Pozwolenia lotnicze

 Chcesz otrzymać pozwolenie szybciej ? Wyślij wniosek z kompletem załączników. 

 

****************************

W związku z pojawiającymi się przypadkami samowolnego wnioskowania przez aerokluby o zmiany w AIP, dotyczące zmiany maksymalnej wysokości i maksymalnego zasięgu wykorzystania częstotliwości, określonych w pozwoleniach radiowych dla stacji lotniskowych, zwracamy uwagę, że są to działania kategorycznie niedopuszczalne. Wszystkie warunki wykorzystania częstotliwości, w tym pułap i zasięg, pozostają niezmienne przez cały okres ważności pozwolenia, a ich ewentualna zmiana wymaga wydania stosownej decyzji przez Prezesa UKE.

Wykorzystanie urządzeń radiowych, niezgodnie z wydanym pozwoleniem radiowym, stanowi naruszenie prawa i może podlegać określonym sankcjom.


 

I. Informacje ogólne

Wykorzystanie każdego urządzenia radiowego, nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej (również radiotelefonu przenośnego), wymaga posiadania pozwolenia radiowego.

Pozwolenie radiowe wydajemy po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Prezesa UKE.

WNIOSKI ROZPATRUJEMY W KOLEJNOŚCI WPŁYWU DO URZĘDU. Ustawowy termin wydania pozwolenia to 42 dni. Staramy sie wydawać pozwolenia jak najszybciej.

Częstotliwość przydzielana w pozwoleniu dla stacji lotniskowej (naziemniej) podlega koordynacji międzynarodowej.

Wydanie pozwolenia dla stacji lotniskowej (szczególnie po raz pierwszy) lub dla stacji lotniskowej okolicznościowej, może wymagać dodatkowych uzgodnień z ULC.

Powyższe może wpływać na wydłużenie procesu wydania pozwolenia. Należy brać to pod uwagę przy składaniu wniosku o pozwolenie dla stacji naziemnej okolicznościowej, związanej z organizacją pokazów, zawodów lub pikników lotniczych. W takim przypadku wniosek należy składać z 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Nieprzestrzeganie tej zasady, może prowadzić do odmowy wydania pozwolenia.

Pozwolenie wydajemy na okres nieprzekraczający 10 lat.

Rodzaje pozwoleń na używanie urządzeń radiowych w radiokomunikacji lotniczej:

 • pokładowa stacja lotnicza,
 • stacja lotniskowa (naziemna).

Sygnał identyfikacyjny przydzielamy w pozwoleniu radiowym:

 • dla stacji pokładowej - jest to znak wywoławczy, tożsamy ze znakiem rozpoznawczym statku powietrznego,
 • dla stacji lotniskowej (naziemnej) - jest to nazwa stacji, odnosząca się do lokalizacji, przeznaczenia stacji i celu realizowanej łączności.

W skład stacji radiowej (pokładowej lub lotniskowej) wchodzą wszystkie urządzenia radiowe jednego użytkownika (wnioskodawcy), znajdujące się w tej samej lokalizacji (na statku powietrznym lub naziemne np. na lotnisku), wykorzystujące ten sam sygnał identyfikacyjny.

Lokalizację lotniczych urządzeń naziemnych określamy:

 • dla stacji, zlokalizowanej na lotnisku - za pomocą nazwy lotniska i współrzędnych ARP,
 • dla stacji, zlokalizowanej poza lotniskiem - za pomocą adresu (w terenie zurbanizowanym) lub za pomocą współrzędnych geograficznych (w terenie niezurbanizowanym).

Pozwolenie może obejmować różne częstotliwości (zakresy częstotliwości).

Dla danej stacji (czyli również dla statku powietrznego) wydajemy jedno pozwolenie radiowe, obejmujące wszystkie urządzenia radiowe, wchodzące w jej skład.

Jeśli zachodzi zmiana typów urządzeń, wchodzących w skład stacji radiowej, konieczne jest wnioskowanie o uchylenie dotychczasowego pozwolenia i wnioskowanie o wydanie nowego pozwolenia.
(poniższe formularze wniosków uwzględniają taką sytuację)

W przypadku zmiany właściciela statku powietrznego, nowy właściciel (lub współwłaściciele) składa wniosek o wydanie nowego pozwolenia radiowego dla stacji pokładowej.

Obsługiwanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w radiokomunikacji lotniczej wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych. Osoba fizyczna, występująca o pozwolenie dla pokładowej stacji lotniczej, powinna posiadać świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty.

Informacje w sprawie świadectw publikujemy na stronie: http://bip.uke.gov.pl/swiadectwa-operatora-urzadzen-radiowych-tresci/swiadectwa-lotnicze,2.html.

Zgodnie z przepisami Komisji (UE), dotyczącymi separacji międzykanałowej w łączności głosowej dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, pozwolenia radiowe mogą być wydawane jedynie dla stacji lotniczych VHF, posiadających funkcję separacji międzykanałowej 8,33 kHz.

Odstępstwa wydane przez ULC dla stacji pokładowych nie mogą być podstawą do występowania do Prezesa UKE z wnioskami o zmianę częstotliwości w wydanych pozwoleniach dla stacji lotniskowych.

 

II. Składanie wniosku

Wniosek, wypełniony w języku polskim, wraz z odpowiednimi załącznikami, może być przesłany elektronicznie i podpisany profilem zaufanym (sposób zalecany):

 • na platformie ePUAP (obywatel.gov.pl) - wybrać ścieżkę: Wyślij pismo ogólne, zalogować się, dołączyć formularz wniosku i wymagane dokumenty jako załączniki do pisma,
 • na platformie PUE -  po zalogowaniu, wybrać ścieżkę: Konsument (lub Biznes) - Zobacz wszystkie usługi - Wniosek ogólny - Wypełnij formularz.

W przypadku problemów ze złożeniem wniosku przez platformę PUE, uwagi prosimy kierować po zalogowaniu na stronie: Logowanie - Biuro Obsługi Klienta (uke.gov.pl) lub przez formularz kontaktowy na stronie: Formularz kontaktowy - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (uke.gov.pl).

Jeśli do wniosku, przesyłanego elektronicznie, jest dołączane pełnomocnictwo, musi ono być opatrzone podpisem elektronicznym.

Wniosek, z oryginalnym podpisem wnioskodawcy, wraz z załącznikami, można także składać pocztą lub bezpośrednio do siedziby UKE w Warszawie.

Dane głównej siedziby UKE znajdują się na stronie: http://uke.gov.pl/kontakt/.

Jeśli wniosek jest przesłany w formie elektronicznej, pozwolenie wysyłamy tylko w formie elektronicznej, z podpisem elektronicznym, o ile wnioskodawca nie zrezygnuje z takiej formy doręczenia.

Nie akceptujemy kopii wniosku, przesłanej zwykłą pocztą elektroniczną.

Nie udzielamy informacji, czy wniosek do nas wpłynął. Usługę śledzenia przesyłki wnioskodawca może zamówić indywidualnie na poczcie. Przy składaniu wniosku przez ePUAP lub PUE, potwierdzenie wysyłki generowane jest automatycznie.

Formularze wniosków znajdują się u dołu strony. Wnioski w formacie RTF umożliwiają wpisanie większej ilości pozycji urządzeń.

Wniosek o pozwolenie dla pokładowej stacji lotniczej składa właściciel (wpółwłaściciele) statku powietrznego lub użytkownik, określony w Świadectwie rejestracji.

Rozpatrywanie wniosku rozpoczyna się, gdy wpłyną wszystkie wymagane dokumenty. Dosyłanie załączników "na raty" znacznie opóźnia wydanie pozwolenia.

 

III. Załączniki do wniosku

Pokładowa stacja lotnicza:

 • kopia świadectwa rejestracji / wpisu do ewidencji lub kopia rezerwacji znaku rozpoznawczego (dotyczy pozwolenia wydawanego po raz pierwszy), wydawanych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego dla aktualnego właściela statku powietrznego,
 • kopia świadectwa ogólnego operatora radiotelefonisty, wydanego przez Prezesa UKE lub przez uprawniony do tego organ zagraniczny – dotyczy osób fizycznych oraz osób, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej 82 zł,
 • w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku załączyć pełnomocnictwo, lub odpis pełnomocnictwa, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - (poświadczenie winno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia), pełnomocnictwo zgodnie z art. 33 § 3 kpa może być przedłożone do akt wyłącznie jako: oryginał, urzędowo poświadczony odpis przez notariusza (konsula) lub odpis uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także doradcą podatkowym,
 • opłata skarbowa 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - dotyczy każdego wniosku składanego przez pełnomocnika.

Stacja lotniskowa (naziemna):

 • kopie deklaracji zgodności urządzeń z zasadniczymi wymaganiami (oznaczenie CE, informacja) - powinny być dołączone do dokumentacji urządzeń, a najprościej uzyskać kopie ze stron producentów, np. wpisując do wyszukiwarki typ urzadzenia i hasło "declaration of conformity",
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej 82 zł,
 • w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku załączyć pełnomocnictwo, lub odpis pełnomocnictwa, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - (poświadczenie winno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia), pełnomocnictwo zgodnie z art. 33 § 3 kpa może być przedłożone do akt wyłącznie jako: oryginał, urzędowo poświadczony odpis przez notariusza (konsula) lub odpis uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także doradcą podatkowym,
 • opłata skarbowa 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - dotyczy każdego wniosku składanego przez pełnomocnika.

