Powierzenie obowiązku zapewnienia uprawnionym podmiotom technicznych i organizacyjnych warunków dostępu i utrwalania

Każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny jest zobowiązany do zapewnienia uprawnionym podmiotom technicznych i organizacyjnych warunków dostępu i utrwalania w zakresie świadczonych usług. Obowiązek może wykonywać samodzielnie lub powierzyć innemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, przy czym powierzenie to nie zwalnia powierzającego z odpowiedzialności za ich wykonywanie (art. 179 ust.7 Pt).
Wymagania i sposób wypełniania przez przedsiębiorców zadań i obowiązków określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1568). Zgodnie z §3 Rozporządzenia przedsiębiorca w ramach przygotowań i wykonywania zadań powinien stosować się do wymagań przepisów o ochronie informacji niejawnych, a ponadto powinien zapewniać warunki do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, potwierdzone świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego, którego stopień uzależniony jest od obszaru działania i liczby obsługiwanych zakończeń sieci.
W przypadku powierzenia obowiązków, jedyną przesłanką zwalniającą przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego jest fakt ich powierzenia w pełnym zakresie, tzn. że podmiot przyjmujący powierzenie:

  1. jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym,
  2. przyjmuje powierzenie w drodze umowy,
  3. posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego o klauzuli „ściśle tajne” i co najmniej takim stopniu jakie winien posiadać powierzający,
  4. wykonuje obowiązki samodzielnie bez udziału personelu technicznego przedsiębiorcy zlecającego,
  5. w infrastrukturze technicznej strony powierzającej nie pozostaje jakakolwiek informacja o dokonanej kontroli operacyjnej na rzecz uprawnionej służby.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 11.12.2017 14:15
Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2017 11:27