Radary naziemne

I. Informacje ogólne

Pozwolenie radiowe wydajemy po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Prezesa UKE.

WNIOSKI ROZPATRUJEMY W KOLEJNOŚCI WPŁYWU DO URZĘDU. Ustawowy termin wydania pozwolenia to 42 dni. Staramy sie wydawać pozwolenia jak najszybciej. Ponaglenia telefoniczne lub mailowe mogą jedynie wpływać na wydłużenie się tego procesu.

Pozwolenie wydajemy na okres nieprzekraczający 10 lat.

W skład stacji radiowej wchodzą wszystkie urządzenia radiowe jednego użytkownika (wnioskodawcy), znajdujące się w tej samej lokalizacji. Dla danej stacji wydajemy jedno pozwolenie radiowe, obejmujące wszystkie urządzenia radiowe, wchodzące w jej skład.

Jeśli zachodzi zmiana składu urządzeń, konieczne jest złożenie wniosku o uchylenie dotychczasowego pozwolenia i wniosku o wydanie nowego pozwolenia.

 

II. Składanie wniosku

Wniosek, wypełniony w języku polskim, z oryginalnym podpisem wnioskodawcy, wraz z odpowiednimi załącznikami,  składać pocztą lub bezpośrednio do siedziby UKE w Warszawie.

Dane głównej siedziby UKE znajdują się na stronie: http://uke.gov.pl/kontakt/.

Może być również przesłany wniosek podpisany profilem zaufanym:

  • na platformie ePUAP (obywatel.gov.pl) - wybrać ścieżkę: Wyślij pismo ogólne, zalogować się, dołączyć formularz wniosku i wymagane dokumenty jako załączniki do pisma,
  • na platformie PUE -  po zalogowaniu, wybrać ścieżkę: Konsument (lub Biznes) - Zobacz wszystkie usługi - Wniosek ogólny - Wypełnij formularz.

W przypadku problemów ze złożeniem wniosku przez platformę PUE, uwagi prosimy kierować po zalogowaniu na stronie: Logowanie - Biuro Obsługi Klienta (uke.gov.pl) lub przez formularz kontaktowy na stronie: Formularz kontaktowy - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (uke.gov.pl).​

Jeśli do wniosku, przesyłanego elektronicznie, jest dołączane pełnomocnictwo, musi ono być opatrzone podpisem elektronicznym.

Nie akceptujemy kopii wniosku, przesłanej zwykłą pocztą elektroniczną.

Jeśli wniosek jest przesłany w formie elektronicznej, pozwolenie wysyłamy również w formie elektronicznej, z podpisem elektronicznym, o ile wnioskodawca nie zrezygnuje z takiej formy doręczenia.

Nie udzielamy informacji, czy wniosek do nas wpłynął. Usługę śledzenia przesyłki wnioskodawca może zamówić indywidualnie na poczcie. Przy składaniu wniosku przez ePUAP lub PUE, potwierdzenie wysyłki generowane jest automatycznie.

Formularze wniosków znajdują się u dołu strony i zawierają informację o wymaganych załącznikach.

Rozpatrywanie wniosku rozpoczyna się, gdy wpłyną wszystkie wymagane dokumenty. Dosyłanie załączników "na raty" znacznie opóźnia wydanie pozwolenia.

 

III. Opłata skarbowa

"Za wydanie pozwolenia radiowego rlok" - 82 zł.
"Za wydanie duplikatu pozwolenia rlok" - 24 zł.
"Za złożenie pełnomocnictwa do UKE" - 17 zł.

Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca lub pełnomocnik na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej (oryginał lub potwierdzona kopia, bądź elektronicznie wygenerowane potwierdzenie dokonania przelewu) dołączyć do wniosku o pozwolenie radiowe. Na potwierdzeniu musi być wpisany cel opłaty (patrz powyżej).

Nie dokonywać jednej opłaty zbiorowo za kilka wniosków. Każda wpłata musi dotyczyć tylko jednego wniosku.

Nie ma możliwości dokonania wpłaty w Urzędzie.

 

IV. Opłata roczna

Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania częstotliwości określonych w rezerwacji częstotliwości lub pozwoleniu radiowym, uiszcza roczną opłatę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz.U. z 2016 r., poz. 276 ze zm.).

Opłatę z tego tytułu wpłacać na rachunek:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązek uiszczania opłaty powstaje w dniu doręczenia decyzji (pozwolenia), o ile nie wskazano w niej innego terminu ważności.

 

V. Dodatkowe informacje

Zgodnie z przepisami, pozwolenie wydajemy w terminie do 6 tygodni od dnia wpływu wniosku do Urzędu. Dokładamy wszelkich starań, aby pozwolenie wydawać jak najszybciej.

Pozwolenie wysyłamy pocztą, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, pod adres wskazany we wniosku. Nie wysyłamy skanu pozwolenia.

Każdy wnioskodawca może ustanowić pełnomocnika do odbioru przesyłki z pozwoleniem. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł.

Po upływie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku prosimy o kontakt, jeśli pozwolenie nie dotrze pod adres wskazany we wniosku.

Przesyłkę z pozwoleniem, awizowaną dwukrotnie, która nie zostanie odebrana przez adresata, uważa się za doręczoną. Można wtedy (po wpływie zwrotnego poświadczenia odbioru do Urzędu) wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu pozwolenia.

Pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi na naszej stronie, można kierować pod adres

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: DC WML
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Osoba modyfikująca informację: DC WML
Data publikacji: 23.02.2018 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 18.09.2022 12:03