Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zgłoszenia do Rejestru Premium Rate

Prezes UKE prowadzi jawny rejestr numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie (tzw. usługi premium, premium rate). W związku z wejściem w życie w dniu 12 grudnia 2018 r. znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954) w zakresie obowiązkowych informacji przekazywanych do ww. rejestru, w okresie przejściowym, który zakończy się w dniu 22 marca 2019 r., aktualne informacje zawarte w ww. rejestrze dostępne są poprzez dwie wyszukiwarki: dotychczasowy rejestr UKE - informacje przekazane do dnia 12 grudnia 2018 r. oraz nowy rejestr UKE – zawierający informacje przekazywane od dnia 12 grudnia 2018 r. Informacje dostępne za pośrednictwem obu odnośników należy do dnia 22 marca 2019 r. traktować łącznie jako jeden rejestr numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie, o którym mowa w art. 65 ww. ustawy. Istnieje również możliwość pobrania dostępnych informacji w formacie XML.
W związku z powyższym, mając na uwadze przepis art. 65a ww. ustawy, w okresie przejściowym istnieje możliwość świadczenia tylko takiej usługi o podwyższonej opłacie, która wskazana jest w dotychczas prowadzonym lub nowym rejestrze. Informacje przekazane do dotychczasowego rejestru przed dniem 12 grudnia 2018 r. i nieuzupełnione zgodnie z wymogami ustawy w okresie 60-ciu dni przez podmioty do tego zobowiązane, zostaną z niego wykreślone. Od 23 marca 2019 r. obowiązywał będzie jeden nowy  rejestr i dostępny będzie za pośrednictwem jednego odnośnika.

Obowiązek zgłoszenia do Prezesa UKE
Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ww. ustawy zobowiązany jest przekazywać wymagane przepisami ustawy informacje do prowadzonego przez Prezesa UKE rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia tej usługi, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 65 ust. 1c ww. ustawy.
Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie jest podmiot, który faktycznie dostarcza świadczenie (treść) do dostawcy publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej, celem realizacji usługi telekomunikacyjnej z dodatkowym świadczeniem w sieci danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
Zgłoszenie, zgodnie z art. 65 ww. ustawy, powinno obejmować:
1)    nazwę (firmę), adres i siedzibę podmiotu realizującego dodatkowe świadczenie oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu, które umożliwiają efektywny kontakt;
2)    rodzaj i przedmiot dodatkowego świadczenia oraz identyfikator usługi o podwyższonej opłacie, w przypadku gdy na jednym numerze będzie świadczona więcej niż jedna usługa;
3)    numer wykorzystywany do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie;
4)    nazwę (firmę), adres i siedzibę operatora, w którego sieci telekomunikacyjnej będzie uruchomiona usługa o podwyższonej opłacie;
5)    cenie netto i brutto za jednostkę rozliczeniową usługi o podwyższonej opłacie albo za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie; 
6)    termin rozpoczęcia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie przez dostawcę publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej oraz, o ile jest znany, terminie zakończenia jej świadczenia.

Sposoby zgłoszenia informacji do rejestru 
Elektronicznie
Zgłoszenie w formie elektronicznej wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 65 ww. ustawy, może być przekazane za pośrednictwem usługi ePUAP na skrzynkę Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres e-mail RejestrPRM@uke.gov.pl (w tym przypadku oba pliki powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 
Przy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej należy korzystać z załączonego wzoru zgłoszenia do rejestru lub wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego w formacie XLS wypełniając wszystkie arkusze – zgodnie ze szczegółowymi objaśnieniami zawartymi we wzorze. W przypadku zgłoszeń kierowanych na adres e-mail należy wskazać w temacie wiadomości nazwę podmiotu dokonującego zgłoszenia/zgłoszenia aktualizacyjnego.
Wzory zgłoszenia i zgłoszenia aktualizacyjnego określa stosowne Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji.
 

