Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Świadectwa lotnicze

Chcesz otrzymać świadectwo szybciej ? Wyślij podpisany wniosek (odpowiedni dla danego świadectwa)
z kompletem załączników.

Błędne wnioski lub składane "na raty" rozpatrujemy w ostatniej kolejności.

I. Informacje ogólne

Obsługiwanie każdego lotniczego urządzenia radiowego, nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych.

Świadectwo wydajemy osobie, która zdała egzamin w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz złożyła do Prezesa UKE wniosek o wydanie świadectwa.

Informacja o egzaminach znajduje się na stronie:

http://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/komisja-egzaminacyjna/egzaminy-teoretyczne.

Rodzaje i wzory świadectw oraz zakres wymogów egzaminacyjnych określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/99/1

 

II. Rodzaje świadectw

Świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty

Uprawnia do obsługi wszystkich urządzeń radiotelefonicznych na pokładzie statków powietrznych oraz w stacjach lotniskowych. Wymagane przy wnioskowaniu przez osobę fizyczną o pozwolenie radiowe dla pokładowej stacji lotniczej.

Świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej

Uprawnia do obsługi wszystkich urządzeń radiotelefonicznych w stacjach lotniskowych oraz na stanowisku operacyjnym w ośrodkach kontroli ruchu lotniczego. Nie uprawnia do obsługi urządzeń na pokładzie statku powietrznego, nie jest więc dedykowane dla pilotów.

 

III. Składanie wniosków

Wniosek (z oryginalnym podpisem wnioskodawcy), wraz z odpowiednimi załącznikami,  składać pocztą lub bezpośrednio do siedziby UKE w Warszawie.

Dane głównej siedziby UKE znajdują się na stronie: http://uke.gov.pl/kontakt/.

Nie akceptujemy kopii wniosku, przesłanej zwykłą pocztą elektroniczną.

Nie udzielamy informacji, czy wniosek do nas wpłynął. Usługę śledzenia przesyłki wnioskodawca może zamówić indywidualnie na poczcie.

Rozpatrywanie wniosku rozpoczyna się dopiero, gdy wpłyną wszystkie wymagane dokumenty. Dosyłanie załączników "na raty" znacznie opóźnia wydanie świadectwa. (Szybciej zostanie zrealizowany poprawny i kompletny wniosek, złożony kilka lub kilkanaście dni później od wniosku niekompletnego, niepodpisanego lub bez wszystkich załączników.)

Na świadectwie umieszczane jest aktualne zdjęcie osoby, na rzecz której jest ono wydawane. Do wniosku należy dołączać aktualne fotografie, odzwierciedlające wizerunek twarzy w sposób niebudzący wątpliwości, o wymiarach 35×45 mm, wykonane na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (podobnie jak zdjęcia do dowodu osobistego lub paszportu).

Gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku załączyć: pełnomocnictwo i potwierdzenie opłaty skarbowej 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Formularze wniosków i zaświadczeń znajdują się u dołu strony.

 

IV. Świadectwa "nowe" (wydawane po raz pierwszy)

Wniosek o wydanie świadectwa składać po zdaniu egzaminu w ULC.

Załączniki do wniosku:

w każdym przypadku:

  • dwa aktualne zdjęcia (podpisane) o wymiarach 35x45 mm,
  • kopia dowodu opłaty 25 zł,

oraz dodatkowo:

  • dla świadectwa ogólego operatora radiotelefonisty (jedna z 3 możliwości)

kopia (uwierzytelniona przez ULC lub notariusza) licencji lub świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego z wpisanym uprawnieniem radiotelefonicznym

lub

oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu teoretycznego (lub raportu z egzaminu), wydanego przez ULC,

oryginał zaświadczenia o odbyciu co najmniej 10 godz. praktycznego szkolenia radiotelefonicznego w organizacji szkolenia lotniczego lub w ośrodku szkoleniowym, w zakresie odpowiadającym wymogom egzaminacyjnym - formularz zaświadczenia z wymogami egzaminacyjnymi u dołu strony

(nie mylić z zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia praktycznego do licencji, gdzie nie ma wpisanego szkolenia radiotelefonicznego)

lub

oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu teoretycznego (lub raportu z egzaminu), wydanego przez ULC,

oryginał zaświadczenia, wydanego przez pracodawcę, o wykonywaniu, w okresie 12 miesięcy przed egzaminem, obowiązków operatora urządzeń radiowych, w wymiarze co najmniej 10 godz.

