Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Świadectwa morskie i żeglugi śródlądowej

Informujemy, że ze względów epidemicznych, do odwołania zawiesza się sesje egzaminacyjne na świadectwo operatora urządzeń radiowych: G1E, G2E, GOC, ROC, CSO i LRC.

 

Do ubiegania się o świadectwa: CSO, LRC, SRC, IWC oraz VHF nie są wymagane żadne szkolenia, kursy ani praktyki.


W związku z pojawiającymi się wątpliwościami informujemy, że świadectwem nie jest  zaświadczenie ukończenia kursu (radio training). Prosimy zwrócić uwagę na treść dokumentów otrzymywanych w ośrodkach szkoleniowych.

 

I. Informacje ogólne

Obsługiwanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych.

Świadectwo wydaje Prezes UKE lub uprawniony do tego organ zagraniczny (informacja o  nadaniu uprawnienia przez administrację danego kraju musi być podana na dokumencie). Jako świadectwo nie jest traktowane zaświadczenie ukończenia kursu (np. wydawane przez ISSA - VHF Short Range Certificate).

Świadectwo wydajemy osobie, na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu z wiadomości i umiejętności praktycznej obsługi urządzeń radiowych.

Rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych, zakres wymogów egzaminacyjnych, a także tryb i okres niezbędnych szkoleń oraz praktyki, określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 99). http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/99/1

 

II. Rodzaje świadectw

 • G1E - świadectwo radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS) – uprawniające do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich, wykonywania przeglądów, konserwacji, diagnostyki i napraw sprzętu elektronicznego na statku oraz do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych; 
 • G2E - świadectwo radioelektronika drugiej klasy (GMDSS) – uprawniające do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich, wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego na statku oraz do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych; 
 • GOC - świadectwo ogólne operatora (GMDSS) – uprawniające do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich oraz do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych; 
 • ROC - świadectwo ograniczone operatora (GMDSS) – uprawniające do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich, na obszarze morza A1; 
 • CSO - świadectwo operatora stacji nadbrzeżnej – uprawniające do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych i morskich ratowniczych centrach koordynacyjnych; 
 • LRC - świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych stosowanych w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, pływających na wszystkich obszarach żeglugi; 
 • SRC - świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, na obszarze morza A1; 
 • IWC - świadectwo operatora radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej śródlądowej – uprawniające do obsługi urządzeń radiotelefonicznych oraz do DSC w służbie radiokomunikacyjnej śródlądowej pracujących w tzw. zakresach morskich: VHF (156 - 174 MHz) i UHF (457,525 - 467,575 MHz);
 • VHF - świadectwo operatora radiotelefonisty VHF – uprawniające do obsługi urządzeń radiotelefonicznych pracujących w tzw. zakresie morskim VHF (156-174 MHz). Nadaje uprawnienia, które zawierają się w uprawnieniach nadawanych przez wszystkie pozostałe rodzaje świadectw.

Świadectwa: G1E, G2E, GOC i ROC (tzw. konwencyjne) wydajemy na okres 5 lat, pozostałe wydajemy na czas nieokreślony.

Zakres nadawanych uprawnień oraz wymogów egzaminacyjnych jest zróżnicowany dla poszczególnych rodzajów świadectw i określony w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Przed przesłaniem wniosku o przystąpienie do egzaminu, wnioskodawca powinien dokładnie zapoznać się z nimi i wystąpić o świadectwo, zgodnie z późniejszym wykorzystaniem urządzeń radiowych. Jest to szczególnie istotne w przypadku żeglugi śródlądowej, gdzie jedynie świadectwa IWC oraz, w ograniczonym zakresie, świadectwa VHF nadają stosowne uprawnienia.

 

III. Odnawianie świadectw

O odnowienie świadectw: G1E, G2E, GOC i ROC (tzw. konwencyjnych) może ubiegać się osoba, która złożyła wniosek o odnowienie świadectwa w czasie jego ważności lub nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia utraty ważności świadectwa.

