Pozwolenia PLB

I. Składanie wniosków

Pozwolenia radiowe na używanie osobistego nadajnika sygnału niebezpieństwa PLB wydawane są po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Wniosek o wydanie pozwolenia radiowego należy złożyć w Kancelarii Głównej Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub przesłać pod adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

Może być również przesłany wniosek podpisany profilem zaufanym na platformie ePUAP -  skrzynka podawcza. Po zalogowaniu, wybrać ścieżkę: Inne sprawy urzędowe - Korespondencja z urzędem - Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
Jeśli wniosek jest przesłany w formie elektronicznej, pozwolenie wysyłamy również w formie elektronicznej, z podpisem elektronicznym, o ile wnioskodawca nie zrezygnuje z takiej formy doręczenia.
Nie są akceptowane wnioski przesłane zwykłą pocztą elektroniczną.

Wnioskodawca może wystąpić o pozwolenie na okres maksimum 10 lat.

Formularz wniosku można pobrać u dołu strony.

 

II. Załączniki do wniosku

Do formularza wniosku o wydanie pozwolenia radiowego należy załączyć:

  1. Deklarację zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami (oznaczenie CE, informacja) - powinna być dołączona do dokumentacji urządzenia, a najprościej uzyskać kopię ze strony producenta, np. wpisując do wyszukiwarki typ urzadzenia i hasło "declaration of conformity",

  2. Zdjęcie (lub wydruk zdjęcia) tabliczki znamionowej urządzenia z widocznym numerem seryjnym,

  3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości - 82, 00 zł (osiemdziesiąt dwa złote) na rachunek Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy: 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045,

  4. Pełnomocnictwo lub odpis pełnomocnictwa, w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika,

  5. Potwierdzenie wniesienia oplaty od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł (jeśli dotyczy).

 

III. Opłaty skarbowe

Za wydanie pozwolenia radiowego obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 82 zł.

Za wydanie duplikatu pozwolenia opłata skarbowa wynosi 24 zł.

Za pełnomocnictwo opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Opłaty płatne:

bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

lub gotówką w kasie:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa

 

Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca lub pełnomocnik.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wola jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i delegatury UKE w województwach.

Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej (oryginał lub potwierdzona kopia, bądź elektronicznie wygenerowane potwierdzenie dokonania przelewu) dołączyć do wniosku o pozwolenie radiowe.

Nie dokonywać jednej opłaty zbiorowo za kilka wniosków. Każda wpłata musi dotyczyć tylko jednego wniosku.

 

IV. Dodatkowe informacje

Osobisty nadajnik sygnału niebezpieczeństwa PLB powinien być zarejestrowany i prawidłowo zakodowany.

Po uzyskaniu pozwolenia radiowego należy dokonać rejestracji nadajnika, którą prowadzi Wydział Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego - link do strony: http://www.ulc.gov.pl/pl/zegluga-powietrzna/poszukiwanie-i-ratownictwo/rejestracja-beaconow-406MHz.

Zgodnie z przepisami, pozwolenie wydajemy w terminie do 6 tygodni od dnia wpływu wniosku do Urzędu. Dokładamy wszelkich starań, aby pozwolenie wydawać jak najszybciej.

Pozwolenie wysyłamy pocztą, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, pod adres wskazany we wniosku (lub podpisane elektronicznie - patrz punkt I. Składanie wniosków). Nie wysyłamy skanu pozwolenia. NIE  WYDAJEMY  POZWOLENIA  W  SIEDZIBIE  URZĘDU.

Nie udzielamy informacji telefonicznie, ani mailowo o tym, czy pozwolenie zostało wystawione i wysłane. Dopiero po upływie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku prosimy o kontakt, jeśli pozwolenie nie dotrze pod adres wskazany we wniosku.

Przesyłkę z pozwoleniem, awizowaną dwukrotnie, która nie zostanie odebrana przez adresata, uważa się za doręczoną. Można wtedy (po wpływie zwrotnego poświadczenia odbioru do Urzędu) wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu pozwolenia.

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszych stronach, prosimy je kierować do Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej:

  • e-mail:

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Wydział WML
Publikujący: Daniel Gryt
Publikacja informacji: 23.02.18 12:55
Aktualizacja informacji: 07.08.18 08:48