Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Rejestr operatorów pocztowych

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzi rejestr operatorów pocztowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późń. zm.), rejestr operatorów pocztowych obejmuje:

  1. numer wpisu do rejestru, datę wpływu wniosku o wpis do rejestru oraz datę dokonania tego wpisu;
  2. firmę przedsiębiorcy, określenie jego siedziby i adresu lub adresu głównego miejsca wykonywania działalności pocztowej;
  3. oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy i numer w rejestrze przedsiębiorców albo w innym właściwym rejestrze oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4. informację o wykonywaniu działalności pocztowej w zakresie świadczenia usług powszechnych lub pozostałych usług pocztowych, na który jest wymagany wpis do rejestru;
  5. obszar wykonywanej działalności pocztowej;
  6. informacje o zmianie danych, o których mowa w pkt 2-5, jak również o zawieszeniu albo zakończeniu wykonywania działalności pocztowej.

Zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa pocztowego Prezes UKE dokonuje wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności pocztowej objętej wpisem. Informacje dotyczące wniosku o wpis oraz oświadczenia dostępne są na stronie UKE w zakładce Poradniki.

Rejestr operatorów pocztowych jest jawny i dostępny pod poniższym odnośnikiem.

Znajdź operatora pocztowego w rejestrze UKE.

REJESTR OPERATORÓW POCZTOWYCH 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Jakub Słodki
Data publikacji: 26.08.2019 13:49
Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2019 13:49