Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Świadectwa morskie i żeglugi śródlądowej

Informujemy, że ze względów epidemicznych, do odwołania zawiesza się wszystkie sesje egzaminacyjne na świadectwo operatora urządzeń radiowych.

 

Do ubiegania się o świadectwa: CSO, IWC, LRC, SRC oraz VHF nie są wymagane żadne szkolenia, kursy ani praktyki.

 


W związku z pojawiającymi się wątpliwościami informujemy, że świadectwem nie jest  zaświadczenie ukończenia kursu (radio training). Prosimy zwrócić uwagę na treść dokumentów otrzymywanych w ośrodkach szkoleniowych.

 

I. Informacje ogólne

Obsługiwanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych (art. 149, 150 i 151 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne).

Świadectwo wydaje Prezes UKE lub uprawniony do tego organ zagraniczny (informacja o  nadaniu uprawnienia przez administrację danego kraju musi być podana na dokumencie). Jako świadectwo nie jest traktowane zaświadczenie ukończenia kursu (np. wydawane przez ISSA - VHF Short Range Certificate).

Świadectwo wydajemy osobie, na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu z wiadomości i umiejętności praktycznej obsługi urządzeń radiowych.

Termin złożenia wniosku o wydanie świadectwa, rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych, zakres wymogów egzaminacyjnych, a także tryb i okres niezbędnych szkoleń oraz praktyki, określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 99). http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/99/1

UWAGA:
Wszystkie wnioski najlepiej składać bezpośrednio lub przesyłać (zalecany priorytet) do Delegatury UKE w Gdyni. Dane teleadresowe Delegatury znajdują się na formularzu wniosku.
Wniosek musi zawierać oryginalny podpis wnioskodawcy. Nie akceptujemy kopii wniosków, przesłanych zwykłą pocztą elektroniczną.

W przypadku egzaminów w Gdyni lub Szczecinie, we wniosku podać również nazwę ośrodka, w którym egzamin jest prowadzony.

Nie przyjmujemy dokumentów i zdjęć na sesjach egzaminacyjnych.

 

II. Rodzaje świadectw

 • G1E - świadectwo radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS) – uprawniające do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich, wykonywania przeglądów, konserwacji, diagnostyki i napraw sprzętu elektronicznego na statku oraz do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych; 
 • G2E - świadectwo radioelektronika drugiej klasy (GMDSS) – uprawniające do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich, wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego na statku oraz do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych; 
 • GOC - świadectwo ogólne operatora (GMDSS) – uprawniające do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich oraz do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych; 
 • ROC - świadectwo ograniczone operatora (GMDSS) – uprawniające do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich, na obszarze morza A1; 
 • CSO - świadectwo operatora stacji nadbrzeżnej – uprawniające do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych i morskich ratowniczych centrach koordynacyjnych; 
 • IWC - świadectwo operatora radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej śródlądowej – uprawniające do obsługi urządzeń radiotelefonicznych oraz do DSC w służbie radiokomunikacyjnej śródlądowej pracujących w tzw. zakresach morskich: VHF (156 - 174 MHz) i UHF (457,525 - 467,575 MHz); 
 • LRC - świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych stosowanych w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, pływających na wszystkich obszarach żeglugi; 
 • SRC - świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, na obszarze morza A1; 
 • VHF - świadectwo operatora radiotelefonisty VHF – uprawniające do obsługi urządzeń radiotelefonicznych pracujących w tzw. zakresie morskim VHF (156-174 MHz). Nadaje uprawnienia, które zawierają się w uprawnieniach nadawanych przez wszystkie pozostałe rodzaje świadectw.

Świadectwa: G1E, G2E, GOC i ROC (tzw. konwencyjne) wydajemy na okres 5 lat, pozostałe wydajemy na czas nieokreślony.

Zakres nadawanych uprawnień oraz wymogów egzaminacyjnych jest zróżnicowany dla poszczególnych rodzajów świadectw i określony w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Przed przesłaniem wniosku o przystąpienie do egzaminu, wnioskodawca powinien dokładnie zapoznać się z nimi i wystąpić o świadectwo, zgodnie z późniejszym wykorzystaniem urządzeń radiowych. Jest to szczególnie istotne w przypadku żeglugi śródlądowej, gdzie jedynie świadectwa IWC oraz, w ograniczonym zakresie, świadectwa VHF nadają stosowne uprawnienia.

 

III. Odnawianie świadectw

O odnowienie świadectw: G1E, G2E, GOC i ROC (tzw. konwencyjnych) może ubiegać się osoba, która złożyła wniosek o odnowienie świadectwa w czasie jego ważności lub nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia utraty ważności świadectwa.

Osoba ubiegająca się o odnowienie świadectwa, dołącza do wniosku wyciąg z książeczki żeglarskiej oraz zaświadczenie wydane przez kapitana statku albo dowódcę jednostki pływającej, potwierdzające pracę na morzu z wykonywaniem odpowiednich dla danego świadectwa funkcji operatora odpowiedzialnego za radiokomunikację na wypadek zdarzeń niebezpiecznych, w ciągu co najmniej 12 miesięcy, w okresie 5 lat przed dniem upływu ważności posiadanego świadectwa.

W przypadku braku wyciągu z książeczki żeglarskiej oraz zaświadczenia, osoba ubiegająca się o odnowienie świadectwa konwencyjnego, powinna zdać egzamin (uzupełniający) w zakresie określonym w ust. 10 załącznika nr 5 do rozporządzenia.

 

IV. Egzaminy, szkolenia oraz praktyki 

 

Podstawą do organizacji sesji egzaminacyjnych jest harmonogram sesji, ustalany raz do roku przez Prezesa UKE, przygotowywany do 30 listopada i publikowany przez Prezesa UKE do 31 grudnia (plik u dołu strony).

