Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Pozwolenia morskie i żeglugi śródlądowej

Chcesz otrzymać pozwolenie szybciej ? Wyślij podpisany wniosek z kompletem załączników.
Błędne wnioski lub składane "na raty" rozpatrywane są w ostatniej kolejności.

I. Informacje ogólne

Pozwolenia radiowe wydajemy po rozpatrzeniu wniosku złożonego lub nadesłanego do jednej z siedzib Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Dla właścicieli stacji nadbrzeżnych i jednostek pływających (stacje statkowe) z województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego, pozwolenia wydaje:

Delegatura UKE w Gdyni
ul. Kielecka 103
81-650 Gdynia
tel. 58 621 94 18

Dla właścicieli stacji nadbrzeżnych i jednostek pływających (stacje statkowe) z województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i śląskiego, pozwolenia wydaje:

Delegatura UKE w Szczecinie
ul. Zygmunta Krasińskiego 10/28
71-435 Szczecin
tel. 91 422 62 02

Dane teleadresowe delegatur znajdują się na stronie: http://uke.gov.pl/kontakt/delegatury/.

Dla właścicieli jednostek pływających (stacje statkowe), mających siedzibę poza Polską, dla właścicieli radiotelefonów przenośnych oraz nadajników MOB, pozwolenia wydaje Centrala UKE:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

Informacja w języku angielskim o pozwoleniach znajduje się na stronie.

Wniosek może być również przesłany elektronicznie:

 • na platformie ePUAP (obywatel.gov.pl) - wybrać ścieżkę: Wyślij pismo ogólne, zalogować się, dołączyć formularz wniosku i wymagane dokumenty jako załączniki do pisma,
 • na platformie PUE -  po zalogowaniu, wybrać ścieżkę: Konsument (lub Biznes) - Zobacz wszystkie usługi - Wniosek ogólny - Wypełnij formularz.

W przypadku problemów ze złożeniem wniosku przez platformę PUE, uwagi prosimy kierować po zalogowaniu na stronie: Logowanie - Biuro Obsługi Klienta (uke.gov.pl) lub przez formularz kontaktowy na stronie: Formularz kontaktowy - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (uke.gov.pl).

Jeśli do wniosku elektronicznego jest dołączane pełnomocnictwo, musi ono być podpisane podpisem elektronicznym.

Jeśli wniosek jest przesłany elektronicznie, pozwolenie wysyłamy również elektronicznie,  o ile wnioskodawca nie zrezygnuje z takiej formy doręczenia.

Nie akceptujemy wniosków, przesłanych zwykłą pocztą elektroniczną.

WNIOSKI ROZPATRUJEMY W KOLEJNOŚCI WPŁYWU DO URZĘDU. Ustawowy termin wydania pozwolenia to 42 dni. Staramy sie wydawać pozwolenia jak najszybciej.

Pozwolenie wydajemy na okres nieprzekraczający 10 lat.

Jeśli zachodzi zmiana typów urządzeń, wchodzących w skład stacji radiowej (nadbrzeżnej lub statkowej), konieczne jest wnioskowanie o uchylenie dotychczasowego pozwolenia i wnioskowanie o wydanie nowego pozwolenia.

W przypadku zmiany właściciela jednostki pływającej, nowy właściciel (lub współwłaściciele) składa wniosek o wydanie nowego pozwolenia radiowego dla stacji statkowej.

Obsługiwanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w radiokomunikacji morskiej wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych. Osoba fizyczna, występująca o pozwolenie dla stacji statkowej lub radiotelefonu przenośnego, powinna posiadać świadectwo operatora.

Informacje w sprawie świadectw publikujemy na stronie: https://bip.uke.gov.pl/swiadectwa-operatora-urzadzen-radiowych-tresci/swiadectwa-morskie-i-zeglugi-srodladowej,1.html

Nie udzielamy informacji, czy wniosek do nas wpłynął. Usługę śledzenia przesyłki wnioskodawca może zamówić indywidualnie na poczcie. Przy składaniu wniosku przez ePUAP lub PUE, potwierdzenie wysyłki generowane jest automatycznie.

