Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Postępowanie z wyrobami niezgodnymi

Postępowanie z wyrobami niezgodnymi

  1. Wezwanie do usunięcia niezgodności formalnych

W przypadku gdy w wyniku kontroli stwierdzono niezgodności formalne, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wzywa podmiot gospodarczy do usunięcia niezgodności formalnych oraz przedstawienia, w określonym terminie (średnio 7-30 dni), dowodów potwierdzających ich usunięcie.

  1. Wezwanie do podjęcia działań naprawczych

W przypadku gdy w wyniku kontroli stwierdzono, że dostawca/sprzedawca nie przestrzega obowiązków w zakresie etykietowania energetycznego produktów, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wzywa dostawcę/sprzedawcę do podjęcia działań naprawczych, w określonym terminie (średnio 7-30 dni).

  1. Czasowy zakaz udostępniania wyrobu

W przypadku stwierdzenia w toku kontroli, że wyrób nie spełnia wymagań lub stwarza zagrożenie, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może wydać decyzję zakazującą udostępniania wyrobu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może przedłużyć okres obowiązywania zakazu czasowego do czasu zakończenia postępowania w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z wymaganiami albo do czasu zakończenia postępowania w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów stwarzających zagrożenie.

  1. Postępowanie w sprawie niezgodności formalnych

W przypadku nieprzedstawienia przez podmiot gospodarczy dowodów potwierdzających usunięcie niezgodności formalnych, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie niezgodności formalnych.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w drodze postanowienia, wzywa podmiot gospodarczy do podjęcia działań naprawczych,  wyznaczając termin (średnio 7-30 dni) na przedstawienie dowodów potwierdzających wykonanie tych działań. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być dłuższy.

Jeżeli podmiot gospodarczy podejmie działania naprawcze w wyznaczonym terminie, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej umarza postępowanie.
Jeżeli podmiot gospodarczy nie podejmie działań naprawczych w wyznaczonym terminie, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydaję decyzję nakazującą: np. usunięcie niezgodności formalnych wyrobu, wycofanie wyrobu z obrotu lub odzyskanie wyrobu.

  1. Postępowanie w sprawie wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie

W przypadku stwierdzenia w toku kontroli, że wyrób nie spełnia wymagań lub stwarza zagrożenie, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w drodze postanowienia, wzywa podmiot gospodarczy do podjęcia działań naprawczych,  wyznaczając termin (średnio 14-60 dni) na przedstawienie dowodów potwierdzających wykonanie tych działań. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być dłuższy.

Jeżeli podmiot gospodarczy podejmie działania naprawcze w wyznaczonym terminie, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej umarza postępowanie.

Jeżeli podmiot gospodarczy nie podejmie działań naprawczych w wyznaczonym terminie, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydaję decyzję nakazującą: np. usunięcie niezgodności wyrobu z wymaganiami lub usunięcie zagrożenia, wycofanie wyrobu z obrotu lub odzyskanie wyrobu.

  1. Postępowanie w sprawie niewykonania obowiązków w zakresie etykietowania energetycznego

Jeżeli dostawca/sprzedawca nie podejmie działań naprawczych w wyznaczonym terminie, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydaję decyzję nakazującą: np. wstrzymanie sprzedaży produktu, usunięcie niezgodności produktu, wycofanie produktu z obrotu lub odzyskanie produktu.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Marcin Dec
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 20.03.2020 09:12
Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2020 14:47