Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Służba ruchoma lądowa i satelitarna

I. Podstawa prawna

Używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczych lub nadawczo - odbiorczych pracujących w sieciach radiokomunikacji ruchomej lądowej (np.:  typu dyspozytorskiego, transmisji danych, monitoringu systemów alarmowych, zdalnego sterowania itp.), których używanie zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.), wymaga posiadania pozwolenia radiowego.

 

II. Wzór wniosku

Pozwolenie radiowe, wydaje się na pisemny wniosek złożony do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące m.in.: pełnej nazwy wnioskodawcy, jego adresu, prawnej podstawy działalności oraz warunków wykorzystywania częstotliwości, określonych w art. 146 ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

Art. 143 ust. 5 ustawy - Prawo telekomunikacyjne zawiera fakultatywną delegację przysługującą ministrowi właściwemu do spraw łączności do opracowania wzoru wniosku na pozwolenie radiowe. Jako wniosek traktuje się wystąpienie do Prezesa UKE o wydanie pozwolenia radiowego, złożone w formie pisemnego podania, zawierającego informacje niezbędne do wydania pozwolenia radiowego. Wzór stosownego formularza (traktowanego jako wniosek), niezbędny do wydania pozwolenia radiowego znajduje się w załączniku u dołu tej strony.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, które zostały określone na str. 3 wniosku oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (INSTRUKCJA- Wymagane dokumenty), należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UKE lub przesłać pocztą na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa lub we właściwych miejscowo Delegaturach UKE.

Ocena techniczna wniosku:

Procedura oceny technicznej wniosku o wydanie pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych telefonii ruchomej według standardu telekomunikacyjnego GSM.

Procedura oceny technicznej wniosku o wydanie pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych telefonii ruchomej według standardu telekomunikacyjnego ETSI/UMTS w paśmie 2 GHz.

Obowiązujące wnioski:

RRL - wniosek o wydanie pozwolenia radiowego na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej. Wniosek dotyczy podmiotów, które wcześniej uzyskały decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości lub pragną uzyskać pozwolenie radiowe wraz z prawem do wykorzystania częstotliwości w sieciach np. typu dyspozytorskiego, transmisji danych, monitoringu systemów alarmowych, zdalnego sterowania itp.,
RRL-R - wniosek o dokonanie rezerwacji częstotliwości w służbie ruchomej lądowej,
RRL-S - wniosek o wydanie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych szerokopasmowych cyfrowych systemów radiokomunikacyjnych. Wniosek dotyczy podmiotów, które wcześniej uzyskały decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości,
MSS-CGC - wniosek o wydanie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w uzupełniającej stacji naziemnej (CGC - complementary ground components) w satelitarnym systemie komunikacji ruchomej,

Struktura pliku transferowego do wniosku RRL-S zawierającego dane wniosków o wydanie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych szerokopasmowych cyfrowych systemów radiokomunikacyjnych.

 

III. Radiokomunikacja dla radiowych systemów łączności typu punkt - wiele punktów (KS)

Pozwolenia radiowe na używanie urządzeń nadawczo - odbiorczych dla linii radiowych w systemie łączności typu punkt - wiele punktów (KS), wydaje się na pisemny wniosek złożony do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące m.in.: pełnej nazwy wnioskodawcy (użytkownika), jego adresu, prawnej podstawy działalności oraz warunków wykorzystywania częstotliwości, określonych w art. 145 ustawy - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.).

Jako wniosek traktuje się wystąpienie do Prezesa UKE o wydanie pozwolenia radiowego, złożone w formie pisemnego podania, zawierającego informacje niezbędne do wydania pozwolenia radiowego.

Wzory stosownych formularzy (traktowanych jako wnioski), potrzebne do wydania pozwolenia radiowego oraz instrukcje ich wypełniania można otrzymać w Delegaturach UKE lub pobrać u dołu tej strony.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UKE lub przesłać pocztą na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.

Dokumentami wymaganymi, jako załączniki do wniosku są:

  • •    wypełniony formularz KS informacji niezbędnych do wydania pozwolenia radiowego;
  • •    w przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo, lub odpis pełnomocnictwa, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - (poświadczenie winno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia), pełnomocnictwo zgodnie z art. 33 § 3 kpa może być przedłożone do akt wyłącznie jako: oryginał, urzędowo poświadczony odpis przez notariusza (konsula) lub odpis uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także doradcą podatkowym;
  • •    dokument potwierdzający spełnienie wymagań zasadniczych urządzeń nadawczych;
  • •    dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy z następującym zastrzeżeniem: na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej przedmiot opłaty skarbowej, kwotę uiszczonej opłaty, datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Adnotacja taka powinna być dokonana także na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem, że zamiast daty dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, należy określić datę wpłaty i numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego, na który wpłaty dokonano.