Rozpatrywanie wniosku rozpoczyna się, gdy wpłyną wszystkie wymagane dokumenty. Dosyłanie załączników "na raty" znacznie opóźnia wydanie pozwolenia.

Informacja dla pełnomocników:

Jeśli pełnomocnictwo jest podpisane odręcznie, prosimy nie przysyłać wniosków elektronicznie, dosyłając później oryginał pełnomocnictwa. To nie przyśpiesza, a wręcz opóźnia wydanie pozwolenia.
Prosimy przysyłać komplet oryginalnych dokumentów w jednej korespondencji (z oryginałem pełnomocnictwa). Do wniosku prosimy dołączać informację, żeby wysyłka pozwolenia nastąpiła elektronicznie.
Wyślemy wtedy pozwolenie elektronicznie, poprzez ePUAP lub PUE UKE, na skrzynkę pełnomocnika.
Prosimy wysyłać elektronicznie komplet dokumentów tylko wtedy, gdy pełnomocnictwo jest podpisane podpisem elektronicznym.
Uwaga: każdy podpis elektroniczny weryfikujemy za pomocą specjalizowanego programu komputerowego. Negatywna weryfikacja oznacza błędny wniosek.

 

II. Formularze wniosków

Formularze wniosków o wydanie pozwolenia radiowego można pobrać z plików u dołu strony. W formularzu wniosku należy podać informacje lub do niego dołączyć:

1) Stacja nadbrzeżna:

 • wykaz urządzeń nadawczych lub nadawczo odbiorczych z wyszczególnieniem nazwy producenta, typu, numeru fabrycznego, mocy wyjściowej / max. mocy promieniowanej, klasy emisji, pasma częstotliwości pracy wraz z propozycją przydziału kanałów częstotliwości,

 • wykaz anten nadawczych przyporządkowanych odpowiednim nadajnikom, zawierający następujące dane: nazwę producenta, typ, nr fabryczny oraz długość i tłumienność kabla antenowego,

 • szkic terenowy z zaznaczeniem zasięgu użytkowego i zakłóceniowego w skali nie większej niż 1 : 300 000,

 • potwierdzenie spełniania przez urządzenie zasadniczych wymagań (oznaczenie CE, informacja),

 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł,

 • w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo, lub odpis pełnomocnictwa, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - (poświadczenie winno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia), pełnomocnictwo zgodnie z art. 33 § 3 kpa może być przedłożone do akt wyłącznie jako: oryginał, urzędowo poświadczony odpis przez notariusza (konsula) lub odpis uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także doradcą podatkowym,

 • opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17,00 zł.

2) Stacja statkowa:

 • kopia jednego z dokumentów:

  - dowód rejestracyjny jednostki wydany przez właściwy Urząd Morski / Reja24,

  - certyfikat okrętowy stały wydany przez właściwą Izbę Morską,

  - zaświadczenie o wpisie statku do ewidencji i nadaniu oznaki rybackiej wydane przez właściwy Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego,

 • potwierdzenie spełniania przez urządzenie zasadniczych wymagań (oznaczenie CE, informacja),

 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł,

 • w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, kopia świadectwa operatora urządzeń radiowych (wnioskodawcy, a nie innej osoby !), wydanego przez Prezesa UKE lub uprawniony do tego organ zagraniczny (Informacja o  nadaniu uprawnienia przez administrację danego kraju musi być podana na dokumencie. Nie są honorowane zaświadczenia o ukończeniu kursu (np. ISSA),

 • w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo, lub odpis pełnomocnictwa, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - (poświadczenie winno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia), pełnomocnictwo zgodnie z art. 33 § 3 kpa może być przedłożone do akt wyłącznie jako: oryginał, urzędowo poświadczony odpis przez notariusza (konsula) lub odpis uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także doradcą podatkowym,

 • opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17,00 zł.

