Zestawienie kosztów poniesionych przez Prezesa UKE w 2016 r.

Informacja o kosztach poniesionych w 2016 r. przez Prezesa UKE w związku z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji.

Ustawa z dn. 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, dalej Pt (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.1489 ze zm.) nałożyła na Prezesa UKE obowiązek corocznej publikacji na stronie podmiotowej BIP UKE, w terminie pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego, zestawienia kosztów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust 1 Pt, poniesionych w roku poprzednim.

Łączna wysokość kosztów poniesionych w 2016 roku, związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji przez organy administracji, o których mowa w art. 183 ustawy Pt wynosi 44 679 642,04 złotych.

Suma wpływów z rocznej opłaty telekomunikacyjnej pobranej przez UKE w roku 2016 wynosi 18 759 296,25 złotych.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem.

Tabela nr 1 przedstawia zestawienie kosztów poniesionych w 2016 r., z związanych z wykonywaniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji zadań w zakresie telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust. Pt.

Tabela  nr 2 przedstawia wszystkie poniesione koszty związane z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji w roku 2016 w części 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jakub Słodki
Publikujący: Jakub Słodki
Publikacja informacji: 23.02.18 05:21
Aktualizacja informacji: 11.12.17 10:42