Świadectwa amatorskie

Informujemy, że ze względów epidemicznych, do odwołania zawiesza się wszystkie sesje egzaminacyjne na świadectwo operatora urządzeń radiowych, a więc także możliwość zapisywania się na sesje.

W odpowiedzi na przesyłane zapytania informujemy, że nie ma możliwości prowadzenia egzaminów "on-line".

 

I. Informacje ogólne

 

Obsługiwanie amatorskich urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych.

Świadectwo wydaje Prezes UKE po zdaniu egzaminu. Świadectwo obowiązuje tylko na terytorium Polski. Świadectwo jest bezterminowe.

Rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych oraz zakres wymogów egzaminacyjnych określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/99/

 

II. Rodzaje świadectw

Świadectwo klasy A

Uprawnia do obsługi urządzeń radiowych we wszystkich amatorskich zakresach częstotliwości (załącznik u dołu strony).

Uprawnia do ubiegania się o pozwolenie kategorii 1.

W dniu przystąpienia do egzaminu konieczne jest ukończenie 15 lat.

Świadectwo klasy C

Uprawnia do obsługi urządzeń radiowych w zakresach częstotliwości: 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 7000-7200 kHz, 14000-14350 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz 430-440 MHz i 10-10,5 GHz.

Uprawnia do ubiegania się o pozwolenie kategorii 3.

W dniu przystąpienia do egzaminu konieczne jest ukończenie 10 lat.

Świadectwo klasy A obejmuje uprawnienia nadawane świadectwem klasy C, więc jednoczesne przystępowanie do egzaminów na obydwa rodzaje świadectw jest niecelowe i bezzasadne.

 

III. Egzaminy         (zapisy na egzaminy zawieszone)

Zapisy na egzaminy odbywają się poprzez stronę: https://egzaminy.uke.gov.pl (prosimy nie używać przeglądarki Internet Explorer).

Zapisy na wszystkie sesje egzaminacyjne (minimum 7 dni przed terminem sesji), niezależnie od miejsca ich przeprowadzania, dostępne są dla wszystkich zainteresowanych osób, które, po zapisaniu się na stronie, zostaną zakwalifikowane do egzaminu przez komisję egzaminacyjną. Kwalifikacja następuje w kolejności zapisów i polega na sprawdzeniu poprawności przesłanych danych wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za egzamin.

Opłatę za egzamin i wydanie świadectwa należy dokonać przed zapisaniem się na egzamin. Wysokość opłat podana w pkt. VI, poniżej.

Na przystąpienie do egzaminu osoby niepełnoletniej, konieczna jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, wpisywana na stronie do zapisów.

Sesje egzaminacyjne odbywają się według harmonogramu (plik u dołu strony). Harmonogram na kolejny rok jest publikowany w połowie grudnia.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej (test z czterech przedmiotów) oraz ustnej z przedmiotu "Przepisy i procedury operatorskie".

Test (indywidualny dla każdego egzaminowanego) składa się z 20 pytań, po 5 pytań z każdego przedmiotu.

Poniżej, w załącznikach, zamieszczamy materiały pomocnicze do części testowej egzaminu. Mają one za zadanie określić zakres wiedzy, wymaganej podczas egzaminu. Przy niektórych pytaniach wskazano poprawną odpowiedź. Treść poniższych pytań i odpowiedzi może odbiegać od treści pytań i odpowiedzi w testach egzaminacyjnych.

Celem egzaminu ustnego jest sprawdzenie sprawności (szybkości, płynności i poprawności) w posługiwaniu się nabytą wiedzą teoretyczną. Zakres wymaganej wiedzy praktycznej pokrywa się z informacjami zawartymi w materiale pomocniczym do egzaminu testowego i dotyczy procedur operatorskich, a w szczególności: znajomości polskiego i międzynarodowego alfabetu fonetycznego, znajomości kodu "Q", znajomości zasad raportowania oraz umiejętności prowadzenia typowej łączności fonicznej.

Zasady oceny określone są w § 24 w/w rozporządzenia w sprawie świadectw.

W przypadku złożenia wniosku i nieprzystąpienia do egzaminu, opłatę za przeprowadzenie egzaminu zwracamy  lub zaliczamy na poczet egzaminu w innym terminie (na wniosek zainteresowanego).

Osoba, która nie zaliczyła egzaminu, ale uzyskała ocenę pozytywną z co najmniej jednego przedmiotu, może przystąpić jednorazowo do egzaminu poprawkowego z niezdanych przedmiotów, nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty pierwszego egzaminu. Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w terminie co najmniej 14 dni przed proponowanym we wniosku terminem egzaminu (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia wniosku do siedziby UKE).