Osoba ubiegająca się o odnowienie świadectwa, dołącza do wniosku wyciąg z książeczki żeglarskiej oraz zaświadczenie wydane przez kapitana statku albo dowódcę jednostki pływającej, potwierdzające pracę na morzu z wykonywaniem odpowiednich dla danego świadectwa funkcji operatora odpowiedzialnego za radiokomunikację na wypadek zdarzeń niebezpiecznych, w ciągu co najmniej 12 miesięcy, w okresie 5 lat przed dniem upływu ważności posiadanego świadectwa.

W przypadku braku wyciągu z książeczki żeglarskiej oraz zaświadczenia, osoba ubiegająca się o odnowienie świadectwa konwencyjnego, powinna zdać egzamin (uzupełniający) w zakresie określonym w ust. 10 załącznika nr 5 do rozporządzenia.

Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa oraz mając na uwadze znaczące utrudnienia w odnawianiu świadectw, informujemy, że:

 • marynarzom, obecnie zatrudnionym na statkach, których świadectwa GMDSS utraciły ważność z dniem 01 marca 2020 r., lub w najbliższym czasie ważność utracą, z uwagi na wyjątkowe okoliczności, które całkowicie uniemożliwiają im złożenie wniosku o odnowienie świadectwa, przedłuża się ważność posiadanego świadectwa do dnia 1 września 2020 r. Jednocześnie,  informujemy,  że  z  uwagi  na  brak  uzgodnień  międzynarodowych  w  tym  zakresie, takie przedłużenie ważności świadectwa może nie  być  uwzględnione przez wszystkie  administracje morskie innych krajów.
 • marynarze, których świadectwa GMDSS utraciły ważność lub w najbliższym okresie utracą ważność, spełniający warunki do ich odnowienia bez egzaminu, oprócz dotychczasowej formy składania wniosków do Prezesa UKE, mogą składać wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami i zdjęciem, również w formie elektronicznej:
  • na platformie ePUAP (obywatel.gov.pl) - wybrać ścieżkę: Wyślij pismo ogólne, zalogować się, dołączyć formularz wniosku i wymagane dokumenty jako załączniki do pisma,
  • na platformie PUE -  po zalogowaniu, wybrać ścieżkę: Konsument - Zobacz wszystkie usługi - Wniosek ogólny - Wypełnij formularz.

Do wniosków, składanych w formie elektronicznej, prosimy dołączyć wypełnione oświadczenie, które znajduje się u dołu strony.

Nie akceptujemy kopii wniosku, przesłanej zwykłą pocztą elektroniczną.

 

IV. Egzaminy, szkolenia oraz praktyki 

 

Podstawą do organizacji sesji egzaminacyjnych jest harmonogram sesji, ustalany raz do roku przez Prezesa UKE, przygotowywany do 30 listopada i publikowany przez Prezesa UKE do 31 grudnia (plik u dołu strony).

Do egzaminu na świadectwa: G1E, G2E, GOC, ROC, CSO, LRC, IWC, może przystąpić osoba, która ukończyła 18 lat, a na świadectwa: SRC i VHF, osoba, która ukończyła 15 lat.

O świadectwo G2E, GOC i ROC może ubiegać się osoba, która odbyła szkolenie w ośrodku szkoleniowym w zakresie odpowiadającym wymogom egzaminacyjnym dla danego rodzaju świadectwa, określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia. 

O świadectwo G2E może ubiegać się osoba, która odbyła 3-miesięczną praktykę na statku morskim w zakresie obsługi urządzeń GMDSS i pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych. 

O świadectwo G1E może ubiegać się osoba, która posiada świadectwo G2E oraz odbyła 12-miesięczną praktykę polegającą na wykonywaniu czynności radioelektronika drugiej klasy na statkach morskich lub w stacjach nadbrzeżnych wykorzystujących urządzenia GMDSS, w tym nie mniej niż 9 miesięcy na statkach morskich. Potwierdzeniem odbycia wymaganej praktyki jest wpis w książeczce żeglarskiej lub zaświadczenie wydane przez osobę odpowiedzialną za pracę stacji nadbrzeżnej. 

Do ubiegania się o pozostałe świadectwa, t.j. CSO, LRC, SRC, IWC oraz VHF nie są wymagane żadne szkolenia, kursy ani praktyki.

