Pozwolenia morskie i żeglugi śródlądowej

I. Informacje ogólne

Pozwolenia radiowe w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej wydawane są po rozpatrzeniu wniosku złożonego lub nadesłanego do delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej, właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Dla właścicieli stacji nadbrzeżnych i jednostek pływających (stacje statkowe) z terenu województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego jest to:

Delegatura UKE w Gdyni
ul. Kielecka 103
81-650 Gdynia
tel. 58 621 94 18

Dla właścicieli stacji nadbrzeżnych i jednostek pływających (stacje statkowe) z terenu województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i śląskiego jest to:

Delegatura UKE w Szczecinie
ul. Zygmunta Krasińskiego 10/28
71-435 Szczecin
tel. 91 422 62 02

Dane teleadresowe delegatur znajdują się na stronie: http://uke.gov.pl/kontakt/delegatury/.

Może być również przesłany wniosek podpisany profilem zaufanym:

 • na platformie ePUAP (obywatel.gov.pl) - po zalogowaniu w Panelu użytkownika, wybrać ścieżkę: Pismo ogólne do urzędu, dołączyć formularz wniosku i wymagane dokumenty jako załączniki do pisma,
 • na platformie PUE -  po zalogowaniu, wybrać ścieżkę: Konsument (lub Biznes) - Zobacz wszystkie usługi - Wniosek ogólny - Wypełnij formularz.

Jeśli wniosek jest przesłany w formie elektronicznej, pozwolenie wysyłamy tylko w formie elektronicznej, z podpisem elektronicznym, o ile wnioskodawca nie zrezygnuje z takiej formy doręczenia.

Nie są akceptowane wnioski przesłane zwykłą pocztą elektroniczną.

 

II. Formularze wniosków

Formularze wniosków o wydanie pozwolenia radiowego można pobrać z plików u dołu strony. W formularzu wniosku należy podać informacje lub do niego dołączyć:

1) Stacja nadbrzeżna:

 • wykaz urządzeń nadawczych lub nadawczo odbiorczych z wyszczególnieniem nazwy producenta, typu, numeru fabrycznego, mocy wyjściowej / max. mocy promieniowanej, klasy emisji, pasma częstotliwości pracy wraz z propozycją przydziału kanałów częstotliwości,

 • wykaz anten nadawczych przyporządkowanych odpowiednim nadajnikom, zawierający następujące dane: nazwę producenta, typ, nr fabryczny oraz długość i tłumienność kabla antenowego,

 • szkic terenowy z zaznaczeniem zasięgu użytkowego i zakłóceniowego w skali nie większej niż 1 : 300 000,

 • potwierdzenie spełniania przez urządzenie zasadniczych wymagań (oznaczenie CE, informacja),

 • w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo, lub odpis pełnomocnictwa, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - (poświadczenie winno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia), pełnomocnictwo zgodnie z art. 33 § 3 kpa może być przedłożone do akt wyłącznie jako: oryginał, urzędowo poświadczony odpis przez notariusza (konsula) lub odpis uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także doradcą podatkowym,

 • opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17,00 zł.

2) Stacja statkowa:

 • zamiennie jeden z dokumentów (kopia):

  - dowód rejestracyjny jednostki wydany przez właściwy Urząd Morski/PZŻ,

  - certyfikat okrętowy stały wydany przez właściwą Izbę Morską,

  - zaświadczenie o wpisie statku do ewidencji i nadaniu oznaki rybackiej wydane przez właściwy Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego,

 • kopia świadectwa klasy jednostki wydanego przez Polski Rejestr Statków lub inne zagraniczne towarzystwo klasyfikacyjne,

 • potwierdzenie spełniania przez urządzenie zasadniczych wymagań (oznaczenie CE, informacja),

 • w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, kopia świadectwa operatora urządzeń radiowych (wnioskodawcy, a nie innej osoby !), wydanego przez Prezesa UKE lub uprawniony do tego organ zagraniczny (Informacja o  nadaniu uprawnienia przez administrację danego kraju musi być podana na dokumencie. Nie są honorowane zaświadczenia o ukończeniu kursu),

 • w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo, lub odpis pełnomocnictwa, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - (poświadczenie winno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia), pełnomocnictwo zgodnie z art. 33 § 3 kpa może być przedłożone do akt wyłącznie jako: oryginał, urzędowo poświadczony odpis przez notariusza (konsula) lub odpis uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także doradcą podatkowym,

 • opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17,00 zł.