Pisemnie
Informacja w formie pisemnej powinna być przekazana na adres:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

z wykorzystaniem wzoru zgłoszenia (wersja edytowalna) lub wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego (wersja edytowalna), dostępnych również na tej stronie.

Składane wraz ze zgłoszeniem/zgłoszeniem aktualizacyjnym oświadczenie, o którym mowa w art. 65 ww. ustawy, powinno zawierać klauzulę o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że informacje zawarte w zgłoszeniu do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie są zgodne z prawdą.”
Dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu realizującego dodatkowe świadczenie, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze.
Dokumenty mogą być także podpisane przez pełnomocnika, jednakże w przypadku gdy podmiot realizujący dodatkowe świadczenie działa przez pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł (słownie siedemnaście złotych).

Opłatę skarbową należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Wola:
Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
lub bezgotówkowo:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Aktualizacja danych w nowym rejestrze
W przypadku zmiany zgłoszonych wcześniej informacji (nie dotyczy informacji przekazanych do rejestru przed dniem 12 grudnia 2018 r.) podmiot realizujący dodatkowe świadczenie przekazuje zgłoszenie aktualizacyjne, w zakresie: 
1) informacji z pkt 1 lub 4 – nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany; 
2) informacji z pkt 2, 3, 5 lub 6 – w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie na warunkach określonych w zgłoszeniu aktualizacyjnym.
Pozostawienie zgłoszeń bez rozpoznania
Jeżeli zgłoszenie albo zgłoszenie aktualizacyjne nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub oświadczenia, o którym mowa w art. 65 ww. ustawy, podmiot dokonujący tego zgłoszenia wzywany jest do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania. 
Wskazanie w zgłoszeniu albo zgłoszeniu aktualizacyjnym terminu rozpoczęcia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie krótszego niż określone wyżej terminy skutkuje pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania. 
Bez rozpoznania pozostawia się również: 
1) zgłoszenie albo zgłoszenie aktualizacyjne, w których nie wskazano adresu podmiotu dokonującego zgłoszenia; 
2) zgłoszenie przekazane przez podmiot realizujący dodatkowe świadczenie w imieniu podmiotów wskazanych w art. 65 ust. 1c ww. ustawy, jeżeli nie zawiera ono wszystkich wymaganych informacji lub oświadczenia;
Prezes UKE niezwłocznie informuje podmiot realizujący dodatkowe świadczenie o pozostawieniu zgłoszenia lub zgłoszenia aktualizacyjnego bez rozpoznania. 


Terminy dokonania wpisu

Wpisu do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie lub jego aktualizacji (dotyczy nowych informacji przekazywanych po dniu 12 grudnia 2018 r.) dokonuje się w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia lub zgłoszenia aktualizacyjnego, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 65 ust. 1c ww. ustawy
W przypadku, gdy podmiot realizujący dodatkowe świadczenie nie przekazał informacji o terminie zakończenia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie w zgłoszeniu albo w zgłoszeniu aktualizacyjnym, podmiot ten w terminie 7 dni od dnia zakończenia świadczenia tej usługi przez dostawcę publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej przekazuje Prezesowi UKE informację o terminie zakończenia jej świadczenia.

Wykreślenia z rejestru
Informacje dotyczące usługi o podwyższonej opłacie podlegają wykreśleniu w przypadku: 
1) upływu terminu zakończenia świadczenia usługi, 
2) wydania decyzji, o której mowa w art. 79b ust. 1 pkt 1 lub 2 ww. ustawy.


Okres przejściowy
Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie w terminie 60 dni od dnia 12 grudnia 2018 r.  jest obowiązany uzupełnić informacje przekazane do rejestru przed tym dniem przekazując Prezesowi UKE kompletne zgłoszenie zgodnie ze wzorem zgłoszenia w sposób opisany powyżej. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej uzupełnia wpis do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: ZGN
Data publikacji: 12.12.2018 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020 13:46