Na potrzeby egzaminu tworzone są testy egzaminacyjne, indywidualne dla każdego egzaminowanego – po 5 pytań z każdego przedmiotu egzaminacyjnego.

Poniżej, w załącznikach zamieszczamy materiały pomocnicze do egzaminów testowych na poszczególne świadectwa. Odpowiadają one wymaganiom egzaminacyjnym określonym w załączniku Nr 5 do rozporządzenia oraz w przepisach międzynarodowych i mają za zadanie określić zakres wiedzy, wymaganej podczas egzaminu. Treść poniższych pytań i odpowiedzi może odbiegać od treści pytań i odpowiedzi w testach egzaminacyjnych.

Oprócz części teoretycznej (testów), przeprowadzana jest część praktyczna, polegająca na sprawdzeniu znajomości obsługi urządzeń radiowych. Przedmioty, z których przeprowadzany jest egzamin praktyczny, są określone w punktach 2-4 obwieszczenia Prezesa UKE o harmonogramie sesji egzaminacyjnych oraz formie i języku, w jakich będą przeprowadzane (plik u dołu strony).

Zasady oceny określone są w § 24 w/w rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Przedmioty egzaminacyjne oraz wymagania dla miejsca egzaminu są określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

Egzamin praktyczny na świadectwa: SRC, IWC i VHF odbywa się z wykorzystaniem radiotelefonów: ICOM IC-M323 lub NEPTUNE 100 - instrukcje u dołu strony.

UWAGA

Osoby, przystępujące do egzaminu, są zobowiązane do zachowania zasad oraz środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej podczas sesji egzaminacyjnej, w tym:

 • zachowania 2 m odległości pomiędzy wszystkimi uczestnikami sesji egzaminacyjnej, podczas oczekiwania na egzamin oraz samego egzaminu,
 • zgłoszenia się na egzamin nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu;
 • stawienia się w miejscu przeprowadzania egzaminu bez osób towarzyszących, z wyjątkiem osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, które z uwagi na przyczynę i rodzaj posiadanej dysfunkcji, wymagają zapewnienia w czasie przeprowadzenia egzaminu obecności opiekuna;
 • zakrywania maseczką ochronną ust i nosa;
 • bezwzględnego stosowania rękawiczek jednorazowych, podczas trwania egzaminu;
 • przed przystąpieniem do egzaminu, zdezynfekowania rąk środkiem do dezynfekcji, udostępnionym przez UKE, w miejscu przeprowadzania egzaminu.

 

V. Składanie wniosków oraz zapisywanie się na egzaminy

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu: G1E, G2E, GOC, ROC, CSO, (także poprawkowego lub uzupełniającego) składa Prezesowi UKE pisemny wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami) o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w terminie co najmniej 14 dni przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu (decyduje data stempla pocztowego lub data zlożenia wniosku do siedziby UKE).
Informacje o niezbędnych załącznikach do wniosków oraz o wysokości opłat za egzamin i za wydanie świadectwa podane są na formularzu wniosku.

Wszystkie wnioski najlepiej składać bezpośrednio lub przesyłać (zalecany priorytet) do Delegatury UKE w Gdyni. Dane teleadresowe Delegatury znajdują się na formularzu wniosku.
Wniosek musi zawierać oryginalny podpis wnioskodawcy. Nie akceptujemy kopii wniosków, przesłanych zwykłą pocztą elektroniczną.

W przypadku egzaminów w Gdyni lub Szczecinie, we wniosku podać również nazwę ośrodka, w którym egzamin jest prowadzony.

Nie przyjmujemy dokumentów i zdjęć na sesjach egzaminacyjnych.

Zapisy na egzaminy: LRC, SRC, IWC i VHF, odbywają się wyłącznie poprzez stronę: https://egzaminy.uke.gov.pl (prosimy nie używać przeglądarki Internet Explorer).

Prosimy nie przysyłać wniosków "papierowych" na egzaminy: LRC, SRC, IWC i VHF.

Opłatę za egzamin i wydanie świadectwa należy dokonać przed zapisaniem się na egzamin. Wysokość opłat podana w pkt. VI, poniżej.

