Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Świadectwa morskie i żeglugi śródlądowej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do odwołania, zapisy na sesje egzaminacyjne na świadectwa: LRC, SRC, IWC i VHF, nie są uruchomione. Zapisy na egzaminy zostaną uruchomione po zniesieniu ograniczeń. Tym samym, do odwołania, wszystkie egzaminy na te świadectwa, nie odbywają się.

Ze względów epidemicznych, limit zdających w ośrodkach akademickich i szkoleniowych na Wybrzeżu to 14 osób.

Nastąpiła zmiana miejsca egzaminów, zaplanowanych w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, ul. Rydla 49 (sala Ośrodka Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej) – pozycje w harmonogramie: 5, 33, 42, 75, 94, 100, 104, 124, 141, 149.
Nowa lokalizacja: Szczecin, ul. Bytomska 1/2 (budynek Portowej Straży Pożarnej).

 

I. Informacje ogólne

Obsługiwanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych.

Świadectwo wydaje Prezes UKE lub uprawniony do tego organ zagraniczny (informacja o  nadaniu uprawnienia przez administrację danego kraju musi być podana na dokumencie).

Świadectwem nie jest  zaświadczenie ukończenia kursu (radio training), np. wydawane przez ISSA - VHF Short Range Certificate. Prosimy zwrócić uwagę na treść dokumentów otrzymywanych w ośrodkach szkoleniowych.

Świadectwo wydajemy osobie, na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu z wiadomości i umiejętności praktycznej obsługi urządzeń radiowych.

Rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych, zakres wymogów egzaminacyjnych, a także tryb i okres niezbędnych szkoleń oraz praktyki, określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 99),
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/99/1.

II. Rodzaje świadectw

G1E - świadectwo radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS) – uprawniające do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich, wykonywania przeglądów, konserwacji, diagnostyki i napraw sprzętu elektronicznego na statku oraz do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych; 

G2E - świadectwo radioelektronika drugiej klasy (GMDSS) – uprawniające do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich, wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego na statku oraz do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych; 

GOC - świadectwo ogólne operatora (GMDSS) – uprawniające do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich oraz do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych; 

ROC - świadectwo ograniczone operatora (GMDSS) – uprawniające do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich, na obszarze morza A1; 

CSO - świadectwo operatora stacji nadbrzeżnej – uprawniające do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych i morskich ratowniczych centrach koordynacyjnych; 

LRC - świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych stosowanych w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, pływających na wszystkich obszarach żeglugi; 

SRC - świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, na obszarze morza A1; 

IWC - świadectwo operatora radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej śródlądowej – uprawniające do obsługi urządzeń radiotelefonicznych oraz do DSC w służbie radiokomunikacyjnej śródlądowej pracujących w tzw. zakresach morskich: VHF (156 - 174 MHz) i UHF (457,525 - 467,575 MHz);

VHF - świadectwo operatora radiotelefonisty VHF – uprawniające do obsługi urządzeń radiotelefonicznych pracujących w tzw. zakresie morskim VHF (156-174 MHz). Nadaje uprawnienia, które zawierają się w uprawnieniach nadawanych przez wszystkie pozostałe rodzaje świadectw.

Świadectwa: G1E, G2E, GOC i ROC (tzw. konwencyjne) wydajemy na okres 5 lat, pozostałe wydajemy na czas nieokreślony.

Zakres nadawanych uprawnień oraz wymogów egzaminacyjnych jest zróżnicowany dla poszczególnych rodzajów świadectw i określony w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Przed przesłaniem wniosku o przystąpienie do egzaminu lub zapisaniem się na egzamin, wnioskodawca powinien dokładnie zapoznać się z nimi i wystąpić o świadectwo, zgodnie z późniejszym wykorzystaniem urządzeń radiowych. Jest to szczególnie istotne w przypadku żeglugi śródlądowej, gdzie jedynie świadectwa IWC oraz, w ograniczonym zakresie, świadectwa VHF nadają stosowne uprawnienia.

III. Odnawianie świadectw

O odnowienie świadectw: G1E, G2E, GOC i ROC (tzw. konwencyjnych) może ubiegać się osoba, która złożyła wniosek o odnowienie świadectwa w czasie jego ważności lub nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia utraty ważności świadectwa.

