy z różnych obszarów regulacji rynku komunikacji elektronicznej. Zwykle takie spotkania są częścią wizyt delegacji urzędów partnerskich w UKE lub delegacji polskiego regulatora w siedzibach organów regulacyjnych innych krajów. W ostatnim czasie, w związku z ograniczeniami związanymi z epidemią Covid-19, organizowane są spotkania w formie zdalnej.

Programy pomocowe

Inną formą współpracy dwustronnej są projekty, realizowane w ramach programów pomocowych krajowych i zagranicznych. Jednym z nich jest Program Współpracy Rozwojowej koordynowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W sumie UKE zrealizował łącznie 9 projektów w ramach tego programu w latach 2005-2007, 2009-2011 i 2016. Ich beneficjentami byli regulatorzy z Ukrainy (Państwowa Komisja Regulacji Łączności i Informatyzacji, NCCIR) - 7 projektów i Gruzji (obecnie Komisja Łączności, ComCom, wcześniej Gruzińska Państwowa Komisja Łączności, GNCC) - 2 projekty.

Tematyka projektów odpowiadała bieżącym potrzebom beneficjentów i dotyczyła regulacji rynku telekomunikacyjnego w oparciu o przepisy UE, w tym: współpracy międzyoperatorskiej, analiz rynku i wyznaczaniu znaczącej pozycji rynkowej, zarządzania zasobami numeracji oraz zasobami częstotliwości, zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług telekomunikacyjnych, badania jakości usług, nadzoru rynku wyrobów. Projekty dla regulatora ukraińskiego zawierały również tematy związane z regulacją rynku usług pocztowych.

UKE zaangażowany był również w realizację niewielkich projektów w ramach instrumentu Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji TAIEX. Były one zrealizowane w formie wizyt delegacji beneficjentów w siedzibie UKE, podczas których eksperci UKE prezentowali zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną, nadzorem rynku wyrobów, analizami rynku, regulacją usług SMS, kontroli w zakresie telekomunikacji i wykorzystania zasobów częstotliwości. Łącznie UKE zaangażowany był w realizację 4 projektów w ramach TAIEX – 2 dla Ukrainy i 2 dla Turcji (1 wspólnie z UOKiK).

Ponadto w okresie od grudnia 2017 do lipca 2019 konsorcjum, w składzie: Urząd Regulacji Telekomunikacji (RRT) z Litwy jako Lider Projektu, Federalne Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Energii (BMWi) z Niemiec oraz Prezes UKE jako Młodsi Partnerzy, zrealizowało projekt współpracy bliźniaczej (ang. twinning) na rzecz Gruzińskiej Państwowej Komisji Łączności. Eksperci UKE byli zaangażowani w realizację 4 z 6 komponentów projektu – dotyczących ram regulacyjnych, rozwoju infrastruktury szerokopasmowej, analiz rynku i wyznaczaniu znaczącej pozycji rynkowej oraz mechanizmów przydziału widma częstotliwości radiowych, przy czym w 2 ostatnich pełnili rolę wiodącą. Rezultatami ich pracy były: mapa drogowa w zakresie wprowadzenia nowych ram regulacyjnych, wytyczne w zakresie wdrożenia rozwiązań umożliwiających mapowanie infrastruktury i usług, standardy związane z regulacją rynków właściwych oraz rekomendacje dotyczące przydziału widma częstotliwości radiowych.

Działania ad hoc

Współpraca dwustronna realizowana jest również w formie pojedynczych spotkań, organizowanych w związku z bieżącymi potrzebami zgłaszanymi przez instytucje z innych krajów.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Rogozińska
Osoba publikująca informację: Marta Mętrak
Data publikacji: 06.08.2020 14:02