Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Niezależna Grupa Regulatorów (IRG) i Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)

Niezależna Grupa Regulatorów (IRG) powstała w roku 1997 jako niesformalizowana inicjatywa współpracy pomiędzy urzędami regulacyjnymi w celu wymiany doświadczeń w istotnych sprawach dotyczących regulacji i rozwoju europejskiego rynku telekomunikacyjnego u progu liberalizacji rynków na mocy ram regulacyjnych z roku 1998 (tzw. zasady otwartej sieci).

W ramach IRG funkcjonował niewielki sekretariat koordynujący pracę zorganizowany na zasadzie woluntarystycznej. Z czasem zakres obowiązków i wyzwań stojących przed regulatorami rynku telekomunikacyjnego systematycznie zwiększał się, co jednak nie znajdowało odzwierciedlenia
w strukturze oraz zasobach kadrowych i finansowych IRG.

Utrzymywanie gremium działającego na zasadzie dobrowolności bez usankcjonowanych procedur wewnętrznych oraz sposobów finansowania działalności na dłuższą metę okazało się wysoce problematyczne i mało efektywne. Stąd w drugiej połowie 2006 r. zainicjowano prace nad zmianami organizacyjnymi w IRG. Impulsem do podjęcia tych prac były również zapowiedzi zmian instytucjonalnych ze strony Komisji Europejskiej zmierzających w kierunku rozszerzenia niektórych uprawnień Komisji i utworzenia europejskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego.

Sformalizowanie IRG poprzez przekształcenie Grupy w organizację non-profit posiadającą osobowość prawną i działającą na zasadach prawa belgijskiego nastąpiło w roku 2008. Organizacji nadano statut oraz wprowadzono roczne składki członkowskie.

IRG ma siedzibę w Brukseli. Jest gremium, na którym regulatorzy spotykają się wyłącznie we własnym gronie przed posiedzeniami Grupy Kontaktowej (niższy szczebel) i Rady Organów Regulacyjnych BEREC, bez udziału przedstawicieli Komisji Europejskiej. Ponadto w sekretariacie IRG w Brukseli odbywają się obecnie praktycznie wszystkie spotkania grup roboczych BEREC. IRG ułatwia współpracę między członkami i wspiera ich w realizacji zadań poprzez udostępnienie odpowiednich narzędzi
i zasobów, a także wiedzy i informacji.

Więcej informacji o IRG

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)

BEREC to Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r., które zastąpiło poprzednie rozporządzenie (WE) nr 1211/2009. BEREC rozpoczął swoją działalność w styczniu 2010 r.

W skład BEREC wchodzą szefowie lub nominowani wysokiej rangi przedstawiciele krajowych organów regulacyjnych z państw członkowskich Unii Europejskiej.

BEREC jest także otwarty na udział organów regulacyjnych właściwych w dziedzinie łączności elektronicznej z państw trzecich, jeżeli te państwa trzecie zawarły z Unią umowy w tym przedmiocie.

Misja

BEREC ma na celu wspieranie niezależnej, spójnej i wysokiej jakości regulacji rynków cyfrowych z korzyścią dla Europy i jej obywateli.”

BEREC przyczynia się do rozwoju i lepszego funkcjonowania wewnętrznego rynku sieci i usług łączności elektronicznej. Robi to, mając na celu zapewnianie spójnego stosowania unijnych ram regulacyjnych oraz zmierzając do promowania skutecznego rynku wewnętrznego w sektorze telekomunikacji, aby przynieść jeszcze większe korzyści zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom.

Ponadto BEREC pomaga Komisji Europejskiej i krajowym organom regulacyjnym we wdrażaniu unijnych ram regulacyjnych łączności elektronicznej. Udziela porad instytucjom europejskim na wniosek lub z własnej inicjatywy i uzupełnia na szczeblu europejskim zadania regulacyjne wykonywane na szczeblu krajowym przez krajowe organy regulacyjne.

Krajowe organy regulacyjne i Komisja Europejska są zobowiązane w największym możliwym stopniu uwzględniać wszelkie opinie, rekomendacje, wytyczne, rady i najlepsze praktyki regulacyjne przyjęte przez BEREC.

Zadania BEREC

Ogólnym zadaniem BEREC jest wspomaganie Komisji Europejskiej, innych instytucji europejskich i krajowych organów regulacyjnych, w roli głównego organu doradczego w dziedzinie sektora łączności elektronicznej.

W tym celu BEREC wydaje wytyczne dotyczące różnych tematów, dostarcza opinie, zalecenia, wspólne stanowiska, najlepsze praktyki i metodologie. Ponadto BEREC sporządza sprawozdania dotyczące kwestii technicznych, prowadzi rejestry, listy i bazy danych.