  

III. Numery identyfikacyjne MMSI i ATIS

Wykaz przydzielonych numerów identyfikacyjnych MMSI i ATIS dla jednostek pływających, utworzony na podstawie ważnych pozwoleń radiowych, można pobrać na stronie: Stacje morskie i lotnicze - Urząd Komunikacji Elektronicznej (uke.gov.pl).

  

IV. Pozwolenia na przenośne radiotelefony osobiste

W służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej, po uzyskaniu osobnego pozwolenia radiowego, mogą być wykorzystywane przenośne radiotelefony osobiste.

Wnioskodawca może wystąpić o pozwolenie na okres maksimum 10 lat oraz może określić termin rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości. Wnioski należy kierować do Centrali UKE w Warszawie.

Wnioskodawcą może być jedynie osoba fizyczna, która posiada świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej, wydane przez Prezesa UKE lub uprawniony do tego organ zagraniczny. Informacja o  nadaniu uprawnienia przez administrację danego kraju musi być podana na dokumencie. Nie są honorowane zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Dla przenośnych radiotelefonów osobistych nie nadaje się numeru MMSI.

Dla radiotelefonów z DSC nadawany jest numer identyfikacyjny, zgodnie z Rekomendacją ITU-R M.585 (Aneks 2, Sekcja 1), o postaci: 8261xxxxx, gdzie x to cyfra od 0 do 9.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • kopia deklaracji zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami (oznaczenie CE, informacja) - powinna być dołączona do dokumentacji urządzenia, a najprościej uzyskać kopię ze strony producenta, np. wpisując do wyszukiwarki typ urządzenia i hasło "declaration of conformity",

 • kopia świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej (wnioskodawcy, a nie innej osoby !), wydanego przez Prezesa UKE lub uprawniony organ zagraniczny (informacja o  nadaniu uprawnienia przez administrację danego kraju musi być podana na dokumencie),

 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 złotych, na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

 • pełnomocnictwo lub odpis pełnomocnictwa, w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika,

 • potwierdzenie wniesienia oplaty od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł (jeśli dotyczy).

Warunki używania urządzenia:

 • urządzenie jest radiotelefonem przenośnym (ręcznym),

 • radiotelefon może być wykorzystywany jedynie w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej,

 • pozwolenie obejmuje terytorium kraju, więc używanie radiotelefonu jest dozwolone tylko i wyłącznie na morskich i śródlądowych wodach RP.

Wnioski należy kierować pod adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

lub elektronicznie, poprzez pltformy ePUAP lub PUE (patrz punkt I. Informacje ogólne).

Formularze wniosków RO można pobrać z plików znajdujących się u dołu tej strony.

 

V. Pozwolenia na osobiste nadajniki sygnału niebezpieczeństwa MOB (Man overboard) i PLB-3

W służbie radiokomunikacyjnej ruchomej morskiej i żegludze śródlądowej, po uzyskaniu osobnego pozwolenia radiowego, mogą być wykorzystywane osobiste nadajniki MOB i PLB-3.

Urządzenia PLB-3 (nie mylić z innymi PLB !) łączą w sobie możliwości osobistego nadajnika sygnału niebezpieczeństwa PLB  oraz nadajnika sygnału niebezpieczeństwa MOB. Urządzenia MOB i PLB-3 posiadają, nadany przez producenta numer identyfikacyjny, postaci: 972xxxxxx.

Wnioskodawca może wystąpić o pozwolenie na okres maksimum 10 lat oraz może określić termin rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości. Wnioski należy kierować do Centrali UKE w Warszawie.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • kopia deklaracji zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami (oznaczenie CE, informacja) - powinna być dołączona do dokumentacji urządzenia, a najprościej uzyskać kopię ze strony producenta, np. wpisując do wyszukiwarki typ urządzenia i hasło "declaration of conformity",

 • zdjęcie tabliczki znamionowej urządzenia z widocznym numerem seryjnym oraz numerem identyfikacyjnym, nadanym przez producenta (972xxxxxx),

 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 złotych, na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

 • pełnomocnictwo lub odpis pełnomocnictwa, w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika,

 • potwierdzenie wniesienia oplaty od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł (jeśli dotyczy).

