Agenda Cyfrowa

Agenda Cyfrowa 2018

Prezes UKE zwraca się z prośbą o przekazanie danych na potrzeby opracowywanej przez Komisję Europejską Agendy Cyfrowej. 

Działając na podstawie art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1907), dalej również „Pt”, w związku z art. 192 ust. 1 pkt 4 i 17 ww. ustawy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wzywa do wykonania przedmiotowego obowiązku poprzez przekazanie wymaganych danych na potrzeby opracowywanej przez Komisję Europejską Agendy Cyfrowej. 

Prezes UKE wyjaśnia, że przekazanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych żądanych danych poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik komunikatu jest konieczne i uzasadnione w celu realizacji ustawowych zadań organu regulacyjnego związanych ze współpracą z Komisją Europejską. Wyjaśnienia wymaga także okoliczność, że Prezes UKE wykonując zadania z zakresu współpracy z Komisją Europejska na potrzeby Agendy Cyfrowej, opiera się na danych będących w posiadaniu przedsiębiorców telekomunikacyjnych, które to dane nie mogą zostać pozyskane w inny sposób.

Informujemy, że formularz uległ niewielkim zmianom w stosunku do formularza z zeszłego roku. Doprecyzowano pojęcie liczby abonentów usług telefonii stacjonarnej w dziale 3.3 oraz definicje w zakresie usług wiązanych (dział 5) i telewizji (dział 6). Ponadto usunięto informacje w zakresie przenoszenia numerów (działy 3.4 i 4.3).

Informacje należy przekazać w terminie do dnia 5 lutego 2018 r., z wykorzystaniem formularza w formacie MS Excel dołączonego do komunikatu.


Wypełniony formularz proszę przekazać na jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • w formie papierowej z podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika; 
  • w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania firmy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika. 

Jeżeli formularz zostanie podpisany przez pełnomocnika, należy dołączyć aktualne pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej.

W przypadku przekazania wypełnionego formularza w wersji papierowej, należy przekazać jego wersję elektroniczną w formie edytowalnej MS Excel na adres: dorota.wilkowska@uke.gov.pl.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zakresu powyższych danych, prosimy o kontakt z Panią Dorotą Wilkowską (tel.: 22 53 49 145, e-mail: dorota.wilkowska@uke.gov.pl).

Jednocześnie informujemy, że do wykonania powyższego obowiązku zobligowani są wyłącznie ci przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy otrzymają w tej sprawie pisemne wezwanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Przypominamy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Pt przedsiębiorca może zastrzec informacje, dokumenty lub ich części zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, dostarczane na żądanie Prezesa UKE lub na podstawie przepisów ustawy. W przypadku skorzystania z przysługującego Państwu prawa, prosimy o przekazanie informacji stanowiących tajemnicę Spółki w formie załącznika do pisma, tj. bez dokonywania zastrzeżenia całości pisma stanowiącego odpowiedź.

Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 7 Pt informujemy, iż niewykonanie przedmiotowego obowiązku może skutkować nałożeniem kary pieniężnej, stosownie do art. 209 ust. 1 pkt 1 Pt, w wysokości do 3% przychodu przedsiębiorstwa osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (art. 210 ust. 1 Pt).

Załącznik do komunikatu:

  • Formularz Agenda Cyfrowa 2018

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 12.01.18 10:40
Aktualizacja informacji: 12.01.18 10:40

Sprawozdanie w sprawie kosztu netto świadczenia w 2007 r. usługi powszechnej

Prezes UKE przedstawia „Sprawozdanie z końcowych wyników ustaleń w sprawie kosztu netto świadczenia w 2007 r. usług wchodzących w skład usługi powszechnej i pokrycia dopłaty z tego tytułu”.
Sprawozdanie przedstawia wymagane przepisami prawa (art. 99 ust. 5 Pt) końcowe wyniki z zakresu ustalenia i pokrycia dopłaty do kosztów świadczenia przez OPL usługi powszechnej w 2007 r., w szczególności dotyczące udziałów przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych do pokrycia dopłaty i wysokości przekazanej dopłaty przedsiębiorcy wyznaczonemu.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 11.12.17 10:40
Aktualizacja informacji: 11.12.17 10:40