Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Kanały technologiczne

Wyszukiwarka zawierająca zawiadomienia o wybudowanych i udostępnionych kanałach technologicznych znajduje się na stronie archiwalnej

Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) za kanał technologiczny rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

 1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Obowiązek zlokalizowania kanału technologicznego

W myśl art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych zarządca drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym:

 1. budowy dróg publicznych;
 2. przebudowy dróg publicznych, chyba że w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostały już zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny.

Powstanie obowiązku zlokalizowania kanału technologicznego ustawodawca uzależnił od charakteru prac jakie mają być wykonane. Obowiązek ten powstaje jedynie wtedy, gdy mamy do czynienia z budową lub przebudową drogi publicznej. Pojęcie budowy i przebudowy drogi zostało zdefiniowane w ustawie o drogach - odpowiednio art. 4 pkt 17 i art. 4 pkt 18 tej ustawy. Ustawa definiuje również pojęcie remontu drogi w art. 4 pkt 19. Dyspozycją art. 39 ust. 6 ustawy o drogach nie został jednak objęty remont drogi.

Informacja o przebiegu nowo zlokalizowanego kanału technologicznego

Zgodnie z art. 39 ust. 6d ustawy o drogach publicznych zarządca drogi niezwłocznie po wybudowaniu kanału technologicznego, a jeszcze przed jego udostępnieniem innym podmiotom, przekazuje Prezesowi UKE informację o przebiegu nowo zlokalizowanego kanału technologicznego.

Wyszukiwarka zawiadomień o lokalizacji lub udostępnieniu wybudowanego kanału technologicznego uwzględnia podział terytorialny (województwo, powiat, gmina), co pozwoli na szybkie dotarcie do właściwych danych.

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji PIT

Zgodnie z art. 29c ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (dalej: „Megaustawa”) operator sieci (przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej, w tym jednostka samorządu terytorialnego) przekazuje Prezesowi UKE w systemie teleinformatycznym posiadane w postaci elektronicznej informacje o:

 1. istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych, o której mowa w art. 29 ust. 1 Megaustawy, a także o kanałach technologicznych, określających:
 1. ich lokalizację i przebieg,
 2. rodzaj i aktualny stan oraz sposób użytkowania,
 3. dane kontaktowe w sprawach dostępu;
 1. planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych, określających:
 1. lokalizację i rodzaj robót,
 2. element infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego, którego roboty dotyczą,
 3. przewidywaną datę rozpoczęcia robót i czas ich trwania,
 4. dane kontaktowe w sprawach koordynacji robót budowlanych;

w celu ich udostępniania przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji. Operator sieci przekazuje te informacje corocznie w terminie do dnia 31 marca według stanu faktycznego i prawnego na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

 

Informacje o kanałach technologicznych będą aktualizowane w obecnym miejscu do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Ewelina Siejak
Osoba modyfikująca informację: Ewelina Siejak
Data publikacji: 22.11.2019 09:33
Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2019 09:33