Zamówienia publiczne 2020

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zapówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.7.2020

  06 maja 2020

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi wsparcia, aktualizacji i rozwoju systemu Platforma Usług Elektronicznych zrealizowanego i dostosowanego do potrzeb Zamawiającego”

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BA.WZP.26.5.17.2020

  06 maja 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Organizację szkolenia dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącego przetwarzania i analizy danych z zastosowaniem języka Python”

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BA.WZP.26.5.16.2020

  06 maja 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Organizację zdalnego szkolenia dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącego podstaw projektowania intuicyjnych interfejsów użytkownika, praktyk oraz narzędzi ułatwiających proces projektowania”

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.15.2020

  24 kwietnia 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych o parametrach i cechach wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert, w podziale na 3 zadania (części)”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.5.15.2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.13.2020

  15 kwietnia 2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup dostępu do danych statystycznych dotyczących rynków telekomunikacyjnych oraz zakup raportów i danych statystycznych powstałych na podstawie badań konsumenckich dotyczących usług płatnej telewizji i wideo OTT”

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.15.2020

  15 kwietnia 2020

  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn „Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju”