Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Obowiązek przedłożenia sprawozdania z działalności pocztowej za rok 2023

Obowiązek przedłożenia sprawozdania z działalności pocztowej za rok 2023

W związku z obowiązkiem corocznego przedkładania Prezesowi UKE sprawozdania
z działalności pocztowej, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z realizacją tego obowiązku.

 1. Obowiązek sprawozdawczy

Obowiązek corocznego przedkładania Prezesowi UKE sprawozdań z działalności pocztowej,
w terminie do 31 marca, wynika z art. 43 ust. 1-5 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1640).

Sprawozdanie za rok 2023 powinno zawierać informacje wskazane w art. 43 ust. 2 ustawy oraz załączniki wymienione w art. 43 ust. 3 ustawy.

Obowiązkowi sprawozdawczemu podlegają również podmioty wykreślone z rejestru operatorów pocztowych, za okres wykonywania działalności pocztowej w roku, w którym nastąpiło wykreślenie (art. 43 ust. 5 Prawa pocztowego). Oznacza to, że każdy podmiot prowadzący w 2023 r. działalność pocztową, także wykreślony z rejestru w trakcie tego roku, ma obowiązek przedłożenia sprawozdania.

W przypadku, gdy w 2023 roku działalność pocztowa nie była prowadzona, należy przesłać w terminie do dnia 31 marca stosowne oświadczenie, prawidłowo podpisane (tj. zgodnie
z reprezentacją wskazaną w dokumentach rejestrowych działalności gospodarczej operatora) 
wraz z informacjami, o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt 2–4, 9 i 10 ww. ustawy (art. 43 ust. 5a) (tj. z wypełnionym Formularzem 00. Sprawozdanie z działalności pocztowej - informacja o operatorze pocztowym i jego zasobach).

Zwracamy także uwagę na przepis dotyczący możliwości zastrzeżenia przez przedsiębiorcę informacji, dokumentów lub ich części, zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa, dostarczanych na żądanie Prezesa UKE lub na podstawie przepisów ustawy (art. 44 Prawa pocztowego).

Na podstawie przedłożonych sprawozdań Prezes UKE corocznie opracowuje, do
31 maja, raport o stanie rynku pocztowego, który jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie Prezesa UKE.

 1. Formularze sprawozdawcze

Od roku 2013 obowiązuje formularz sprawozdawczy określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru formularza służącego do przedkładania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności pocztowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1489). Formularz składa się z następujących części:

 1. „Formularza 00. Sprawozdanie z działalności pocztowej – informacja o operatorze pocztowym i jego zasobach” – tę część wypełnia każdy operator pocztowy;
 2. „Formularza 01. Sprawozdanie z działalności pocztowej – usługi powszechne” – tę część wypełnia jedynie operator wyznaczony i przedkłada jako załącznik do Formularza 00;
 3. Formularzy 02 - 04. wypełnianych przez operatorów pocztowych stosownie do wykonywanej działalności pocztowej i przedkładanych jako załączniki do Formularza 00; oraz
 4.  „Formularza 05. Sprawozdanie z działalności pocztowej – dostęp do elementów infrastruktury pocztowej” – tę część wypełnia jedynie operator wyznaczony
  i przedkłada jako załącznik do Formularza 00.

Uwaga: przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z objaśnieniami zamieszczonymi w poszczególnych jego częściach oraz z dokumentem „Informacje dotyczące wypełnienia poszczególnych części formularza sprawozdawczego”, który stanowi załącznik do niniejszej informacji. Zwracamy uwagę na zmianę od dnia 4 listopada 2022 r. definicji przesyłki kurierskiej (art. 3 pkt. 19 Prawa pocztowego).

Przed wysłaniem sprawozdania należy zwrócić uwagę, czy wszystkie części formularza zostały prawidłowo podpisane.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 3 Prawa pocztowego, do sprawozdania z działalności pocztowej należy dołączyć:

 1. aktualny wykaz adresów placówek pocztowych w podziale na:
 1. jednostki organizacyjne operatora pocztowego i inne wyodrębnione oraz oznaczone przez niego miejsca, w których można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową czy kwotę pieniężną określoną
  w przekazie pocztowym,
 2. jednostki organizacyjne agentów pocztowych;
 1. cennik usług pocztowych stosowany w okresie objętym sprawozdaniem.

Poniżej zamieszczamy wzór formularza sprawozdania z działalności pocztowej oraz informacje dotyczące wypełniania poszczególnych części formularza sprawozdawczego.

III. Termin realizacji obowiązku sprawozdawczego

Wypełniony formularz albo oświadczenie o niewykonywaniu działalności pocztowej należy do 31 marca 2024 r. złożyć w UKE albo przesłać na adres:

 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

z dopiskiem Departament Rynku Pocztowego

 

Jednocześnie prosimy o przesłanie formularza także w formie elektronicznej na adres: .