Do egzaminu na świadectwa: G1E, G2E, GOC, ROC, CSO, IWC, LRC, może przystąpić osoba, która ukończyła 18 lat, a na świadectwa: SRC i VHF, osoba, która ukończyła 15 lat.

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu (także poprawkowego lub uzupełniającego) składa Prezesowi UKE pisemny wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami) o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w terminie co najmniej 14 dni przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu (decyduje data stempla pocztowego lub data zlożenia wniosku do siedziby UKE).
Informacje o niezbędnych załącznikach do wniosków oraz o wysokości opłat za egzamin i za wydanie świadectwa podane są na formularzu wniosku.

O świadectwo G2E, GOC i ROC może ubiegać się osoba, która odbyła szkolenie w ośrodku szkoleniowym w zakresie odpowiadającym wymogom egzaminacyjnym dla danego rodzaju świadectwa, określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia. 

O świadectwo G2E może ubiegać się osoba, która odbyła 3-miesięczną praktykę na statku morskim w zakresie obsługi urządzeń GMDSS i pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych. 

O świadectwo G1E może ubiegać się osoba, która posiada świadectwo G2E oraz odbyła 12-miesięczną praktykę polegającą na wykonywaniu czynności radioelektronika drugiej klasy na statkach morskich lub w stacjach nadbrzeżnych wykorzystujących urządzenia GMDSS, w tym nie mniej niż 9 miesięcy na statkach morskich. Potwierdzeniem odbycia wymaganej praktyki jest wpis w książeczce żeglarskiej lub zaświadczenie wydane przez osobę odpowiedzialną za pracę stacji nadbrzeżnej. 

Do ubiegania się o pozostałe świadectwa, t.j. CSO, IWC, LRC, SRC oraz VHF nie są wymagane żadne szkolenia, kursy ani praktyki.

Na potrzeby egzaminu tworzone są testy egzaminacyjne, indywidualne dla każdego egzaminowanego – po 5 pytań z każdego przedmiotu egzaminacyjnego.

Poniżej, w załącznikach zamieszczamy materiały pomocnicze do egzaminów testowych na poszczególne świadectwa. Odpowiadają one wymaganiom egzaminacyjnym określonym w załączniku Nr 5 do rozporządzenia oraz w przepisach międzynarodowych i mają za zadanie określić zakres wiedzy, wymaganej podczas egzaminu. Treść poniższych pytań i odpowiedzi może odbiegać od treści pytań i odpowiedzi w testach egzaminacyjnych.

Oprócz części teoretycznej (testów), przeprowadzana jest część praktyczna, polegająca na sprawdzeniu znajomości obsługi urządzeń radiowych. Przedmioty, z których przeprowadzany jest egzamin praktyczny, są określone w punktach 2-4 obwieszczenia Prezesa UKE o harmonogramie sesji egzaminacyjnych oraz formie i języku, w jakich będą przeprowadzane (plik u dołu strony).

Zasady oceny określone są w § 24 w/w rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Przedmioty egzaminacyjne oraz wymagania dla miejsca egzaminu są określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

Egzamin praktyczny na świadectwa: SRC, IWC i VHF odbywa się z wykorzystaniem radiotelefonów: ICOM IC-M323 lub NEPTUNE 100 - instrukcje u dołu strony.

 

V. Dokonywanie wpłat za egzamin i świadectwo

Wpłat należy dokonywać na konto:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Wysokości opłat za egzamin i wydanie świadectwa (duplikatu, odnowienie, wymianę) podane są na odpowiednich formularzach wniosków.

UKE nie wystawia faktur za egzamin i wydanie świadectwa.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, opłata za przeprowadzenie egzaminu (na wniosek zainteresowanego) podlega zwrotowi albo podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przeprowadzenie egzaminu w innym terminie, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym sekretarza komisji egzaminacyjnej nie później niż w dniu egzaminu.

 

V. Niezbędne informacje i wzory wniosków

Harmonogram sesji egzaminacyjnych oraz wzory wniosków znajdują się w załącznikach u dołu tej strony.

UWAGA: Informacje o niezbędnych załącznikach do wniosków dla poszczególnych rodzajów świadectw oraz o wysokości opłat "za egzamin" i "za wydanie" świadectwa podane są na 2-ej stronie wniosku.

Niezależnie od miejsca przeprowadzania, organizatorem wszystkich sesji egzaminacyjnych jest UKE i są one dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób, które złożą stosowne dokumenty i zostaną zakwalifikowane do egzaminu przez komisję egzaminacyjną.

Na świadectwie umieszczane jest aktualne zdjęcie osoby, na rzecz której jest ono wydawane. Do wniosku należy dołączać aktualne fotografie, odzwierciedlające wizerunek twarzy w sposób niebudzący wątpliwości, o wymiarach 35×45 mm, wykonane na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (podobnie jak zdjęcia do dowodu osobistego lub paszportu).

 

VI. Dodatkowe informacje

Weryfikacji uprawnień, nadanych świadectwami: G1E, G2E, GOC i ROC (tzw. konwencyjnymi), można dokonać na stronie: https://confirmation.uke.gov.pl.

Pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi na naszej stronie, można kierować do Sekretariatu Komisji Egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, który znajduje się w siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni przy ul. Kieleckiej 103.

Sekretarzem Komisji jest Pani Ewa Filc.

Kontakt:

 • tel.: 58 624 77 16
 • fax: 58 669 23 91
 • e-mail:

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: wml
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Osoba modyfikująca informację: Marek Otręba
Data publikacji: 23.02.2018 12:40
Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2020 09:00