Służba morska i żegluga śródlądowa

I. Informacje ogólne

Pozwolenia radiowe w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej wydawane są po rozpatrzeniu wniosku złożonego lub nadesłanego do delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej, właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Dla właścicieli stacji nadbrzeżnych i jednostek pływających (stacje statkowe) z terenu województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego jest to:

Delegatura UKE w Gdyni
ul. Kielecka 103
81-650 Gdynia
tel. 58 621 94 18

Dla właścicieli stacji nadbrzeżnych i jednostek pływających (stacje statkowe) z terenu województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i śląskiego jest to:

Delegatura UKE w Szczecinie
Al. Wyzwolenia 70
71-506 Szczecin
tel. 91 422 62 02

Dane teleadresowe delegatur znajdują się na stronie: http://uke.gov.pl/kontakt/delegatury/.

Może być również przesłany wniosek podpisany profilem zaufanym na platformie ePUAP -  skrzynka podawcza.

Nie są akceptowane wnioski przesłane zwykłą pocztą elektroniczną.

 

II. Formularze wniosków

Formularze wniosków o wydanie pozwolenia radiowego można pobrać z plików u dołu strony. W formularzu wniosku należy podać informacje lub do niego dołączyć:

1) Stacja nadbrzeżna:

 • wykaz urządzeń nadawczych lub nadawczo odbiorczych z wyszczególnieniem nazwy producenta, typu, numeru fabrycznego, mocy wyjściowej / max. mocy promieniowanej, klasy emisji, pasma częstotliwości pracy wraz z propozycją przydziału kanałów częstotliwości,

 • wykaz anten nadawczych przyporządkowanych odpowiednim nadajnikom, zawierający następujące dane: nazwę producenta, typ, nr fabryczny oraz długość i tłumienność kabla antenowego,

 • szkic terenowy z zaznaczeniem zasięgu użytkowego i zakłóceniowego w skali nie większej niż 1 : 300 000,

 • potwierdzenie spełniania przez urządzenie zasadniczych wymagań (oznaczenie CE, informacja),

 • w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo, lub odpis pełnomocnictwa, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - (poświadczenie winno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia), pełnomocnictwo zgodnie z art. 33 § 3 kpa może być przedłożone do akt wyłącznie jako: oryginał, urzędowo poświadczony odpis przez notariusza (konsula) lub odpis uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także doradcą podatkowym,

 • opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17,00 zł.

2) Stacja statkowa:

 • zamiennie jeden z dokumentów (kopia):

  - dowód rejestracyjny jednostki wydany przez właściwy Urząd Morski/PZŻ,

  - certyfikat okrętowy stały wydany przez właściwą Izbę Morską,

  - zaświadczenie o wpisie statku do ewidencji i nadaniu oznaki rybackiej wydane przez właściwy Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego,

 • kopia świadectwa klasy jednostki wydanego przez Polski Rejestr Statków lub inne zagraniczne towarzystwo klasyfikacyjne,

 • potwierdzenie spełniania przez urządzenie zasadniczych wymagań (oznaczenie CE, informacja),

 • w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, kopia świadectwa operatora urządzeń radiowych, wydanego przez Prezesa UKE lub uprawniony do tego organ zagraniczny (Informacja o  nadaniu uprawnienia przez administrację danego kraju musi być podana na dokumencie. Nie są honorowane zaświadczenia o ukończeniu kursu. Jeśli wnioskodawca nie posiada świadectwa, do wniosku dołączyć oświadczenie wskazujące osobę posiadającą uprawnienia do obsługi urządzeń radiowych na stacji statkowej wraz z kopią jej świadectwa operatora),

 • w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo, lub odpis pełnomocnictwa, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - (poświadczenie winno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia), pełnomocnictwo zgodnie z art. 33 § 3 kpa może być przedłożone do akt wyłącznie jako: oryginał, urzędowo poświadczony odpis przez notariusza (konsula) lub odpis uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także doradcą podatkowym,

 • opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17,00 zł.