Proszę pamiętać, że przesłanie formularza w ww. formie elektronicznej nie zwalnia
z obowiązku przedłożenia we wskazanym terminie prawidłowo podpisanego sprawozdania w formie tradycyjnej (papierowej).

Uwaga: w przypadku nadania przesyłki ze sprawozdaniem w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (Poczty Polskiej S.A.) o zachowaniu ww. terminu decyduje data stempla pocztowego, natomiast w przypadku złożenia sprawozdania bezpośrednio w UKE decyduje data wpływu.

Sprawozdanie można także przekazać do UKE za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) https://pue.uke.gov.pl. Dokumenty złożone w takiej formie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisane z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatkowe informacje dotyczące rejestracji konta w PUE, instrukcja przesłania formularzy za pośrednictwem PUE oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są
w zakładce „Pomoc”, a w przypadku wystąpienia problemów technicznych prosimy
o skorzystanie z zakładki „Zgłoś problem” lub wysłania wiadomości mailowej opisującej napotkany problem na adres: . Zakładki „Pomoc” i „Zgłoś problem” dostępne są w prawym dolnym rogu platformy PUE.

Zgodnie z art. 126 ust. 1 pkt 2 Prawa pocztowego, zaniedbanie obowiązku sprawozdawczego (albo przedłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 5a) podlega karze pieniężnej. Karze pieniężnej podlega także podmiot, który przedkłada sprawozdanie (albo oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 5a) nieprawdziwe lub niepełne albo przedkłada je z naruszeniem terminu, jeśli charakter i skala naruszenia stanowi istotną przeszkodę w realizacji przez Prezesa UKE zadań regulacyjnych i kontrolnych dotyczących rynku pocztowego, wymagających wykorzystania informacji zawartych w sprawozdaniu.

Ponadto, zgodnie z art. 11 pkt 2 lit. e Prawa pocztowego w przypadku niewypełnienia przez operatora pocztowego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 lub 5a
ww. ustawy przez dwa kolejne lata, Prezes UKE wykreśla wpis z rejestru operatorów pocztowych z urzędu.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Analiz i Raportowania w Departamencie Rynku Pocztowego UKE tel. (22) 53 49 566 lub 339.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Sławińska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 10.01.2024 14:33
Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2024 14:35

Obowiązek przedłożenia sprawozdania z działalności pocztowej za rok 2022

Obowiązek przedłożenia sprawozdania z działalności pocztowej za rok 2022

W związku z obowiązkiem corocznego przedkładania Prezesowi UKE sprawozdania
z działalności pocztowej, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z realizacją tego obowiązku.

 1. Obowiązek sprawozdawczy

Obowiązek corocznego przedkładania Prezesowi UKE sprawozdań z działalności pocztowej,
w terminie do 31 marca, wynika z art. 43 ust. 1-5 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.).

Sprawozdanie za rok 2022 powinno zawierać informacje wskazane w art. 43 ust. 2 ustawy oraz załączniki wymienione w art. 43 ust. 3 ustawy.

Obowiązkowi sprawozdawczemu podlegają również podmioty wykreślone z rejestru operatorów pocztowych, za okres wykonywania działalności pocztowej w roku, w którym nastąpiło wykreślenie (art. 43 ust. 5 Prawa pocztowego). Oznacza to, że każdy podmiot prowadzący w 2022 r. działalność pocztową, także wykreślony z rejestru w trakcie tego roku, ma obowiązek przedłożenia sprawozdania.

W przypadku, gdy w 2022 roku działalność pocztowa nie była prowadzona, należy przesłać w terminie do dnia 31 marca stosowne oświadczenie, prawidłowo podpisane (tj. zgodnie
z reprezentacją wskazaną w dokumentach rejestrowych działalności gospodarczej operatora
)
wraz z informacjami, o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt 2–4, 9 i 10 ww. ustawy (art. 43 ust. 5a) (tj. z wypełnionym Formularzem 00. Sprawozdanie z działalności pocztowej
-informacja o operatorze pocztowym i jego zasobach).

Zwracamy także uwagę na przepis dotyczący możliwości zastrzeżenia przez przedsiębiorcę informacji, dokumentów lub ich części, zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa, dostarczanych na żądanie Prezesa UKE lub na podstawie przepisów ustawy (art. 44 Prawa pocztowego).

Na podstawie przedłożonych sprawozdań Prezes UKE corocznie opracowuje, do
31 maja, raport o stanie rynku pocztowego, który jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie Prezesa UKE.