W przypadku konieczności pomocy dla osób niepełnosprawnych w organizacji i przeprowadzeniu egzaminu, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy pod adres podany u dołu strony.

 

IV. Wymiana świadectwa

Każde ważne świadectwo lub inny ważny dokument, uprawniający do obsługi amatorskich urządzeń radiowych, wydane przed 3 września 2005 r., na wniosek złożony przez zainteresowanego, wymieniamy na odpowiednie świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, aktualnie wydawane świadectwo klasy A lub klasy C.

Wymieniamy również świadectwa klasy B na A oraz klasy D na C, wydane przed 21 stycznia 2015 r.

Świadectwa klasy A i klasy C, wydane od 3 września 2005 r. do 21 stycznia 2015 r., nie muszą być wymieniane.

Nie wymieniamy świadectw wydanych po 21 stycznia 2015 r.

Wniosek o wymianę świadectwa (formularz u dołu strony) wraz z kopią wymienianego (dotychczas posiadanego) świadectwa oraz dowodem wpłaty kwoty 15 zł, należy przesłać pod adres podany w nagłówku formularza wniosku.

 

V. Składanie wniosku o wymianę lub duplikat świadectwa

Wniosek (z oryginalnym podpisem wnioskodawcy), wraz z odpowiednimi załącznikami,  powinien być złożony pocztą lub bezpośrednio do siedziby UKE, najlepiej bezpośrednio do Warszawy.

Dane siedziby UKE w Warszawie znajdują się na stronie: http://uke.gov.pl/kontakt/.

Może być również przesłany wniosek podpisany profilem zaufanym na platformie ePUAP (obywatel.gov.pl) - wybrać ścieżkę: Wyślij pismo ogólne, zalogować się, dołączyć formularz wniosku i wymagane dokumenty jako załączniki do pisma.

Nie akceptujemy kopii wniosku, przesłanej zwykłą pocztą elektroniczną.

Informacja o niezbędnych załącznikach do wniosku oraz o wysokości opłaty podana jest na formularzu wniosku.

Formularze wniosków znajdują się u dołu strony.

 

VI. Opłaty

Za egzamin i wydanie świadectwa:

  • klasy A - 75 zł
  • klasy C - 50 zł

Za egzamin poprawkowy na świadectwo:

  • klasy A - 25 zł
  • klasy C - 12,50 zł

Za wydanie duplikatu świadectwa – 15 zł.

Za wymianę świadectwa – 15 zł.

Opłatę dokonać na konto (to nie jest to samo konto co dla pozwoleń radiowych):

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązkowo podać tytuł wpłaty: za egzamin i wydanie świadectwa amatorskiego / za wydanie duplikatu świadectwa / za wymianę świadectwa.

Nie dokonywać jednej opłaty zbiorowo za kilka wniosków. Każda wpłata musi dotyczyć tylko jednego wniosku, jednej osoby.

Nie ma możliwości dokonania wpłaty w Urzędzie.

Nie wystawiamy faktur za egzamin i wydanie świadectwa.

 

VII. Dodatkowe informacje

Staramy się wystawiać świadectwo w ciągu miesiąca od dnia egzaminu lub złożenia wniosku (wymiana / duplikat). Termin ten może się nieznacznie zmieniać. Dokładamy wszelkich starań, aby świadectwo wydawać jak najszybciej.

Świadectwo wysyłamy przesyłką poleconą, za potwierdzeniem odbioru, pod adres wskazany we wniosku. Przesyłkę awizowaną dwukrotnie, która nie zostanie odebrana przez adresata, uważa się za doręczoną. Można wtedy (po wpływie zwrotnego poświadczenia odbioru do Urzędu) wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.

Każdy wnioskodawca może ustanowić pełnomocnika do odbioru przesyłki ze świadectwem. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł. Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca lub pełnomocnik na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Po upływie miesiąca od dnia egzaminu lub złożenia wniosku o wymianę lub duplikat prosimy o kontakt (najlepiej mailowy), jeśli świadectwo nie dotrze pod adres wskazany we wniosku.

Po otrzymaniu świadectwa można wnioskować o wydanie pozwolenia radiowego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Informacje w sprawie wydawania pozwoleń znajdują się na stronie:  http://bip.uke.gov.pl/jak-uzyskac-rezerwacje--pozwolenie--zezwolenie-tresc/sluzba-amatorska,6.html.

Pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi na naszej stronie, można kierować pod adres

e-mail:

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: WML
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Osoba modyfikująca informację: Marek Otręba
Data publikacji: 19.04.2018 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2020 08:56