Stacja lotniskowa (naziemna) - okolicznościowa, na zawody, pokazy, pikniki itp.:

 • kopie deklaracji zgodności urządzeń z zasadniczymi wymaganiami (oznaczenie CE, informacja) - powinny być dołączone do dokumentacji urządzeń, a najprościej uzyskać kopie ze stron producentów, np. wpisując do wyszukiwarki typ urzadzenia i hasło "declaration of conformity",
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej 82 zł,
 • w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku załączyć pełnomocnictwo, lub odpis pełnomocnictwa, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - (poświadczenie winno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia), pełnomocnictwo zgodnie z art. 33 § 3 kpa może być przedłożone do akt wyłącznie jako: oryginał, urzędowo poświadczony odpis przez notariusza (konsula) lub odpis uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także doradcą podatkowym,
 • opłata skarbowa 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - dotyczy każdego wniosku składanego przez pełnomocnika.

IV. Opłata skarbowa

"Za wydanie lotniczego pozwolenia radiowego" - 82 zł.
"Za wydanie duplikatu pozwolenia lotniczego" - 24 zł.
"Za złożenie pełnomocnictwa do UKE" - 17 zł.

Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca lub pełnomocnik na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej (oryginał lub potwierdzona kopia, bądź elektronicznie wygenerowane potwierdzenie dokonania przelewu) dołączyć do wniosku o pozwolenie radiowe. Na potwierdzeniu musi być wpisany cel opłaty (patrz powyżej).

Nie dokonywać jednej opłaty zbiorowo za kilka wniosków. Każda wpłata musi dotyczyć tylko jednego wniosku.

Nie ma możliwości dokonania wpłaty w Urzędzie.

V. Opłata roczna

Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania częstotliwości określonych w rezerwacji częstotliwości lub pozwoleniu radiowym, uiszcza roczną opłatę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz.U. z 2016 r., poz. 276 ze zm.).

Opłatę z tego tytułu wpłacać na rachunek:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązek uiszczania opłaty powstaje w dniu doręczenia decyzji (pozwolenia), o ile nie wskazano w niej innego terminu.

 

VI. Dodatkowe informacje

Zgodnie z przepisami, pozwolenie wydajemy w terminie do 6 tygodni od dnia wpływu wniosku do Urzędu. Dokładamy wszelkich starań, aby pozwolenie wydawać jak najszybciej.

Pozwolenie wysyłamy pocztą, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, pod adres wskazany we wniosku (lub podpisane elektronicznie - patrz punkt II. Składanie wniosku). Nie wysyłamy skanu pozwolenia.

Każdy wnioskodawca może ustanowić pełnomocnika do odbioru przesyłki z pozwoleniem. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł. Wskazanie we wniosku adresu pełnomocnika nie jest jednoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa do doręczeń.

Po upływie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku prosimy o kontakt, jeśli pozwolenie nie dotrze pod adres wskazany we wniosku.

Przesyłkę z pozwoleniem, awizowaną dwukrotnie, która nie zostanie odebrana przez adresata, uważa się za doręczoną. Można wtedy (po wpływie zwrotnego poświadczenia odbioru do Urzędu) wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu pozwolenia.

Pozwolenie może być zmienione, na przykład w przypadku zmiany adresu. Wydajemy wtedy bezpłatnie decyzję zmieniającą.

Po uzyskaniu pozwolenia radiowego dla stacji pokładowej, które obejmuje ELT, należy dokonać rejestracji nadajnika, którą prowadzi Wydział Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego - link do strony.

Urządzenie PLB nie wchodzi w skład pokładowej stacji lotniczej. Jest ono objęte odrębnym pozwoleniem radiowym. Szczegółowe informacje zamieszczamy na stronie: http://bip.uke.gov.pl/jak-uzyskac-rezerwacje--pozwolenie--zezwolenie-tresc/plb,3.html.

Po uzyskaniu pozwolenia radiowego dla stacji lotniskowej, należy dokonać rejestracji stacji w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego - link do strony z informacjami: http://www.ulc.gov.pl/pl/zegluga-powietrzna/lun-lotnicze-urzadzenia-naziemne/rejestr-lun.

Informacje o częstotliwościach i granicach sektorów na terytorium Polski, do komunikacji w relacji powietrze-powietrze, dostępne dla pilotów szybowców, balonów, paralotni i innych statków powietrznych, znajdują się w załączniku u dołu strony.

Pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi na naszej stronie, można kierować pod adres

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: DC WML
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Osoba modyfikująca informację: Marek Otręba
Data publikacji: 23.02.2018 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2023 10:28