Pozwolenia PLB

I. Składanie wniosków

Pozwolenia radiowe na używanie osobistego nadajnika ratunkowego PLB wydawane są po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Wniosek o wydanie pozwolenia radiowego należy złożyć w Kancelarii Głównej Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub przesłać pod adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

Może być również przesłany wniosek podpisany profilem zaufanym na platformie ePUAP -  skrzynka podawcza. Po zalogowaniu, wybrać ścieżkę: Inne sprawy urzędowe - Korespondencja z urzędem - Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
Jeśli wniosek jest przesłany w formie elektronicznej, pozwolenie wysyłamy również w formie elektronicznej, z podpisem elektronicznym, o ile wnioskodawca nie zrezygnuje z takiej formy doręczenia.
Nie są akceptowane wnioski przesłane zwykłą pocztą elektroniczną.

Wnioskodawca może wystąpić o pozwolenie na okres maksimum 10 lat.

Formularz wniosku można pobrać u dołu strony.

 

II. Załączniki do wniosku

Do formularza wniosku o wydanie pozwolenia radiowego należy załączyć:

 

  1. Potwierdzenie spełnienia przez urządzenie zasadniczych wymagań CE (deklaracja zgodności) - informacja,

  2. Zdjęcie (lub wydruk zdjęcia) tabliczki znamionowej urządzenia z widocznym numerem seryjnym,

  3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości - 82, 00 zł (osiemdziesiąt dwa złote) na rachunek Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy: 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045,

  4. Pełnomocnictwo lub odpis pełnomocnictwa, w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika,

  5. Potwierdzenie wniesienia oplaty od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł (jeśli dotyczy).

 

III. Opłaty skarbowe

Za wydanie pozwolenia radiowego obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 82 zł.

Za wydanie duplikatu pozwolenia opłata skarbowa wynosi 24 zł.

Za pełnomocnictwo opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Opłaty płatne:

bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

lub gotówką w kasie:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa

 

Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca lub pełnomocnik.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wola jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i delegatury UKE w województwach.

Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej (oryginał lub potwierdzona kopia, bądź elektronicznie wygenerowane potwierdzenie dokonania przelewu) dołączyć do wniosku o pozwolenie radiowe.

Nie dokonywać jednej opłaty zbiorowo za kilka wniosków. Każda wpłata musi dotyczyć tylko jednego wniosku.

 

IV. Dodatkowe informacje

Osobisty nadajnik ratunkowy (sygnału niebezpieczeństwa) PLB powinien być zarejestrowany i prawidłowo zakodowany.

Po uzyskaniu pozwolenia radiowego należy dokonać rejestracji nadajnika ratunkowego, którą prowadzi Wydział Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego - link do strony: http://www.ulc.gov.pl/pl/zegluga-powietrzna/poszukiwanie-i-ratownictwo/rejestracja-beaconow-406MHz.

Zgodnie z przepisami, wydanie pozwolenia radiowego następuje w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Pozwolenie przesyłamy przesyłką poleconą pod adres korespondencyjny, wskazany we wniosku.
NIE  WYDAJEMY  POZWOLENIA  W  SIEDZIBIE  URZĘDU.

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszych stronach, prosimy je kierować do Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej:

  • e-mail:

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Daniel Gryt
Publikujący: Daniel Gryt
Publikacja informacji: 23.02.18 12:55
Aktualizacja informacji: 27.04.18 12:27