Obowiązek sprawozdawczy przedsiębiorców telekomunikacyjnych z art. 7

Od 12 grudnia 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące rocznej sprawozdawczości przedsiębiorców telekomunikacyjnych wynikające z art. 7 ustawy Prawo telekomunikacyjne (PT). Od 1 stycznia 2019 r. każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny, niezależnie od wysokości przychodu uzyskanego w roku sprawozdawczym ze świadczenia usług telekomunikacyjnych, jest zobowiązany do wypełnienia formularza/y online dostępnego/ych na dedykowanej Platformie Usług Elektronicznych UKE (PUE). Jest to jedyna możliwość skutecznego złożenia sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej. Przekazanie sprawozdania w inny sposób równoważne jest z niewywiązaniem się z obowiązku sprawozdawczego z art. 7 PT.

Obowiązujące formularze
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują formularze sprawozdawcze w zakresie:
F00 –  informacji o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym
F01 – usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej
F02 – współpracy międzyoperatorskiej w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej
F03 – współpracy międzyoperatorskiej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej
F04 – usług detalicznych świadczonych użytkownikom końcowym w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej
F05 – usług dostępu do sieci Internet świadczonych użytkownikom końcowym
F06 – usług wiązanych
F07 – usług telefonii VoIP świadczonych w publicznej sieci telekomunikacyjnej
F08 – usług telewizyjnych świadczonych użytkownikom końcowym
Formularz F00, zawierający ogólne dane o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym, jest obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Formularze F01-F08, zawierające szczegółowe informacje o prowadzonej działalności telekomunikacyjnej, powinny być wypełnione w zakresie, w jakim dany przedsiębiorca prowadził działalność telekomunikacyjną w roku objętym sprawozdaniem.

Termin przekazania formularzy
Sprawozdanie należy przekazać w terminie do dnia 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. 

Brak obowiązku przekazania sprawozdań finansowych
Zniesiony został obowiązek przekazywania do UKE sprawozdań finansowych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, których przychód ze świadczenia usług telekomunikacyjnych przekroczył w roku sprawozdawczym 4 mln zł.

Sposób przekazania formularzy
W celu złożenia sprawozdania należy posiadać Profil Zaufany oraz konto na Platformie Usług Elektronicznych UKE. Wszelkie informację dotyczące logowania, założenia konta oraz pomocy znajdą Państwo na stronie pue.uke.gov.pl w zakładce Pomoc.

Należy pamiętać, że w przypadku podpisania formularza przez pełnomocnika firmy, należy dołączyć jego pełnomocnictwo (chyba że chodzi o pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, ujawnionego w CEIDG bądź prokurenta, ujawnionego w CEIDG; wówczas pełnomocnictwo jest zbędne) lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

Pełnomocnictwo może być przekazane w dwojaki sposób:
• jako załącznik do formularza wypełnionego online na PUE – wówczas powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy zgodnie z wpisem do KRS/CEIDG
• w formie papierowej pocztą na adres UKE – wówczas prosimy o wcześniejsze wpisanie w uwagach do formularza wypełnionego online na PUE odpowiedniej informacji o wysłaniu pełnomocnictwa pocztą.

Adres UKE:
Urząd Komunikacji Elektronicznej 
Departament Strategii i Analiz
Wydział Analiz Telekomunikacyjnych 
ul. Giełdowa 7/9 
01-211 Warszawa

W przypadku problemów związanych z wypełnieniem obowiązku sprawozdawczego wynikającego z art. 7 ustawy Prawo telekomunikacyjne, prosimy o kontakt na numer telefonu delegatury znajdującej się w województwie siedziby przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
Wykaz danych kontaktowych poszczególnych delegatur znajduje się w tabeli poniżej:
 

Dane kontaktowe – wspomaganie sprawozdawczości z art. 7 Pt

Delegatura UKE we Wrocławiu 

+48 71 34 88 650

Delegatura UKE w Bydgoszczy

+48 52 37 07 260

Delegatura UKE w Lublinie

+48 81 74 34 043

Delegatura UKE w Zielonej Górze

+48 68 32 02 544

Delegatura UKE w Łodzi

+48 42 63 39 454

Delegatura UKE w Krakowie

+48 12 63 40 084

Delegatura UKE w Warszawie

+48 22 330 42 00

Delegatura UKE w Opolu

+48 77 45 26 210

Delegatura UKE w Rzeszowie

+48 17 85 21 799

Delegatura UKE w Białymstoku

+48 85 74 35 745

Delegatura UKE w Gdyni

+48 58 62 19 418

Delegatura UKE w Siemianowicach Śląskich

+48 32 22 07 575

Delegatura UKE w Kielcach

+48 41 34 61 400

Delegatura UKE w Olsztynie

+48 89 53 33 522

Delegatura UKE w Poznaniu

+48 61 65 98 610

Delegatura UKE w Szczecinie

+48 91 42 26 202

 

Przedsiębiorca nie świadczący i niezamierzający świadczyć usług telekomunikacyjnych

Przedsiębiorca, który nie świadczy i nie zamierza świadczyć usług telekomunikacyjnych, proszony jest o wykreślenie z Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych. Wykreślenie z RPT spowoduje brak obowiązku sprawozdawczego w kolejnych latach po wykreśleniu.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Martin Stysiak
Osoba modyfikująca informację: Martin Stysiak
Data publikacji: 11.03.2019 14:01
Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2019 14:01