Zamówienia publiczne 2020

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.10.2020

  12 marca 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę 1 sztuki serwera typu Rack wraz z gwarancją na okres minimum 36 miesięcy”

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.5.2020

  12 marca 2020

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Zakup licencji Oracle typu Full Use wraz z 12 miesięczną usługą Asysty Technicznej”

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.9.2020

  26 lutego 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Organizację dwudniowego szkolenia dotyczącego zaawansowanej obsługi programu FME Desktop 2019, które powinno obejmować zakres tematyczny związany z zaawansowanym działaniem i przetwarzaniem w FME”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu - sprawa nr: BA.WZP.26.5.9.2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.11.2020

  20 lutego 2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Świadczenie powszechnych usług pocztowych na potrzeby Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez okres dwóch lat lub do wyczerpania środków” - sprawa numer: BA.WZP.26.11.2020

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.8.2020

  19 lutego 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Zakup obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób eksploatujących bezzałogowe statki powietrzne o masie do 25 kg, za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych statków”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.8.2020

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.7.2020

  12 lutego 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Zakup/rozszerzenie licencji na oprogramowanie firmy Atlassian”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.7.2020.