Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Obowiązek sprawozdawczy z art. 29 Megaustawy

SIIS 
Przypominamy również, że ustawowy termin przekazania informacji dotyczących posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych i budynków umożliwiających kolokację, świadczonych usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych w ramach inwentaryzacji, o której mowa w art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Megaustawa) upływa 31.03.2021 r. 

Oprócz przedsiębiorców telekomunikacyjnych, obowiązek przekazania danych zgodnie z art. 29 ust 2 Megaustawy spoczywa także na podmiotach wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego. prowadzących działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 Megaustawy, w formie niewyodrębnionej w ramach ich osobowości prawnej oraz jednostkach organizacyjnych, którym jednostka samorządu terytorialnego powierzyła prowadzenie działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 Megaustawy.

W przypadku nieposiadania infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych i budynków umożliwiających kolokację, świadczonych usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych w celu wywiązania się z obowiązku inwentaryzacji należy złożyć stosowne oświadczenia.

Dane oraz oświadczenia należy przekazać i corocznie aktualizować w Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej: https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/. Informacje przekazywane podczas tegorocznej inwentaryzacji powinny być aktualne na dzień 31 grudnia 2020 r., zgodne ze stanem faktycznym i kompletne.
  
Wszelkie informacje i narzędzia wspomagające proces inwentaryzacji są dostępne i aktualizowane w zakładce „Pomoc” systemu SIIS: https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/help/.
 
Wszelkie pytania dotyczące procesu inwentaryzacji należy kierować poprzez zakładkę „Kontakt” w systemie SIIS: https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/contact/
 

PIT

Również 31 marca bieżącego roku upływa termin przekazania przez operatorów sieci (przedsiębiorcy telekomunikacyjni, podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego) posiadanych w postaci elektronicznej danych wskazanych w art. 29b ust. 1 pkt 3 i 4 Megaustawy o :
•    istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją Prezesa UKE, a także o kanałach technologicznych,
•    planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych.
Terminem infrastruktura techniczna objęto każdy element infrastruktury lub sieci (nie tylko telekomunikacyjnej), który może służyć do umieszczenia w nim lub na nim elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, nie stając się jednocześnie aktywnym elementem tej sieci telekomunikacyjnej. Z zakresu tego pojęcia wyłączone zostały tylko:
•    kable,
•    elementy sieci wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
•    kanały technologiczne.
Powyższe informacje powinny zostać przekazane bezpośrednio do systemu Punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji, za pośrednictwem strony internetowej pit.uke.gov.pl oraz corocznie aktualizowane z zachowaniem terminu 31 marca. Dane przekazywane w tym roku powinny być aktualne na dzień 31 grudnia 2020 r.
Wszelkie informacje związane uzyskaniem dostępu do Systemu zamieszczono w sekcji Informacje ogólne w zakładce Pomoc na stronie PIT: https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/pomoc/. Znajdą tam Państwo pole Dostęp do Systemu, w którym szczegółowo opisano poszczególne kroki związane z rejestracją i uzyskaniem wszystkich niezbędnych uprawnień.

Wszelkie pytania dotyczące systemu PIT należy kierować poprzez zakładkę „Kontakt” w systemie PIT: https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/formularz-kontaktowy/

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Ewelina Fornalczyk
Osoba publikująca informację: Ewelina Fornalczyk
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 30.01.2020 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2021 16:07