Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Świadectwa amatorskie

I. Informacje ogólne

Obsługiwanie amatorskich urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych. Sam fakt zdania egzaminu nie uprawnia jeszcze do obsługiwania urządzeń.

Świadectwo wydaje Prezes UKE po zdaniu egzaminu. Świadectwo obowiązuje tylko na terytorium Polski. Świadectwo jest bezterminowe.

Rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych oraz zakres wymogów egzaminacyjnych określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/99/

II. Rodzaje świadectw

Świadectwo klasy A

Uprawnia do obsługi urządzeń radiowych we wszystkich amatorskich zakresach częstotliwości (załącznik u dołu strony).

Uprawnia do ubiegania się o pozwolenie kategorii 1.

W dniu przystąpienia do egzaminu konieczne jest ukończenie 15 lat.

Świadectwo klasy C

Uprawnia do obsługi urządzeń radiowych w zakresach częstotliwości: 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 7000-7200 kHz, 14000-14350 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz 430-440 MHz i 10-10,5 GHz.

Uprawnia do ubiegania się o pozwolenie kategorii 3.

W dniu przystąpienia do egzaminu konieczne jest ukończenie 10 lat.

Świadectwo klasy A obejmuje uprawnienia nadawane świadectwem klasy C, więc jednoczesne przystępowanie do egzaminów na obydwa rodzaje świadectw jest niecelowe i bezzasadne.

III. Egzaminy

Na egzamin można zapisać się wyłącznie samodzielnie, poprzez stronę: https://egzaminy.uke.gov.pl (prosimy nie używać przeglądarki Internet Explorer). W przypadku technicznych (informatycznych) problemów z zapisami, proszę kierować zapytania pod adres: egzaminy@uke.gov.pl.
Opłatę za egzamin i wydanie świadectwa należy dokonać przed zapisaniem się na egzamin. Wysokość opłat podana w pkt. VI, poniżej.
Podczas zapisywania się na stronie, jako załącznik, dołączyć dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za egzamin (skan lub zdjęcie potwierdzenia, albo elektronicznie wygenerowane potwierdzenie dokonania przelewu - nie może to być potwierdzenie zlecenia przelewu !). Na potwierdzeniu musi być wpisany cel opłaty (za egzamin i wydanie świadectwa amatorskiego).

Ewentualnej zmiany terminu egzaminu lub zapisania się na kolejny termin, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności, można dokonać wyłącznie samodzielnie na stronie internetowej: https://egzaminy.uke.gov.pl.

Na przystąpienie do egzaminu osoby niepełnoletniej, konieczna jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, wpisywana na stronie do zapisów.

Zapisy na sesje egzaminacyjne możliwe są minimum 14 dni przed terminem sesji. Osoby, po zapisaniu się na stronie, zostaną zakwalifikowane do egzaminu przez komisję egzaminacyjną. Kwalifikacja następuje w kolejności zapisów i polega na sprawdzeniu poprawności przesłanych danych wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za egzamin. Każda osoba, w ciągu 3 dni roboczych, otrzymuje powiadomienie mailowe o kwalifikacji na egzamin.

Sesje egzaminacyjne odbywają się w języku polskim, według harmonogramu (plik u dołu strony). Sesje widoczne są na stronie zapisów na egzaminy. Jeśli dana sesja jest niewidoczna na stronie do zapisów, oznacza to, że wyczerpany został limit miejsc. Nie ma wówczas możliwości zapisania się na ten egzamin.

Harmonogram na kolejny rok jest publikowany na dole strony, do 31 grudnia.

Każdy egzamin składa się z dwóch części: pisemnej (test z czterech przedmiotów) oraz ustnej z przedmiotu "Przepisy i procedury operatorskie".

Test (indywidualny dla każdego egzaminowanego) składa się z 20 pytań, po 5 pytań z każdego przedmiotu. Test może być prowadzony z wykorzystaniem papierowych zestawów testowych lub z wykorzystaniem komputerów. Nie ma to wpływu na zakres wiedzy, wymaganej na egzaminie.

Poniżej, w załącznikach, zamieszczamy materiały pomocnicze do części testowej egzaminu. Mają one charakter edukacyjny i mają za zadanie jedynie określić zakres wiedzy, wymaganej podczas egzaminu. Treść poniższych materiałów pomocniczych może odbiegać od treści pytań i odpowiedzi w testach egzaminacyjnych.

Celem egzaminu ustnego jest sprawdzenie sprawności (szybkości, płynności i poprawności) w posługiwaniu się nabytą wiedzą teoretyczną. Zakres wymaganej wiedzy praktycznej pokrywa się z informacjami zawartymi w materiale pomocniczym do egzaminu testowego i dotyczy procedur operatorskich, a w szczególności: znajomości międzynarodowego alfabetu fonetycznego, znajomości kodu "Q", znajomości zasad raportowania oraz umiejętności prowadzenia typowej łączności fonicznej.

Zasady oceny określone są w § 24 w/w rozporządzenia w sprawie świadectw.

W przypadku zapisania się i nieprzystąpienia do egzaminu, opłata może być zwrócona na wniosek zainteresowanego lub zaliczona na poczet egzaminu w innym terminie, jeśli zainteresowany zawiadomi o tym sekretarza komisji egzaminacyjnej, nie później niż w dniu egzaminu.

W przypadku konieczności pomocy dla osób niepełnosprawnych w organizacji i przeprowadzeniu egzaminu, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy pod adres podany u dołu strony.

Egzaminy poprawkowe

Osoba, która nie zaliczyła egzaminu, ale uzyskała ocenę pozytywną z co najmniej jednego przedmiotu, może przystąpić jednorazowo do egzaminu poprawkowego z niezdanych przedmiotów, nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

Zapisy na egzamin poprawkowy odbywają się na takich samych zasadach, jak na każdy egzamin (patrz powyżej).

