Nowe kryteria i formularz do zgłaszania incydentów o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci

W dniu 27 września 2018 r. weszły w życie:
rozporządzenie w sprawie kryteriów uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych za naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług (Dz. U. poz. 1830)
rozporządzenie w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług (Dz. U. poz. 1831)

W pierwszym rozporządzeniu zostały określone kryteria, po spełnieniu których naruszenie należy uznać za naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług. W takim przypadku przedsiębiorca telekomunikacyjny ma obowiązek niezwłocznego przekazania informacji o naruszeniu Prezesowi UKE na wzorze formularza, który został określony w drugim rozporządzeniu (nowy wzór formularza). 

Powstanie obowiązku uzależnione jest od czasu braku dostępności lub ograniczenia usługi oraz liczby użytkowników tej usługi dotkniętych naruszeniem. Zgłoszeniu podlegają również naruszenia skutkujące pozbawieniem możliwości wykonywania połączeń z numerami alarmowymi przez co najmniej 10 000 użytkowników.

Nie zmienił się sposób informowania Prezesa UKE.
Tak jak dotychczas, informowanie Prezesa UKE o naruszeniu bezpieczeństwa i integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych należy realizować poprzez Punkt Kontaktowy Prezesa UKE. Informację należy przekazać najlepiej drogą elektroniczną na ustalone w trakcie uzgadniania planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń poniższe dane teleadresowe, tj.:
1. Telefon komórkowy: 668 470 940
2. Faks: 225 349 393
3. E-mail: dso@uke.gov.pl
z zastrzeżeniem, że po godzinie 16.00, do godziny 8.00 dnia następnego oraz w dni ustawowo wolne od pracy, w pierwszej kolejności informację o przesłaniu zgłoszenia należy przekazać na wskazany numer telefonu komórkowego.

Jeżeli na etapie zgłaszania incydentu jakieś informacje nie są dostępne – należy je uzupełnić w kolejnych informacjach, niezwłocznie jak to będzie możliwe.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 04.10.18 09:20
Aktualizacja informacji: 04.10.18 11:14