Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Pozwolenia PLB

UWAGA: poniższe informacje nie dotyczą nadajników PLB-3. Informacje o PLB-3 zamieszczamy na stronie: https://bip.uke.gov.pl/jak-uzyskac-rezerwacje--pozwolenie--zezwolenie-tresc/pozwolenia-morskie-i-zeglugi-srodladowej,4,0.html

 

I. Składanie wniosków

Pozwolenie radiowe wydajemy po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Prezesa UKE.

Wniosek o wydanie pozwolenia radiowego należy złożyć w Kancelarii Głównej Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub przesłać pod adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

Może być również przesłany wniosek podpisany profilem zaufanym:

  • na platformie ePUAP (obywatel.gov.pl) - wybrać ścieżkę: Wyślij pismo ogólne, zalogować się, dołączyć formularz wniosku i wymagane dokumenty jako załączniki do pisma,
  • na platformie PUE -  po zalogowaniu, wybrać ścieżkę: Konsument (lub Biznes) - Zobacz wszystkie usługi - Wniosek ogólny - Wypełnij formularz.

W przypadku problemów ze złożeniem wniosku przez platformę PUE, uwagi prosimy kierować po zalogowaniu na stronie: Logowanie - Biuro Obsługi Klienta (uke.gov.pl) lub przez formularz kontaktowy na stronie: Formularz kontaktowy - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (uke.gov.pl).

Jeśli do wniosku, przesyłanego elektronicznie, jest dołączane pełnomocnictwo, musi ono być opatrzone podpisem elektronicznym.

Jeśli wniosek jest przesłany w formie elektronicznej, pozwolenie wysyłamy również w formie elektronicznej, z podpisem elektronicznym, o ile wnioskodawca nie zrezygnuje z takiej formy doręczenia.
Nie są akceptowane wnioski przesłane zwykłą pocztą elektroniczną.

Nie udzielamy informacji, czy wniosek do nas wpłynął. Usługę śledzenia przesyłki wnioskodawca może zamówić indywidualnie na poczcie. Przy składaniu wniosku przez ePUAP lub PUE, potwierdzenie wysyłki generowane jest automatycznie.

Wnioskodawca może wystąpić o pozwolenie na okres maksimum 10 lat.

Formularz wniosku można pobrać u dołu strony.

 

II. Załączniki do wniosku

Do formularza wniosku o wydanie pozwolenia radiowego należy załączyć:

  1. Kopię deklaracji zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami (oznaczenie CE, informacja) - powinna być dołączona do dokumentacji urządzenia, a najprościej uzyskać kopię ze strony producenta, np. wpisując do wyszukiwarki typ urzadzenia i hasło "declaration of conformity",

  2. Zdjęcie (lub wydruk zdjęcia) tabliczki znamionowej urządzenia z widocznym numerem seryjnym,

  3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości - 82, 00 zł (osiemdziesiąt dwa złote) na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070,

  4. Pełnomocnictwo lub odpis pełnomocnictwa, w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika,

  5. Potwierdzenie wniesienia oplaty od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł (jeśli dotyczy).

 

III. Opłaty skarbowe

"Za wydanie pozwolenia radiowego PLB" - 82 zł.
"Za wydanie duplikatu pozwolenia PLB" - 24 zł.
"Za złożenie pełnomocnictwa do UKE" - 17 zł.

Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca lub pełnomocnik na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej (oryginał lub potwierdzona kopia, bądź elektronicznie wygenerowane potwierdzenie dokonania przelewu) dołączyć do wniosku o pozwolenie radiowe. Na potwierdzeniu musi być wpisany cel opłaty (patrz powyżej).

Nie dokonywać jednej opłaty zbiorowo za kilka wniosków. Każda wpłata musi dotyczyć tylko jednego wniosku.

Nie ma możliwości dokonania wpłaty w Urzędzie.

 

IV. Dodatkowe informacje

Osobisty nadajnik sygnału niebezpieczeństwa PLB powinien być zarejestrowany i prawidłowo zakodowany.

Po uzyskaniu pozwolenia radiowego należy dokonać rejestracji nadajnika, którą prowadzi Wydział Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego - link do strony.

W procesie rejestracji istotny jest numer pozwolenia. Jest on umieszczony w lewej górnej części pozwolenia i ma postać: DC.WML.5101..............

Zgodnie z przepisami, pozwolenie wydajemy w terminie do 6 tygodni od dnia wpływu poprawnego i kompletnego wniosku do Urzędu. Dokładamy wszelkich starań, aby pozwolenie wydawać jak najszybciej.

Pozwolenie wysyłamy pocztą, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, pod adres wskazany we wniosku (lub podpisane elektronicznie - patrz punkt I. Składanie wniosków). Nie wysyłamy skanu pozwolenia.

Każdy wnioskodawca może ustanowić pełnomocnika do odbioru przesyłki z pozwoleniem. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł.

Po upływie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku prosimy o kontakt, jeśli pozwolenie nie dotrze pod adres wskazany we wniosku.

Przesyłkę z pozwoleniem, awizowaną dwukrotnie, która nie zostanie odebrana przez adresata, uważa się za doręczoną. Można wtedy (po wpływie zwrotnego poświadczenia odbioru do Urzędu) wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu pozwolenia.

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszych stronach, prosimy je kierować do Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej:

  • e-mail:

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: DC WML
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Osoba modyfikująca informację: Marek Otręba
Data publikacji: 23.02.2018 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 06.06.2024 08:41