IV. Wymiana świadectwa

Każde ważne świadectwo lub inny ważny dokument, uprawniający do obsługi amatorskich urządzeń radiowych, wydane przed 3 września 2005 r., na wniosek złożony przez zainteresowanego, wymieniamy na odpowiednie świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, aktualnie wydawane świadectwo klasy A lub klasy C.

Wymieniamy również świadectwa klasy B na A oraz klasy D na C, wydane przed 21 stycznia 2015 r.

Świadectwa klasy A i klasy C, wydane od 3 września 2005 r. do 21 stycznia 2015 r., nie muszą być wymieniane.

Nie wymieniamy świadectw wydanych po 21 stycznia 2015 r.

Wniosek o wymianę świadectwa (formularz u dołu strony) wraz z kopią wymienianego (dotychczas posiadanego) świadectwa (lub innego dokumentu, potwierdzającego uprawnienia radioamatorskie) oraz dowodem wpłaty kwoty 15 zł, należy przesłać pod adres podany w nagłówku formularza wniosku.

V. Składanie wniosku o wymianę lub duplikat świadectwa

Wniosek (z oryginalnym podpisem wnioskodawcy), wraz z odpowiednimi załącznikami,  powinien być złożony pocztą lub bezpośrednio do siedziby UKE, najlepiej bezpośrednio do Warszawy.

Dane siedziby UKE w Warszawie znajdują się na stronie: http://uke.gov.pl/kontakt/

Może być również przesłany wniosek podpisany profilem zaufanym na platformie ePUAP (obywatel.gov.pl) - wybrać ścieżkę: Wyślij pismo ogólne, zalogować się, dołączyć formularz wniosku i wymagane dokumenty jako załączniki do pisma.

Nie akceptujemy kopii wniosku, przesłanej zwykłą pocztą elektroniczną.

Informacja o niezbędnych załącznikach do wniosku oraz o wysokości opłaty podana jest na formularzu wniosku.

Formularze wniosków znajdują się u dołu strony.

VI. Opłaty

Za egzamin i wydanie świadectwa:

klasy A - 75 zł

klasy C - 50 zł

Za egzamin poprawkowy na świadectwo:

klasy A - 25 zł

klasy C - 12,50 zł

Za wydanie duplikatu świadectwa – 15 zł.

Za wymianę świadectwa – 15 zł.

Opłatę dokonać na konto (to nie jest to samo konto co dla pozwoleń radiowych):

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązkowo podać tytuł wpłaty: za egzamin i wydanie świadectwa amatorskiego / za wydanie duplikatu świadectwa / za wymianę świadectwa.

Nie dokonywać jednej opłaty zbiorowo za kilka wniosków. Każda wpłata musi dotyczyć tylko jednego wniosku, jednej osoby.

Nie ma możliwości dokonania wpłaty w Urzędzie.

Nie wystawiamy faktur za egzamin i wydanie świadectwa.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu opłata za egzamin:

  • zaliczana jest przy przystąpieniu do egzaminu w innym terminie, pod warunkiem przesłania mailowego zawiadomienia pod adres: wml@uke.gov.pl, nie później niż w dniu egzaminu, do którego się nie przystąpiło

albo

  • podlega zwrotowi na wniosek zainteresowanego.

Wniosek o zwrot opłaty (z oryginalnym podpisem wnioskodawcy) powinien być złożony pocztą lub bezpośrednio do siedziby UKE, najlepiej bezpośrednio do Warszawy.

Dane siedziby UKE w Warszawie znajdują się na stronie: http://uke.gov.pl/kontakt/

Może być również przesłany wniosek podpisany profilem zaufanym na platformie ePUAP (obywatel.gov.pl) - wybrać ścieżkę: Wyślij pismo ogólne, zalogować się, treść wniosku sporządzić „własnymi słowami”. We wniosku należy wskazać  adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot.

Nie akceptujemy kopii wniosku, przesłanej zwykłą pocztą elektroniczną.

VII. Dodatkowe informacje

Staramy się wystawiać świadectwo w ciągu miesiąca od dnia egzaminu lub złożenia wniosku (wymiana / duplikat). Termin ten może się nieznacznie zmieniać. Dokładamy wszelkich starań, aby świadectwo wydawać jak najszybciej.

Świadectwo wysyłamy przesyłką poleconą, za potwierdzeniem odbioru, pod adres wskazany we wniosku. Przesyłkę awizowaną dwukrotnie, która nie zostanie odebrana przez adresata, uważa się za doręczoną. Można wtedy (po wpływie zwrotnego poświadczenia odbioru do Urzędu) wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.

Każdy wnioskodawca może ustanowić pełnomocnika do odbioru przesyłki ze świadectwem. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł. Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca lub pełnomocnik na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Po upływie miesiąca od dnia egzaminu lub złożenia wniosku o wymianę lub duplikat prosimy o kontakt (najlepiej mailowy), jeśli świadectwo nie dotrze pod adres wskazany we wniosku.

Po otrzymaniu świadectwa można wnioskować o wydanie pozwolenia radiowego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Informacje w sprawie wydawania pozwoleń znajdują się na stronie:  http://bip.uke.gov.pl/jak-uzyskac-rezerwacje--pozwolenie--zezwolenie-tresc/sluzba-amatorska,6.html.

Pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi na naszej stronie, można kierować pod adres e-mail:

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: WML
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Osoba modyfikująca informację: Marek Otręba
Data publikacji: 19.04.2018 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2024 09:04