Proces rekrutacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) jest urzędem centralnym, w którym zasady rekrutacji regulują przepisy ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 z późn. zm.).

W związku z powyższym każdy ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy, a nabór do służby cywilnej jest:

 • otwarty (każdy może złożyć aplikację),
 • konkurencyjny (wygrywa najlepszy kandydat),
 • prowadzony na konkretne stanowisko pracy (nie prowadzimy bazy danych potencjalnych kandydatów).

Z aktualnymi ofertami pracy w UKE można zapoznać się w siedzibie UKE (Warszawa, ul. Giełdowa 7/9) oraz na następujących stronach internetowych: bip.uke.gov.plbip.kprm.gov.pl

Oferty należy składać w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie, biorąc pod uwagę konieczność spełniania wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu.

Aplikacja powinna zawierać m. in. następujące dokumenty:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Należy pamiętać, że wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres siedziby UKE w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczone osobiście na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji i Kadr
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

Dokumenty aplikacyjne można także złożyć droga elektroniczną z wykorzystaniem Platformy Uslug Elektronicznych Prezesa UKE wybierając usługę zgłoszenie kandydatury do pracy w UKE.

Informacja o ochronie danych osobowych

Etapy rekrutacji

W celu wyboru osoby najpełniej odpowiadającej oczekiwaniom w zakresie posiadanej wiedzy, przygotowania zawodowego i doświadczenia, w ramach procesu naboru w UKE stosowane są następujące narzędzia:

 • selekcja złożonych ofert pod względem spełniania przez nie wymogów formalnych i niezbędnych,
 • test wiedzy/zadania praktyczne,
 • test językowy/sprawdzenie umiejętności komputerowych, o ile na danym stanowisku wymagane są umiejętności tego typu,
 • test kompetencyjny,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby zatrudniane w UKE podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej:

 • otrzymują umowę o pracę na czas określony 12 miesięcy,
 • kierowane są do odbycia służby przygotowawczej obejmującej obszary wiedzy ogólnej niezbędnej do pracy w służbie cywilnej, wiedzy z zakresu organizacji pracy i funkcjonowania UKE oraz wiedzy lub umiejętności dotyczących zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku pracy;
 • podlegają pierwszej ocenie w służbie cywilnej.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny w ramach pierwszej oceny w służbie cywilnej możliwe jest zawarcie z pracownikiem umowy na czas nieokreślony.

Kontakt

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat ofert pracy w UKE zapraszamy na naszą stronę BIP.

Informacje o prowadzonych aktualnie naborach znajdują się w zakładce BIP UKE/Kariera/Rekrutacja/Nabory/

Dodatkowych informacji udzielamy także telefonicznie lub drogą elektroniczną:

 • tel.: 22 53 49 489, 22 53 49 227, 22 53 49 283, 22 53 49 426,
 • e-mail:

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 24.05.18 12:08
Aktualizacja informacji: 24.05.18 12:08