  

III. Numery identyfikacyjne MMSI i ATIS

Wykaz przydzielonych numerów identyfikacyjnych MMSI i ATIS dla jednostek pływających, utworzony na podstawie ważnych pozwoleń radiowych, można pobrać z plików znajdujących się u dołu strony. Wykaz jest systematycznie weryfikowany i aktualizowany. Data w nazwie pliku jest dniem aktualizacji wykazu.

  

IV. Pozwolenia na przenośne radiotelefony osobiste

W służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej, po uzyskaniu osobnego pozwolenia radiowego, mogą być wykorzystywane przenośne radiotelefony osobiste.

Wnioskodawca może wystąpić o pozwolenie na okres maksimum 10 lat oraz może określić termin rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości. Wnioski należy kierować do Centrali UKE w Warszawie.

Wnioskodawcą może być jedynie osoba fizyczna, która posiada świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowejl, wydane przez Prezesa UKE lub uprawniony do tego organ zagraniczny. Informacja o  nadaniu uprawnienia przez administrację danego kraju musi być podana na dokumencie. Nie są honorowane zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Dla przenośnych radiotelefonów osobistych nie nadaje się numeru MMSI.

Dla radiotelefonów z DSC nadawany jest numer identyfikacyjny, zgodnie z Rekomendacją ITU-R M.585-7 (Aneks 2, Sekcja 1), o postaci: 8261xxxxx, gdzie x to cyfra od 0 do 9.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • kopia deklaracji zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami (oznaczenie CE, informacja) - powinna być dołączona do dokumentacji urządzenia, a najprościej uzyskać kopię ze strony producenta, np. wpisując do wyszukiwarki typ urzadzenia i hasło "declaration of conformity",

 • kopia świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej (wnioskodawcy, a nie innej osoby !), wydanego przez Prezesa UKE lub uprawniony organ zagraniczny (informacja o  nadaniu uprawnienia przez administrację danego kraju musi być podana na dokumencie),

 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 złotych, na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola.

 • pełnomocnictwo lub odpis pełnomocnictwa, w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika,

 • potwierdzenie wniesienia oplaty od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł (jeśli dotyczy).

Warunki używania urządzenia:

 • urządzenie jest radiotelefonem przenośnym (ręcznym),

 • radiotelefon może być wykorzystywany jedynie w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej,

 • pozwolenie obejmuje terytorium kraju, więc używanie radiotelefonu jest dozwolone tylko i wyłącznie na morskich i śródlądowych wodach RP.

Wnioski należy kierować pod adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

Formularze wniosków RO można pobrać z plików znajdujących się u dołu tej strony.

 

V. Opłaty skarbowe

Zgodnie z art. 6 ust 1, pkt 3  Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej określonej w załączniku do ustawy.

Za wydanie pozwolenia radiowego - 82 zł.
Za wydanie duplikatu pozwolenia - 24 zł.
Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.

Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca lub pełnomocnik na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola: 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wola jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (również w delegaturach).

Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej (oryginał lub potwierdzona kopia, bądź elektronicznie wygenerowane potwierdzenie dokonania przelewu) dołączyć do wniosku o pozwolenie radiowe.

Nie dokonywać jednej opłaty zbiorowo za kilka wniosków. Każda wpłata musi dotyczyć tylko jednego wniosku.

  

VI. Opłaty roczne

Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania częstotliwości określonych w pozwoleniu radiowym, uiszcza roczne opłaty za prawo do ich wykorzystywania (dotyczy tylko stacji nadbrzeżnych). Wysokość i tryb wnoszenia opłat określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz.U. z 2013 r., poz. 1586).

Opłaty z tego tytułu winny być wnoszone na rachunek:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązek uiszczania opłat powstaje w momencie doręczenia decyzji, o ile w decyzji nie wskazano terminu, od którego prawo przysługuje.

  

VII. Dodatkowe informacje

Zgodnie z przepisami, wydanie pozwolenia radiowego następuje w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Pozwolenie wysyłamy przesyłką poleconą pod adres wskazany we wniosku.

Po uzyskaniu pozwolenia radiowego dla stacji statkowej, które obejmuje EPIRB, należy dokonać rejestracji radiopławy, którą prowadzi Wydział Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego - link do strony: http://www.ulc.gov.pl/pl/zegluga-powietrzna/poszukiwanie-i-ratownictwo/rejestracja-beaconow-406MHz.

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszych stronach, prosimy je kierować pod adres

 • e-mail:

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Wydział WML
Publikujący: Daniel Gryt
Publikacja informacji: 23.02.18 12:55
Aktualizacja informacji: 07.06.19 08:53