Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Informacja Publiczna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie naruszają przepisów innych ustaw (np. Prawa telekomunikacyjnego), określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złozyć między innymi wypełniając wpłaściwy formularz na Platformie Usług Elektronicznych Prezesa UKE.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 18.05.2018 10:55
Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2018 10:55