Osoba ubiegająca się o odnowienie świadectwa, dołącza do wniosku wyciąg z książeczki żeglarskiej oraz zaświadczenie wydane przez kapitana statku albo dowódcę jednostki pływającej, potwierdzające pracę na morzu z wykonywaniem odpowiednich dla danego świadectwa funkcji operatora odpowiedzialnego za radiokomunikację na wypadek zdarzeń niebezpiecznych, w ciągu co najmniej 12 miesięcy, w okresie 5 lat przed dniem upływu ważności posiadanego świadectwa.

Wniosek (z oryginalnym podpisem wnioskodawcy), wraz z odpowiednimi załącznikami, powinien być złożony pocztą lub bezpośrednio do siedziby Delegatury UKE w Gdyni.

Dane teleadresowe znajdują się na stronie: https://uke.gov.pl/kontakt/delegatury/#!

Może być również przesłany wniosek podpisany profilem zaufanym na platformie ePUAP (obywatel.gov.pl) - wybrać ścieżkę: Wyślij pismo ogólne, zalogować się, dołączyć formularz wniosku (u dołu strony) i wymagane dokumenty jako załączniki do pisma.

Nie akceptujemy kopii wniosku, przesłanej zwykłą pocztą elektroniczną.

W przypadku braku wyciągu z książeczki żeglarskiej oraz zaświadczenia, osoba ubiegająca się o odnowienie świadectwa konwencyjnego, powinna zdać egzamin (uzupełniający) w zakresie określonym w ust. 10 załącznika nr 5 do rozporządzenia.

IV. Egzaminy, szkolenia oraz praktyki 

Podstawą do organizacji sesji egzaminacyjnych jest harmonogram sesji, ustalany raz do roku przez Prezesa UKE, przygotowywany do 30 listopada i publikowany przez Prezesa UKE do 31 grudnia (plik u dołu strony).

Terminy i lokalizacje sesji dodatkowych (egzaminy prowadzone w języku polskim, a części egzaminów na świadectwa G1E, G2E, GOC, ROC z języka angielskiego, prowadzone w formie ustnej, będą przeprowadzane w języku angielskim):

G1E, G2E, GOC, ROC, CSO - 14 czerwca 2021 r., godz. 13:00 - Szkoła Morska w Gdyni, ul. Polska 13A

G1E, G2E, GOC, ROC, CSO - 29 czerwca 2021 r., godz. 13:00 - Uniwersytet Morski w Gdyni, Al. Jana Pawła II 3

G1E, G2E, GOC, ROC, CSO - 30 czerwca 2021 r., godz. 13:00 - Uniwersytet Morski w Gdyni, Al. Jana Pawła II 3

Do egzaminu na świadectwa: G1E, G2E, GOC, ROC, CSO, LRC, IWC, może przystąpić osoba, która ukończyła 18 lat, a na świadectwa: SRC i VHF, osoba, która ukończyła 15 lat.

O świadectwo G2E, GOC i ROC może ubiegać się osoba, która odbyła szkolenie w ośrodku szkoleniowym w zakresie odpowiadającym wymogom egzaminacyjnym dla danego rodzaju świadectwa, określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia. 

O świadectwo G2E może ubiegać się osoba, która odbyła 3-miesięczną praktykę na statku morskim w zakresie obsługi urządzeń GMDSS i pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych. 

O świadectwo G1E może ubiegać się osoba, która posiada świadectwo G2E oraz odbyła 12-miesięczną praktykę polegającą na wykonywaniu czynności radioelektronika drugiej klasy na statkach morskich lub w stacjach nadbrzeżnych wykorzystujących urządzenia GMDSS, w tym nie mniej niż 9 miesięcy na statkach morskich. Potwierdzeniem odbycia wymaganej praktyki jest wpis w książeczce żeglarskiej lub zaświadczenie wydane przez osobę odpowiedzialną za pracę stacji nadbrzeżnej.

Ponieważ przed przystąpieniem do egzaminu na świadectwa: G1E, G2E, GOC, ROC wymagane jest ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym, w zakresie odpowiadającym wymaganiom egzaminacyjnym, nie zamieszczamy na stronie informacji o materiałach szkoleniowych. Zakres wymagań egzaminacyjnych pokrywa się z programem kursu.

Do ubiegania się o pozostałe świadectwa, t.j. CSO, LRC, SRC, IWC oraz VHF nie są wymagane żadne szkolenia, kursy ani praktyki.