 1. Formularze sprawozdawcze

Od roku 2013 obowiązuje formularz sprawozdawczy określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru formularza służącego do przedkładania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności pocztowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1489). Formularz składa się z następujących części:

 1. „Formularza 00. Sprawozdanie z działalności pocztowej – informacja o operatorze pocztowym i jego zasobach” – tę część wypełnia każdy operator pocztowy;
 2. „Formularza 01. Sprawozdanie z działalności pocztowej – usługi powszechne” – tę część wypełnia jedynie operator wyznaczony i przedkłada jako załącznik do Formularza 00;
 3. Formularzy 02 - 04. wypełnianych przez operatorów pocztowych stosownie do wykonywanej działalności pocztowej i przedkładanych jako załączniki do Formularza 00; oraz
 4.  „Formularza 05. Sprawozdanie z działalności pocztowej – dostęp do elementów infrastruktury pocztowej” – tę część wypełnia jedynie operator wyznaczony
  i przedkłada jako załącznik do Formularza 00.

Uwaga: przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z objaśnieniami zamieszczonymi w poszczególnych jego częściach oraz z dokumentem „Informacje dotyczące wypełnienia poszczególnych części formularza sprawozdawczego”, który stanowi załącznik do niniejszej informacji. Zwracamy uwagę na zmianę od dnia
4 listopada 2022 r. definicji przesyłki kurierskiej (art. 3 pkt. 19 Prawa pocztowego).

Przed wysłaniem sprawozdania należy zwrócić uwagę, czy wszystkie części formularza zostały prawidłowo podpisane.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 3 Prawa pocztowego, do sprawozdania z działalności pocztowej należy dołączyć:

1)    aktualny wykaz adresów placówek pocztowych w podziale na:

a) jednostki organizacyjne operatora pocztowego i inne wyodrębnione oraz oznaczone przez niego miejsca, w których można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową czy kwotę pieniężną określoną
w przekazie pocztowym,

b) jednostki organizacyjne agentów pocztowych;

2)     cennik usług pocztowych stosowany w okresie objętym sprawozdaniem.

Poniżej zamieszczamy wzór formularza sprawozdania z działalności pocztowej oraz informacje dotyczące wypełniania poszczególnych części formularza sprawozdawczego.

III. Termin realizacji obowiązku sprawozdawczego

Wypełniony formularz albo oświadczenie o niewykonywaniu działalności pocztowej należy do 31 marca 2023 r. złożyć w UKE albo przesłać na adres:

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

z dopiskiem Departament Rynku Pocztowego

Jednocześnie prosimy o przesłanie formularza także w formie elektronicznej na adres: .

Proszę pamiętać, że przesłanie formularza w ww. formie elektronicznej nie zwalnia
z obowiązku przedłożenia we wskazanym terminie prawidłowo podpisanego sprawozdania w formie tradycyjnej (papierowej).

Uwaga: w przypadku nadania przesyłki ze sprawozdaniem w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (Poczty Polskiej S.A.) o zachowaniu ww. terminu decyduje data stempla pocztowego, natomiast w przypadku złożenia sprawozdania bezpośrednio w UKE decyduje data wpływu.

Sprawozdanie można także przekazać do UKE za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) https://pue.uke.gov.pl. Dokumenty złożone w takiej formie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisane z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatkowe informacje dotyczące rejestracji konta w PUE, instrukcja przesłania formularzy za pośrednictwem PUE oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są
w zakładce „Pomoc”, a w przypadku wystąpienia problemów technicznych prosimy
o skorzystanie z zakładki „Zgłoś problem” lub wysłania wiadomości mailowej opisującej napotkany problem na adres: . Zakładki „Pomoc” i „Zgłoś problem” dostępne są w prawym dolnym rogu platformy PUE.

Zgodnie z art. 126 ust. 1 pkt 2 Prawa pocztowego, zaniedbanie obowiązku sprawozdawczego (albo przedłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 5a) podlega karze pieniężnej. Karze pieniężnej podlega także podmiot, który przedkłada sprawozdanie (albo oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 5a) nieprawdziwe lub niepełne albo przedkłada je 
z naruszeniem terminu, jeśli charakter i skala naruszenia stanowi istotną przeszkodę
w realizacji przez Prezesa UKE zadań regulacyjnych i kontrolnych dotyczących rynku pocztowego, wymagających wykorzystania informacji zawartych w sprawozdaniu.

Ponadto, zgodnie z art. 11 pkt 2 lit. e Prawa pocztowego w przypadku niewypełnienia przez operatora pocztowego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 lub 5a
ww. ustawy przez dwa kolejne lata, Prezes UKE wykreśla wpis z rejestru operatorów pocztowych z urzędu.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Analiz i Raportowania w Departamencie Rynku Pocztowego UKE tel. (22) 53 49 566 lub 339.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Sławińska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 03.01.2023 07:46
Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2023 07:55