 

IV. Opłaty skarbowe

Od dnia 1 stycznia 2007 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.), opłatę skarbową od dokonania przez Urząd Komunikacji Elektronicznej czynności urzędowej - wydania pozwolenia radiowego dokonuje się:

gotówką w kasie:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

lub bezgotówkowo na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

IBAN = PL21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za wykonywane czynności (wydanie pozwolenia radiowego) przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie oraz Delegatury UKE.

Zgodnie z art. 12. ust. 2 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - właściwym organem podatkowym jest organ właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

  1. Dla Dokumentów składanych w Centrali UKE organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola.
  2. Dla Dokumentów składanych w Delegaturach UKE organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę Delegatury UKE. Informację o numerze konta, na jaki należy wnosić opłatę skarbową od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, można uzyskać we właściwych miejscowo Delegaturach UKE lub organach podatkowych właściwych ze względu na siedzibę Delegatury UKE.

W związku z tym, że stosownie do art. 6 ust 1 pkt 1  ppkt 3), ww. ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej, a więc wydania pozwolenia radiowego powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego, do wniosku powinien być załączony dowód wniesienia takiej opłaty w wysokości:

  • •    1939 zł - od pozwoleń radiowych wydawanych w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących (załącznik do ustawy - część III, poz. 32),
  • •    82 zł - od pozostałych pozwoleń radiowych (załącznik do ustawy - część III, poz. 44),
  • •    17 zł - od złożonego dokumentu pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - do każdego stosunku pełnomocnictwa prokury (z wyjątkami zawartymi w załączniku).
  • •    5 zł - od złożonego poświadczenia zgodności odpisu, kopii lub wyciągu pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego - część II, poz. 4.

Przypadki zmian pozwolenia radiowego, z którymi ustawodawca wiąże obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, a które mogą mieć zastosowanie, wymienione zostały w Części III w ust. 46 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. Należą do niej zmiany pozwolenia polegające na przedłużeniu terminu ważności wydanego pozwolenia. Jeżeli zmiana dotyczy przedłużenia terminu ważności wydanego pozwolenia (dotyczy wyłącznie pozwoleń radiowych, które zostały wydane z okresem ważności poniżej 10 lat – mogą zostać przedłużone na okres nie dłuższy niż 10 lat).

Z powyższego wynika, iż inne niż wyżej wymienione zmiany pozwolenia radiowego, np. zmiana adresu siedziby podmiotu, któremu wydano pozwolenie oraz zmiana warunków technicznych wykorzystania częstotliwości określonych w pozwoleniu, nie podlegają opłacie skarbowej.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej, opłata od wydania pozwolenia radiowego podlega zwrotowi jeżeli mimo zapłacenia opłaty niedokonano czynności urzędowej.

Po rozpatrzeniu wniosku i przygotowaniu pozwolenia radiowego Urząd Komunikacji Elektronicznej przesyła je na adres wnioskodawcy. W przypadku, kiedy wnioskodawca odbiera pozwolenie radiowe osobiście, zobowiązany jest do posiadania upoważnienia do odbioru pozwolenia (w przypadku reprezentowania wnioskodawcy).

 

V. Opłaty roczne

Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania częstotliwości określonych w rezerwacji częstotliwości lub pozwoleniu radiowym uiszcza roczne opłaty zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz.U. z 2017 r., poz. 2407).

Opłaty z tego tytułu winny być wnoszone na rachunek:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Narodowy Bank Polski Oddział w Warszawie

75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązek uiszczania opłat powstaje w momencie doręczenia decyzji, o ile w decyzji nie wskazano terminu, od którego prawo przysługuje.

 

VI. Urządzenia bez pozwoleń radiowych

W załączonym dokumencie znajduje się opis urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych, których używanie nie wymaga uzyskania pozwlenia radiowego:

 

VII. Dodatkowe informacje

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi w powyższym artykule, prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału:

Pani Jadwiga Kowalska Starszy Specjalista DZC-WSR tel. 22 53 49 430 e-mail:
Pani Karolina Żarkowska Starszy Specjalista DZC-WSR tel. 22 53 49 441 e-mail:
Pan Mariusz Gruszczyński Naczelnik DZC-WSR tel. 22 53 49 296 e-mail:

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Mariusz Gruszczyński
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Osoba modyfikująca informację: Sławomir Sitek
Data publikacji: 23.02.2018 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 02.10.2020 12:22