Na potrzeby egzaminu tworzone są testy egzaminacyjne, indywidualne dla każdego egzaminowanego – po 5 pytań z każdego przedmiotu egzaminacyjnego.

Aby zaznajomić egzaminowanych z zakresem wiedzy, wymaganym na egzaminie, poniżej, w załącznikach, zamieszczamy materiały pomocnicze do egzaminów testowych na świadectwa: LRC, SRC, IWC i VHF. Odpowiadają one wymaganiom egzaminacyjnym określonym w załączniku Nr 5 do rozporządzenia oraz w przepisach międzynarodowych. Treść poniższych pytań i odpowiedzi może odbiegać od treści pytań i odpowiedzi w testach egzaminacyjnych.

Oprócz części teoretycznej (testów), przeprowadzana jest część praktyczna, polegająca na sprawdzeniu znajomości obsługi urządzeń radiowych. Przedmioty, z których przeprowadzany jest egzamin praktyczny, są określone w punktach 2-4 obwieszczenia Prezesa UKE o harmonogramie sesji egzaminacyjnych oraz formie i języku, w jakich będą przeprowadzane (plik u dołu strony).

Egzamin praktyczny na świadectwa: SRC, IWC i VHF odbywa się z wykorzystaniem radiotelefonów: ICOM IC-M323 lub NEPTUNE 100 - instrukcje u dołu strony.

Zasady oceny określone są w § 24 w/w rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Przedmioty egzaminacyjne oraz wymagania dla miejsca egzaminu są określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

UWAGA

Osoby, przystępujące do egzaminu, są zobowiązane do zachowania zasad oraz środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej podczas sesji egzaminacyjnej, w tym:

  • zachowania 2 m odległości pomiędzy wszystkimi uczestnikami sesji egzaminacyjnej, podczas oczekiwania na egzamin oraz samego egzaminu,
  • zgłoszenia się na egzamin nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu;
  • stawienia się w miejscu przeprowadzania egzaminu bez osób towarzyszących, z wyjątkiem osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, które z uwagi na przyczynę i rodzaj posiadanej dysfunkcji, wymagają zapewnienia w czasie przeprowadzenia egzaminu obecności opiekuna;
  • zakrywania maseczką ochronną ust i nosa (w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych, obowiązuje przyłbica);
  • bezwzględnego stosowania rękawiczek jednorazowych, podczas trwania egzaminu;
  • przed przystąpieniem do egzaminu, zdezynfekowania rąk środkiem do dezynfekcji, udostępnionym przez UKE, w miejscu przeprowadzania egzaminu.

W przypadku niezastosowania się do powyższych zasad, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, przewodniczący sesji może nie dopuścić osoby do egzaminu.

V. Składanie wniosków oraz zapisywanie się na egzaminy

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu: G1E, G2E, GOC, ROC, CSO, (także poprawkowego lub uzupełniającego) składa Prezesowi UKE pisemny wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami) o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w terminie co najmniej 14 dni przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu (decyduje data stempla pocztowego lub data zlożenia wniosku do siedziby UKE).
Informacje o niezbędnych załącznikach do wniosków oraz o wysokości opłat za egzamin i za wydanie świadectwa podane są na formularzu wniosku.

Wszystkie wnioski najlepiej składać bezpośrednio lub przesyłać (zalecany priorytet) do Delegatury UKE w Gdyni. Dane teleadresowe Delegatury znajdują się na formularzu wniosku.
Wniosek musi zawierać oryginalny podpis wnioskodawcy. Nie akceptujemy kopii wniosków, przesłanych zwykłą pocztą elektroniczną.
W przypadku egzaminów w Gdyni lub Szczecinie, we wniosku podać również nazwę ośrodka, w którym egzamin jest prowadzony.

Nie przyjmujemy dokumentów i zdjęć na sesjach egzaminacyjnych.

Zapisy na egzaminy: LRC, SRC, IWC i VHF, odbywają się wyłącznie poprzez stronę: https://egzaminy.uke.gov.pl (prosimy nie używać przeglądarki Internet Explorer). W przypadku technicznych problemów z zapisami, proszę kierować zapytania pod adres: egzaminy@uke.gov.pl.

Zapisy na egzaminy zostaną uruchomione w zależności od obowiązujących ograniczeń pandemicznych. Do tego czasu, terminy sesji nie są widoczne w systemie.

Prosimy nie przysyłać wniosków "papierowych" na egzaminy: LRC, SRC, IWC i VHF.

