Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Petycje

Petycję można złożyć do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa;
 • złożyć osobiście w Kancelarii Głównej UKE: adres jak powyżej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15;
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP; 
 • przesłać na numer fax: 22 53 49 162;

Ważne! Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Zasady składania petycji:

 1. Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów;
 2. Petycję można złożyć w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję (własnym), podmiotu trzeciego za jego zgodą;
 3. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania a nie jego forma zewnętrzna.

Jakie informacje musi zawierać petycja:

 1. Petycja powinna zawierać oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, wskazanie miejsca zamieszkania/siedziby, adresu do korespondencji podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję oraz miejsce zamieszkania/siedzibę każdego z tych podmiotów;
 2. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać imię i nazwisko/ nazwę, miejsce zamieszkania/siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego musi zawierać zgodę tego podmiotu; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
 3. W petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektroniczne, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu (miejsca zamieszkania/ siedziby adresu do korespondencji) wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Petycja w sprawie już rozpatrzonej nie zawierająca nowych faktów lub dowodów może zostać pozostawiona bez rozpatrzenia. 

Informacja o przepisach, na podstawie których załatwiane są petycje w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej:

 1. Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870).
 2. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 15.03.2019 11:09
Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2019 11:09