Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.53.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieogranicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach, budynkach oraz posesjach wokół budynków użytkowanych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej". Sprawa BA.WZP.26.53.2021

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11/01/2022 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11/01/2022 r. o godz. 11:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga.

Zamawiający - Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje, iż od dnia 18 października 2021 r. bierze udział w Pilotażu produkcyjnego modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia.

Pilotaż produkcyjny polega na faktycznym prowadzeniu na Platformie e-Zamówienia postępowań jako na stronie postępowania, z wykorzystaniem dedykowanego do tego modułu składania ofert i wniosków. Dzięki MOW możliwe będzie prowadzenie elektronicznej komunikacji z wykonawcami, którzy będą mogli za pośrednictwem tego modułu składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub prace konkursowe.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie pojawiających się komunikatów w tym zakresie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – https://uzp.gov.pl oraz w aktualnościach Platformy e-Zamówienia – https://ezamowienia.gov.pl

W przypadku trudności ze złożeniem ofert w zamówieniach publicznych prowadzonych przez UKE należy kontaktować się z infolinią Platformy e-Zamówienia (w godz. 8.00 – 16.00): (32) 77 88 999.

Uwaga!!! W dniu 21.12.2021 r. Zamawiający zamieścił wyjaśnienia nr 1 treści SWZ.

Uwaga!!! W dniu 29.12.2021 r. Zamawiający zamieścił wyjaśnienia nr 2 treści SWZ.

Uwaga!!! W dniu 30.12.2021 r. Zamawiający zamieścił wyjaśnienia nr 3 treści SWZ.

Uwaga!!! W dniu 10.01.2022 r. Zamawiający zamieścił zmianę nr 1 treści SWZ, sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu oraz poprawione załączniki nr 1a-1s oraz nr 2a-2s (zmiany wprowadzone w zakresie Zadań nr 1-4). Zmiany w ww. załącznikach wynikają ze zmiany w zakresie daty zakończenia obowiązywania umów. Ponadto Zamawiający dokonał zmiany w zakresie terminu składania, otwarcia ofert oraz związania ofertą.

Uwaga!!! W dniu 14.01.2022 r. Zamawiający zamieścił sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w zkresie terminu związania oferta.

Uwaga!!! W dniu 14.01.2022 r. Zamawiający zamieścił  informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Uwaga!!! W dniu 14.01.2022 r. Zamawiający zamieścił  informację z otwarcia ofert.

Uwaga!! W dniu 26.01.2022 Zamawiający zamieścił informację o  unieważnieniu poszczególnych części. 

UWAGA!! W dniu 09.02.2022 Zamawiający zamieścił informację o wyniku postępowania.

UWAGA! W dniu 24.02.2022 r. Zamawiający zamieścił informację o unieważnieniu Części nr 7.

UWAGA! W dniu 24.02.2022 r. Zamawiający zamieścił informację o unieważnieniu Części nr 12.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Ginszt
Osoba publikująca informację: Rafał Ginszt
Osoba modyfikująca informację: Rafał Ginszt
Data publikacji: 10.12.2021 10:25
Data ostatniej modyfikacji: 25.02.2022 14:07