Opłatę za egzamin i wydanie świadectwa należy dokonać przed zapisaniem się na egzamin. Wysokość opłat podana w pkt. VI, poniżej.

Zapisy na sesje egzaminacyjne możliwe są minimum 14 dni przed terminem sesji. Osoby, po zapisaniu się na stronie, zostaną zakwalifikowane do egzaminu przez komisję egzaminacyjną. Kwalifikacja następuje w kolejności zapisów i polega na sprawdzeniu poprawności przesłanych danych wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za egzamin. Każda osoba, w ciągu 3 dni roboczych, otrzymuje powiadomienie mailowe o kwalifikacji na egzamin.

Z powodu zagrożenia epidemicznego, ilość osób, egzaminowanych podczas jednej sesji jest ograniczona, ze względu na możliwości lokalowe danej siedziby UKE.

Sesje egzaminacyjne odbywają się według harmonogramu (plik u dołu strony). Sesje widoczne są w systemie zapisów na egzaminy. Jeśli dana sesja jest niewidoczna, oznacza to, że wyczerpany został limit miejsc. Nie ma wówczas możliwości zapisania się na ten egzamin.

VI. Opłaty za egzamin i świadectwo

Wysokość opłaty za: wydanie świadectwa egzamin Razem
Radioelektronika I klasy - G1E 25 zł 200 zł 225​ zł
Radioelektronika II klasy - G2E 25 zł 200 zł 225 zł
Ogólne operatora - GOC 25 zł 160 zł 185 zł
Ograniczone operatora - ROC 25 zł 140 zł 165 zł
Operatora stacji nadbrzeżnej - CSO 25 zł 150 zł 175 zł
Operatora łączności dalekiego zasięgu - LRC 25 zł 120 zł 145 zł
Operatora łączności bliskiego zasięgu - SRC 25 zł 100 zł 125 zł
Operatora radiotelefonisty w służbie śródlądowej - IWC 25 zł 100 zł 125 zł
Operatora radiotelefonisty VHF - VHF 25 zł 80 zł 105 zł

Wpłaty (jedna wpłata - kwota z pozycji "Razem") należy dokonywać na konto:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Ponadto, wysokości opłat za egzamin i wydanie świadectwa (duplikatu, odnowienie, wymianę) podane są na odpowiednich formularzach wniosków.

Prosimy nie dopkonywać "zbiorowych" płatności. Jedna płatność - jedna osoba.

UKE nie wystawia faktur za egzamin i wydanie świadectwa.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, opłata za przeprowadzenie egzaminu (na wniosek zainteresowanego) podlega zwrotowi albo podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przeprowadzenie egzaminu w innym terminie, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym sekretarza komisji egzaminacyjnej, nie później niż w dniu egzaminu.

VII. Niezbędne informacje i wzory wniosków

Harmonogram sesji egzaminacyjnych oraz wzory wniosków znajdują się w załącznikach u dołu tej strony.

UWAGA: Informacje o niezbędnych załącznikach do wniosków dla poszczególnych rodzajów świadectw oraz o wysokości opłat "za egzamin" i "za wydanie" świadectwa podane są na 2-ej stronie wniosku.

Niezależnie od miejsca przeprowadzania, organizatorem wszystkich sesji egzaminacyjnych jest UKE i są one dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób, które złożą stosowne dokumenty i zostaną zakwalifikowane do egzaminu przez komisję egzaminacyjną.

Na świadectwie umieszczane jest aktualne zdjęcie osoby, na rzecz której jest ono wydawane. Do wniosku należy dołączać aktualne fotografie, odzwierciedlające wizerunek twarzy w sposób niebudzący wątpliwości, o wymiarach 35×45 mm, wykonane na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (podobnie jak zdjęcia do dowodu osobistego lub paszportu).

VIII. Dodatkowe informacje

Weryfikacji uprawnień, nadanych świadectwami: G1E, G2E, GOC i ROC (tzw. konwencyjnymi), można dokonać na stronie: https://confirmation.uke.gov.pl.

Pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi na naszej stronie, można kierować do Sekretariatu Komisji Egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, który znajduje się w siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni przy ul. Kieleckiej 103.

Kontakt:

tel.: 58 624 77 16

fax: 58 669 23 91

e-mail: ske.gdynia@uke.gov.pl

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: wml
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Osoba modyfikująca informację: Marek Otręba
Data publikacji: 23.02.2018 12:40
Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2021 09:04