  

III. Numery identyfikacyjne MMSI i ATIS

Wykaz przydzielonych numerów identyfikacyjnych MMSI i ATIS dla jednostek pływających, utworzony na podstawie ważnych pozwoleń radiowych, można pobrać z plików znajdujących się u dołu strony. Wykaz jest systematycznie weryfikowany i aktualizowany. Data w nazwie pliku jest dniem aktualizacji wykazu.

  

IV. Pozwolenia na przenośne radiotelefony osobiste

W służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej, po uzyskaniu pozwolenia radiowego, mogą być wykorzystywane przenośne radiotelefony osobiste.

Wnioskodawca może wystąpić o pozwolenie na okres maksimum 10 lat oraz może określić termin rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości. Wnioski należy kierować do Centrali UKE w Warszawie.

Wnioskodawcą może być jedynie osoba fizyczna, która posiada świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowejl, wydane przez Prezesa UKE lub uprawniony do tego organ zagraniczny. Informacja o  nadaniu uprawnienia przez administrację danego kraju musi być podana na dokumencie. Nie są honorowane zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Dla przenośnych radiotelefonów osobistych nie nadaje się numeru MMSI.

Dla radiotelefonów z DSC nadawany jest numer identyfikacyjny, zgodnie z Rekomendacją ITU-R M.585-7 (Aneks 2, Sekcja 1), o postaci: 8261xxxxx, gdzie x to cyfra od 0 do 9.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • kopia potwierdzenia spełnienia przez urządzenie zasadniczych wymagań (deklaracja zgodności) z wydrukiem zdjęcia tabliczki znamionowej urządzenia (oznaczenie CE, informacja),

 • kopia świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej, wydane przez Prezesa UKE lub uprawniony organ zagraniczny (informacja o  nadaniu uprawnienia przez administrację danego kraju musi być podana na dokumencie),

 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 złotych, na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola.

 • pełnomocnictwo lub odpis pełnomocnictwa, w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika,

 • potwierdzenie wniesienia oplaty od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł (jeśli dotyczy).

Warunki używania urządzenia:

 • urządzenie jest radiotelefonem przenośnym (ręcznym),

 • radiotelefon może być wykorzystywany jedynie w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej,

 • pozwolenie obejmuje terytorium kraju, więc używanie radiotelefonu jest dozwolone tylko i wyłącznie na morskich i śródlądowych wodach RP.

Wnioski należy kierować pod adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

Formularze wniosków RO można pobrać z plików znajdujących się u dołu tej strony.

 

V. Opłaty skarbowe

Zgodnie z art. 6 ust 1, pkt 3  Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej określonej w załączniku do ustawy (cz. III ust. 44 pkt 2), w wysokości 82 złotych (słownie: osiemdziesiąt dwa złote) od wydania pozwolenia radiowego.

Opłatę skarbową i oplatę za pełnomocnictwo wpłaca wnioskodawca bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

lub

w kasie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wola jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i Delegatury UKE w województwach.

Na życzenie wnioskodawcy pozwolenie radiowe może zostać dostarczone pocztą za potwierdzeniem odbioru.

  

VI. Opłaty roczne

Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania częstotliwości określonych w pozwoleniu radiowym, uiszcza roczne opłaty za prawo do ich wykorzystywania (dotyczy tylko stacji nadbrzeżnych). Wysokość i tryb wnoszenia opłat określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz.U. z 2013 r., poz. 1586).

Opłaty z tego tytułu winny być wnoszone na rachunek:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązek uiszczania opłat powstaje w momencie doręczenia decyzji, o ile w decyzji nie wskazano terminu, od którego prawo przysługuje.

  

VII. Dodatkowe informacje

Zgodnie z przepisami, wydanie pozwolenia radiowego następuje w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Pozwolenie wysyłamy przesyłką poleconą pod adres wskazany we wniosku.

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszych stronach, prosimy je kierować pod adres

 • e-mail:

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Osoba modyfikująca informację: Daniel Gryt
Data publikacji: 23.02.2018 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2018 08:54