Kanały technologiczne

Wyszukiwarka zawierająca zawiadomienia o wybudowanych i udostępnionych kanałach technologicznych znajduje się na stronie archiwalnej

Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) za kanał technologiczny rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Obowiązek zlokalizowania kanału technologicznego

W myśl art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych zarządca drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym:

  1. dróg krajowych,
  2. pozostałych dróg publicznych, chyba że w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania z udostępnieniem kanału technologicznego nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, iż zarządca drogi ma obowiązek budowy kanału technologicznego w przypadku budowy lub przebudowy drogi krajowej, natomiast w przypadku pozostałych dróg publicznych obowiązek ten powstaje wówczas, gdy w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w art. 39 ust. 6a ustawy o drogach publicznych zgłoszono zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego. Gdy zgłoszenie takie nie nastąpi albo nastąpi po terminie, zarządca drogi nie jest zobligowany do budowy kanału technologicznego, choć nie wyklucza to możliwości jego wykonania fakultatywnie.

Powstanie obowiązku zlokalizowania kanału technologicznego ustawodawca uzależnił również od charakteru prac jakie mają być wykonane. Obowiązek ten powstaje jedynie wtedy, gdy mamy do czynienia z budową lub przebudową jednej z ww. dróg. Pojęcie budowy i przebudowy drogi zostało zdefiniowane w ustawie o drogach - odpowiednio art. 4 pkt 17 i art. 4 pkt 18 tej ustawy. Ustawa definiuje również pojęcie remontu drogi w art. 4 pkt 19. Dyspozycją art. 39 ust. 6 ustawy o drogach nie został jednak objęty remont drogi.

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy

Zgodnie z art. 39 ust. 6a ustawy o drogach publicznych zarządca drogi, najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowę albo dniem zgłoszenia przebudowy dróg, o których mowa w ust. 6 pkt 2, zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o:

  1. zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi
  2. możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego,

jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Informacja o przebiegu nowo zlokalizowanego kanału technologicznego

Zgodnie z art. 39 ust. 6d ustawy o drogach publicznych zarządca drogi niezwłocznie po wybudowaniu kanału technologicznego, a jeszcze przed jego udostępnieniem innym podmiotom, przekazuje Prezesowi UKE informację o przebiegu nowo zlokalizowanego kanału technologicznego.

Wyszukiwarka zawiadomień o lokalizacji lub udostępnieniu wybudowanego kanału technologicznego uwzględnia podział terytorialny (województwo, powiat, gmina), co pozwoli na szybkie dotarcie do właściwych danych.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Ewelina Fornalczyk
Publikujący: Ewelina Fornalczyk
Publikacja informacji: 03.01.19 07:26
Aktualizacja informacji: 03.01.19 07:26

Rejestr inwestycji planowanych

Aktualny (na dzień 30.09.2019 r.) rejestr inwestycji planowanych dostępny jest w załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Ewelina Fornalczyk
Publikujący: Ewelina Fornalczyk
Publikacja informacji: 30.09.19 10:14
Aktualizacja informacji: 30.09.19 10:14