Zapisy na sesje egzaminacyjne możliwe są minimum 7 dni przed terminem sesji. Osoby, po zapisaniu się na stronie, zostaną zakwalifikowane do egzaminu przez komisję egzaminacyjną. Kwalifikacja następuje w kolejności zapisów i polega na sprawdzeniu poprawności przesłanych danych wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za egzamin. Każda osoba, w ciągu 3 dni roboczych, otrzymuje powiadomienie mailowe o kwalifikacji na egzamin.

Z powodu zagrożenia epidemicznego, ilość osób, egzaminowanych podczas jednej sesji jest ograniczona, ze względu na możliwości lokalowe danej siedziby UKE.

Sesje egzaminacyjne odbywają się według harmonogramu (plik u dołu strony). Sesje widoczne są w systemie zapisów na egzaminy. Jeśli dana sesja jest niewidoczna, oznacza to, że wyczerpany został limit miejsc. Nie ma wówczas możliwości zapisania się na ten egzamin.

 

VI. Opłaty za egzamin i świadectwo

Wysokość opłaty za: wydanie świadectwa egzamin Razem
Radioelektronika I klasy - G1E 25 zł 200 zł 225 zł
Radioelektronika II klasy - G2E 25 zł 200 zł 225 zł
Ogólne operatora - GOC 25 zł 160 zł 185 zł
Ograniczone operatora - ROC 25 zł 140 zł 165 zł
Operatora stacji nadbrzeżnej - CSO 25 zł 150 zł 175 zł
Operatora łączności dalekiego zasięgu - LRC 25 zł 120 zł 145 zł
Operatora łączności bliskiego zasięgu - SRS 25 zł 100 zł 125 zł
Operatora radiotelefonisty w służbie śródlądowej - IWC 25 zł 100 zł 125 zł
Operatora radiotelefonisty VHF - VHF 25 zł 80 zł 105 zł

Wpłat należy dokonywać na konto:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Ponadto, wysokości opłat za egzamin i wydanie świadectwa (duplikatu, odnowienie, wymianę) podane są na odpowiednich formularzach wniosków.

UKE nie wystawia faktur za egzamin i wydanie świadectwa.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, opłata za przeprowadzenie egzaminu (na wniosek zainteresowanego) podlega zwrotowi albo podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przeprowadzenie egzaminu w innym terminie, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym sekretarza komisji egzaminacyjnej nie później niż w dniu egzaminu.

 

VII. Niezbędne informacje i wzory wniosków

Harmonogram sesji egzaminacyjnych oraz wzory wniosków znajdują się w załącznikach u dołu tej strony.

UWAGA: Informacje o niezbędnych załącznikach do wniosków dla poszczególnych rodzajów świadectw oraz o wysokości opłat "za egzamin" i "za wydanie" świadectwa podane są na 2-ej stronie wniosku.

Niezależnie od miejsca przeprowadzania, organizatorem wszystkich sesji egzaminacyjnych jest UKE i są one dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób, które złożą stosowne dokumenty i zostaną zakwalifikowane do egzaminu przez komisję egzaminacyjną.

Na świadectwie umieszczane jest aktualne zdjęcie osoby, na rzecz której jest ono wydawane. Do wniosku należy dołączać aktualne fotografie, odzwierciedlające wizerunek twarzy w sposób niebudzący wątpliwości, o wymiarach 35×45 mm, wykonane na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (podobnie jak zdjęcia do dowodu osobistego lub paszportu).

 

VIII. Dodatkowe informacje

Weryfikacji uprawnień, nadanych świadectwami: G1E, G2E, GOC i ROC (tzw. konwencyjnymi), można dokonać na stronie: https://confirmation.uke.gov.pl.

Pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi na naszej stronie, można kierować do Sekretariatu Komisji Egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, który znajduje się w siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni przy ul. Kieleckiej 103.

Sekretarzem Komisji jest Pani Ewa Filc.

Kontakt:

 • tel.: 58 624 77 16
 • fax: 58 669 23 91
 • e-mail:

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: wml
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Osoba modyfikująca informację: Marek Otręba
Data publikacji: 23.02.2018 12:40
Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2020 16:32