Wnioski należy kierować pod adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

lub elektronicznie, poprzez pltformy ePUAP lub PUE (patrz punkt I. Informacje ogólne).

Formularze wniosków MOB / PLB-3 można pobrać z plików znajdujących się u dołu tej strony.

Nadajnik PLB-3 powinien być zarejestrowany i prawidłowo zakodowany. Po uzyskaniu pozwolenia radiowego należy dokonać rejestracji nadajnika, którą prowadzi Wydział Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego - link do stronyW procesie rejestracji istotny jest numer pozwolenia. Jest on umieszczony w lewej górnej części pozwolenia i ma postać: DC.WML.5101..............

Informacje, dotyczące innych rodzajów PLB zamieszczamy na stronie: https://bip.uke.gov.pl/jak-uzyskac-rezerwacje--pozwolenie--zezwolenie-tresc/pozwolenia-plb,3,0.html

 

VI. Opłaty skarbowe

Z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego, powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej.

Wydanie pozwolenia radiowego - 82 zł, tytuł przelewu: "Pozwolenie RM-S, nazwa jednostki pływającej".
Wydanie duplikatu pozwolenia - 24 zł, tytuł przelewu: "Duplikat pozwolenia RM-S, nazwa jednostki pływającej".
Złożenie pełnomocnictwa do UKE - 17 zł, tytuł przelewu: Pełnomocnictwo, imię i nazwisko udzielającego pełnomocnictwa"

Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca lub pełnomocnik na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (również w delegaturach).

Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej (oryginał lub potwierdzona kopia, bądź elektronicznie wygenerowane potwierdzenie dokonania przelewu) dołączyć do wniosku o pozwolenie radiowe. Na potwierdzeniu musi być wpisany cel opłaty (patrz powyżej).

Nie dokonywać jednej opłaty zbiorowo za kilka wniosków. Każda wpłata musi dotyczyć tylko jednego wniosku. Nie ma możliwości dokonania wpłaty w Urzędzie.

  

VII. Opłaty roczne

Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania częstotliwości określonych w pozwoleniu radiowym, uiszcza roczne opłaty za prawo do ich wykorzystywania (dotyczy tylko stacji nadbrzeżnych). Wysokość i tryb wnoszenia opłat określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz.U. z 2016 r., poz. 276 ze zm.).

Opłaty z tego tytułu winny być wnoszone na rachunek:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązek uiszczania opłat powstaje w momencie doręczenia decyzji, o ile w decyzji nie wskazano terminu, od którego prawo przysługuje.

  

VIII. Dodatkowe informacje

Zgodnie z przepisami, wydanie pozwolenia radiowego następuje w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia poprawnego i kompletnego wniosku. Pozwolenie wysyłamy przesyłką poleconą pod adres wskazany we wniosku lub elektronicznie, jeśli wniosek został złożony elektronicznie. Nie wysyłamy skanu pozwolenia zwykłą pocztą elektroniczną.

Każdy wnioskodawca może ustanowić pełnomocnika do odbioru przesyłki z pozwoleniem. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł.

Po uzyskaniu pozwolenia radiowego dla stacji statkowej, które obejmuje EPIRB, należy dokonać rejestracji radiopławy, którą prowadzi Wydział Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego - link do strony.

Pozwolenie może być zmienione, na przykład w przypadku zmiany adresu. Wydajemy wtedy bezpłatnie decyzję zmieniającą.

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszych stronach, prosimy je kierować pod adres

 • e-mail:

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: DC WML
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Osoba modyfikująca informację: Marek Otręba
Data publikacji: 23.02.2018 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 18.06.2024 15:06