Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.11.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na Zapewnienie usługi wsparcia i modyfikacji Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów [ESOD]–  numer sprawy: BA.WZP.26.11.2021 

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 19/04/2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 19/04/2021 r. o godz. 11:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach (nr 01, 02a i 02b).

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji Warunków Zamówienia a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający w dniu 15/04/2021 r. zamieścił zmiany w treści SWZ oraz zmieniony załacznik nr 1 do Umowy. Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach (nr 03 i 04).

Uwaga! Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udostępnił w dniu 19/04/2021 r. informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi brutto (z podatkiem VAT) 574 656,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć zł i 0 gr.).

Uwaga! Zamawiający w dniu  19/04/2021 r. zamieścił informacje dotyczące:

1. nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

2. cen lub kosztów zawartych w ofertach.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach (nr 05a i 05b).

Uwaga! Zamawiający w dniu  28/04/2021 r. zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w poniżej zamieszczonym pliku (nr 06).

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 09.04.2021 18:25
Data ostatniej modyfikacji: 28.04.2021 16:44