Świadectwa lotnicze

Chcesz otrzymać świadectwo szybciej ? Wyślij wniosek z kompletem załączników.

I. Informacje ogólne

Obsługiwanie lotniczych urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych..

Świadectwo wydajemy osobie, która zdała egzamin w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz złożyła do Prezesa UKE wniosek o wydanie świadectwa.

Informacja o egzaminach znajduje się na stronie:

http://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/komisja-egzaminacyjna/egzaminy-teoretyczne.

Rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych oraz zakres wymogów egzaminacyjnych określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/99/1

 

II. Rodzaje świadectw

Świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty

Uprawnia do obsługi wszystkich urządzeń radiotelefonicznych na pokładzie statków powietrznych oraz w stacjach lotniskowych. Konieczne do wnioskowania przez osobę fizyczną o pozwolenie radiowe dla pokładowej stacji lotniczej.

Świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej

Uprawnia do obsługi wszystkich urządzeń radiotelefonicznych w stacjach lotniskowych oraz na stanowisku operacyjnym w ośrodkach kontroli ruchu lotniczego.

 

III. Wydawanie świadectw

Wniosek o wydanie świadectwa składać po zdaniu egzaminu w ULC.

Załączniki do wniosku:

w każdym przypadku:

  • dwa aktualne zdjęcia (podpisane) o wymiarach 35x45 mm,
  • kopia dowodu opłaty 25 zł,

oraz dodatkowo jedna z poniższych czterech możliwości:

  • uwierzytelniona (przez ULC lub notariusza) kopia licencji lub świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego z wpisanym uprawnieniem radiotelefonicznym - dotyczy świadectwa ogólnego

lub

  • uwierzytelniona (przez ULC lub notariusza) kopia licencji bądź świadectwa kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego - dotyczy świadectwa radiotelefonisty stacji lotniskowej

lub

  • oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu (lub raportu z egzaminu teoretycznego), wydanego przez Prezesa ULC wraz z oryginałem zaświadczenia o odbyciu praktycznego szkolenia w organizacji szkolenia lotniczego lub w ośrodku szkoleniowym, w wymiarze co najmniej 10 godz.

lub

  • oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu (lub raportu z egzaminu teoretycznego), wydanego przez Prezesa ULC wraz z oryginałem zaświadczenia, wydanego przez pracodawcę, o wykonywaniu, w okresie 12 miesięcy przed egzaminem, obowiązków operatora urządzeń radiowych, w wymiarze co najmniej 10 godz.

 

IV. Wydawanie duplikatów świadectw

Załączniki do wniosku:

  • aktualne (podpisane) zdjęcie o wymiarach 35x45 mm,
  • kopia dowodu wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa (15 zł).

 

V. Wymiana świadectw ograniczonych radiotelefonisty

Świadectwo ograniczone operatora radiotelefonisty, wydane na czas nieokreślony, na wniosek osoby zainteresowanej, wymieniamy na świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty.

Wniosek o wymianę świadectwa wraz z aktualnym, podpisanym na odwrocie zdjęciem o wymiarach 35x45 mm, kopią wymienianego (dotychczas posiadanego) świadectwa oraz dowodem wpłaty kwoty 15 zł, należy przesłać pod adres podany w nagłówku formularza wniosku.


VI. Składanie wniosków

Wniosek (z oryginalnym podpisem wnioskodawcy), wraz z odpowiednimi załącznikami,  składać pocztą lub bezpośrednio do siedziby UKE w Warszawie.

Dane głównej siedziby UKE znajdują się na stronie: http://uke.gov.pl/kontakt/.

Nie akceptujemy kopii wniosku, przesłanej zwykłą pocztą elektroniczną.

Rozpatrywanie wniosku rozpoczyna się dopiero, gdy wpłyną wszystkie wymagane dokumenty. Dosyłanie załączników "na raty" znacznie opóźnia wydanie świadectwa.

Na świadectwie umieszczane jest aktualne zdjęcie osoby, na rzecz której jest ono wydawane. Do wniosku należy dołączać aktualne fotografie, odzwierciedlające wizerunek twarzy w sposób niebudzący wątpliwości, o wymiarach 35×45 mm, wykonane na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (podobnie jak zdjęcia do dowodu osobistego lub paszportu).

Formularze wniosków i zaświadczeń znajdują się u dołu strony.

 

VII. Opłaty

Za wydanie świadectwa – 25 zł.

Za wydanie duplikatu świadectwa – 15 zł.

Za wymianę świadectwa – 15 zł.

Opłatę dokonać na konto:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązkowo podać tytuł wpłaty: za wydanie świadectwa lotniczego.

Nie dokonywać jednej opłaty zbiorowo za kilka wniosków. Każda wpłata musi dotyczyć tylko jednego wniosku, jednej osoby.

Nie wystawiamy faktur za wydanie świadectwa.


VIII. Dodatkowe informacje

Świadectwo wysyłamy przesyłką poleconą pod adres wskazany we wniosku. NIE  WYDAJEMY  ŚWIADECTWA  W  SIEDZIBIE  URZĘDU.

Wcześniejsze informowanie się, telefoniczne lub mailowe, o wydaniu świadectwa jest niecelowe. Dokładamy wszelkich starań, aby świadectwo wydawać jak najszybciej.

Pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi na naszej stronie, można kierować pod adres

e-mail:

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Daniel Gryt
Publikujący: Daniel Gryt
Publikacja informacji: 23.02.18 12:40
Aktualizacja informacji: 13.06.18 12:57