Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zgłoszenia do Rejestru Premium Rate

Prezes UKE prowadzi jawny rejestr numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie (tzw. usługi premium, premium rate), o którym mowa w art. 65 ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Informacje zawarte w ww. rejestrze dostępne są poprzez wyszukiwarkę numerów. Istnieje również możliwość pobrania całości danych z rejestru w formie pliku XML aktualizowanego raz na dobę.
 
Mając na uwadze przepis art. 65a ww. ustawy możliwe jest świadczenie tylko takiej usługi o podwyższonej opłacie, która wpisana jest do rejestru.
 
Obowiązek zgłoszenia do Prezesa UKE
 
Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ww. ustawy zobowiązany jest przekazywać wymagane przepisami ustawy informacje do prowadzonego przez Prezesa UKE rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia tej usługi, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 65 ust. 1c ww. ustawy.
 
Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie jest podmiot, który faktycznie dostarcza świadczenie (treść) do dostawcy publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej, celem realizacji usługi telekomunikacyjnej z dodatkowym świadczeniem w sieci danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
 
Zgłoszenie, zgodnie z art. 65 ww. ustawy, powinno obejmować:
1)    nazwę (firmę), adres i siedzibę podmiotu realizującego dodatkowe świadczenie oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu, które umożliwiają efektywny kontakt;
2)    rodzaj i przedmiot dodatkowego świadczenia oraz identyfikator usługi o podwyższonej opłacie, w przypadku gdy na jednym numerze będzie świadczona więcej niż jedna usługa;
3)    numer wykorzystywany do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie;
4)    nazwę (firmę), adres i siedzibę operatora, w którego sieci telekomunikacyjnej będzie uruchomiona usługa o podwyższonej opłacie;
5)    cenie netto i brutto za jednostkę rozliczeniową usługi o podwyższonej opłacie albo za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie;
6)    termin rozpoczęcia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie przez dostawcę publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej oraz, o ile jest znany, terminie zakończenia jej świadczenia.
 
Sposoby zgłoszenia informacji do rejestru
 
Pisemnie
Informacja w formie pisemnej powinna być przekazana na adres:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
z wykorzystaniem wzoru zgłoszenia (wersja edytowalna) lub wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego (wersja edytowalna), dostępnych również na tej stronie.
 
Elektronicznie
Zgłoszenie w formie elektronicznej wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 65 ww. ustawy, może być przekazane za pośrednictwem usługi ePUAP na skrzynkę Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres e-mail RejestrPRM@uke.gov.pl (w tym przypadku oba pliki powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
 
Przy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej należy korzystać z załączonego wzoru zgłoszenia do rejestru lub wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego w formacie XLS wypełniając wszystkie arkusze – zgodnie ze szczegółowymi objaśnieniami zawartymi we wzorze. W przypadku zgłoszeń kierowanych na adres e-mail należy wskazać w temacie wiadomości nazwę podmiotu dokonującego zgłoszenia/zgłoszenia aktualizacyjnego. Wzory zgłoszenia i zgłoszenia aktualizacyjnego określa stosowne Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji.
 
Składane wraz ze zgłoszeniem/zgłoszeniem aktualizacyjnym oświadczenie, o którym mowa w art. 65 ww. ustawy, powinno zawierać klauzulę o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że informacje zawarte w zgłoszeniu do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie są zgodne z prawdą.”

Dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu realizującego dodatkowe świadczenie, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze.
 
Dokumenty mogą być także podpisane przez pełnomocnika, jednakże w przypadku, gdy podmiot realizujący dodatkowe świadczenie działa przez pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł (słownie siedemnaście złotych).
 

Opłatę skarbową należy wpłacać :

W kasie dowolnego Urzędu Dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawa

lub bezgotówkowo:

Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

Aktualizacja danych w rejestrze

 
W przypadku zmiany zgłoszonych wcześniej informacji podmiot realizujący dodatkowe świadczenie przekazuje zgłoszenie aktualizacyjne, w zakresie:
1) informacji z pkt 1 lub 4 – nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany;
2) informacji z pkt 2, 3, 5 lub 6 – w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie na warunkach określonych w zgłoszeniu aktualizacyjnym.
 
Pozostawienie zgłoszeń bez rozpoznania
 
Jeżeli zgłoszenie albo zgłoszenie aktualizacyjne nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub oświadczenia, o którym mowa w art. 65 ww. ustawy, podmiot dokonujący tego zgłoszenia wzywany jest do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 
Wskazanie w zgłoszeniu albo zgłoszeniu aktualizacyjnym terminu rozpoczęcia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie krótszego niż określone wyżej terminy skutkuje pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania.
 
Bez rozpoznania pozostawia się również:
1) zgłoszenie albo zgłoszenie aktualizacyjne, w których nie wskazano adresu podmiotu dokonującego zgłoszenia;
2) zgłoszenie przekazane przez podmiot realizujący dodatkowe świadczenie w imieniu podmiotów wskazanych w art. 65 ust. 1c ww. ustawy, jeżeli nie zawiera ono wszystkich wymaganych informacji lub oświadczenia.
Prezes UKE niezwłocznie informuje podmiot realizujący dodatkowe świadczenie o pozostawieniu zgłoszenia lub zgłoszenia aktualizacyjnego bez rozpoznania.
 
Termin dokonania wpisu
 
Wpisu do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie lub jego aktualizacji dokonuje się w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia lub zgłoszenia aktualizacyjnego, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 65 ust. 1c ww. ustawy.
 
Zakończenie świadczenia usługi
 
W przypadku, gdy podmiot realizujący dodatkowe świadczenie nie przekazał informacji o terminie zakończenia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie w zgłoszeniu albo w zgłoszeniu aktualizacyjnym, podmiot ten w terminie 7 dni od dnia zakończenia świadczenia tej usługi przez dostawcę publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej przekazuje Prezesowi UKE informację o terminie zakończenia jej świadczenia.
 
Wykreślenia z rejestru
 
Informacje dotyczące usługi o podwyższonej opłacie podlegają wykreśleniu w przypadku:
1) upływu terminu zakończenia świadczenia usługi,
2) wydania decyzji, o której mowa w art. 79b ust. 1 pkt 1 lub 2 ww. ustawy.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Piotr Stępiński
Data publikacji: 06.11.2019 13:05
Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2021 15:12