 

  • dla świadectwa operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej (jedna z 3 możliwości)

kopia (uwierzytelniona przez ULC lub notariusza) licencji bądź świadectwa kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

lub

oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu teoretycznego (lub raportu z egzaminu), wydanego przez ULC,

oryginał zaświadczenia o odbyciu co najmniej 10 godz. praktycznego szkolenia radiotelefonicznego w organizacji szkolenia lotniczego lub w ośrodku szkoleniowym, w zakresie odpowiadającym wymogom egzaminacyjnym - formularz zaświadczenia z wymogami egzaminacyjnymi u dołu strony

lub

oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu teoretycznego (lub raportu z egzaminu), wydanego przez ULC,

oryginał zaświadczenia, wydanego przez pracodawcę, o wykonywaniu, w okresie 12 miesięcy przed egzaminem, obowiązków operatora urządzeń radiowych, w wymiarze co najmniej 10 godz.

 

V. Duplikaty świadectw

Formularz wniosku o wydanie duplikatu znajduje się u dołu strony. Załączniki do wniosku:

  • aktualne (podpisane) zdjęcie o wymiarach 35x45 mm,
  • kopia dowodu wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa (15 zł).

 

VI. Wymiana świadectw

Na wniosek posiadacza, świadectwo ograniczone operatora radiotelefonisty, wydane na czas nieokreślony, wymieniamy na świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty.

Wymieniamy również świadectwo po zmianie nazwiska jego posiadacza.

Wniosek o wymianę świadectwa wraz z aktualnym, podpisanym na odwrocie zdjęciem o wymiarach 35x45 mm, kopią wymienianego (dotychczas posiadanego) świadectwa, dowodem wpłaty kwoty 15 zł oraz kopią dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (jeśli dotyczy), należy przesłać pod adres podany w nagłówku formularza wniosku.

Nie wymieniamy świadectw, które utraciły swoją ważność. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego świadectwa (patrz pkt IV powyżej).

 

VII. Opłaty

Za wydanie świadectwa – 25 zł.

Za wydanie duplikatu świadectwa – 15 zł.

Za wymianę świadectwa – 15 zł.

Nie przyjmujemy opłaty w Urzędzie. Opłatę dokonać na konto Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązkowo podać tytuł wpłaty: za wydanie świadectwa lotniczego.

Nie dokonywać jednej opłaty zbiorowo za kilka wniosków. Każda wpłata musi dotyczyć tylko jednego wniosku, jednej osoby.

Jeśli wnioskodawca ustanawia pełnomocnika, za pełnomocnictwo opłata skarbowa w wysokości 17 zł, płatna na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070. Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca lub pełnomocnik.

Nie ma możliwości dokonania wpłaty w Urzędzie.

Nie wystawiamy faktur za wydanie świadectwa.


VIII. Dodatkowe informacje

Świadectwo wystawiamy w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu (termin ten może się nieznacznie zmieniać) i wysyłamy przesyłką poleconą, za potwierdzeniem odbioru, pod adres wskazany we wniosku. Dokładamy wszelkich starań, aby świadectwo wydawać jak najszybciej.

Każdy wnioskodawca może ustanowić pełnomocnika do odbioru przesyłki ze świadectwem. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł.

Przesyłkę awizowaną dwukrotnie, która nie zostanie odebrana przez adresata, uważa się za doręczoną. Można wtedy (po wpływie zwrotnego poświadczenia odbioru do Urzędu) wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.

Po upływie miesiąca od dnia złożenia wniosku prosimy o kontakt (najlepiej mailowy), jeśli świadectwo nie dotrze pod adres wskazany we wniosku.

Pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi na naszej stronie, można kierować pod adres

e-mail:

↓↓↓UWAGA: nie mylić wniosku o świadectwo ogólne z wnioskiem o świadectwo stacji lotniskowej !

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: WML
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Osoba modyfikująca informację: Marek Otręba
Data publikacji: 23.02.2018 12:40
Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2024 11:32