Rola BEREC została wzmocniona przez nowe rozporządzenie BEREC i dyrektywę (UE) 2018/1972 ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej, która dodała mu znaczną liczbę nowych zadań.

BEREC wypełnia swoje zadania również zgodnie z:

-     rozporządzeniem w sprawie roamingu (rozporządzenie (WE) 531/2012) oraz

-     rozporządzeniem w sprawie jednolitego rynku telekomunikacyjnego (rozporządzenie (UE) 2015/2120).

Cele strategiczne BEREC

Cele strategiczne BEREC wynikają bezpośrednio z Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej (art. 3 ust.2):

  1. Promowanie łączności oraz dostępu do sieci o bardzo dużej przepustowości.
  2. Promowanie konkurencji i efektywnych inwestycji.
  3. Przyczynianie się do rozwoju rynku wewnętrznego.
  4. Wspieranie interesów obywateli Unii.

Dodatkowo zostały zdefiniowane i dookreślone w strategii BEREC przyjmowanej na okres 5 lat, co  koresponduje z cyklem legislacyjnym Komisji Europejskiej. Ważnym wymiarem jest spójne wdrażanie i stosowanie przepisów EKŁE oraz realizacja celów zrównoważonego rozwoju dotyczących łączności w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.  

Jak działa BEREC

Podstawą są grupy robocze, w których współpracują eksperci z poszczególnych organów regulacyjnych. To one opracowują dokumenty BEREC, które następnie są omawiane przez tzw. Grupę Kontaktową i zatwierdzane przez Radę Organów Regulacyjnych.

Prace BEREC wspiera Urząd mający status agencji unijnej z siedzibą w Rydze.

Więcej informacji o BEREC i jego pracach na stronie BEREC.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Stepnowska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Stepnowska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Stepnowska
Data publikacji: 08.09.2020 09:12
Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2020 10:01

Europejska Grupa Regulatorów ds. Usług Pocztowych (ERGP)

Z inicjatywy Komisji Europejskiej, w sierpniu 2010 r., utworzona została Europejska Grupa Regulatorów do spraw Usług Pocztowych (The European Regulators Group for Postal Services - ERGP).

ERGP jest nową organizacją (inauguracyjne posiedzenie miało miejsce w dniu 1 grudnia 2010 r. w Brukseli), która skupia wyłącznie krajowe organy regulacyjne państw członkowskich Unii Europejskiej. ERGP przejęła znaczną część zadań będących do tej pory w kompetencji Europejskiego Komitetu ds. Regulacji Pocztowej (CERP).

ERGP jest podstawowym narzędziem Komisji Europejskiej, mającym zapewnić skuteczną transpozycję dyrektywy pocztowej i zarazem źródłem najlepszych praktyk regulacyjnych oraz miękkiego prawa. ERGP to także najważniejsza płaszczyzna współpracy między regulatorami rynku pocztowego krajów członkowskich.

Organizacja realizuje wieloletni program pracy, koncentrując się na zagadnieniach dotyczących alokacji kosztów, zakłóceń na rynku pocztowym wywołanych wyłączeniem operatorów wyznaczonych z podatku VAT, poziomu satysfakcji konsumentów, obrotu międzynarodowego ze szczególnym naciskiem na segment paczek pocztowych oraz na dostępie do sieci pocztowej.

Przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej biorą udział w posiedzeniu plenarnym, spotkaniach grupy kontaktowej oraz spotkaniach grup roboczych.

Posiedzenie plenarne

Zgodnie z nową formułą przyjętą w 2012 r., posiedzenia plenarne ERGP odbywają się dwa razy w roku, zamiast jak to było wcześniej jeden raz. Pozwala to na skuteczniejsze reagowanie na wydarzenia mające miejsce w sektorze pocztowym oraz lepszą koordynację i weryfikację bieżącej  pracy. Na czele ERGP stoi przewodniczący, pełniący tę funkcję rotacyjnie, w kolejnych 12-miesięcznych kadencjach.

Na posiedzeniach plenarnych podejmowane są decyzje o kluczowym charakterze dla sektora pocztowego z perspektywy regulacyjnej, wytyczane są kierunki działań, przyjmowane są programy pracy na kolejne lata oraz raporty grup roboczych i inne dokumenty, a także przeprowadzane są wybory władz ERGP.

Grupa Kontaktowa

Zadaniem Grupy Kontaktowej ERGP jest koordynacja działań i współpracy grup roboczych ERGP oraz przygotowanie materiałów i projektów agendy na posiedzenia plenarne.

Grupy Robocze

W ramach ERGP funkcjonuje obecnie pięć grup roboczych:

1. Grupa Robocza ds. Narzędzi Regulacyjnych

2. Grupa Robocza ds.  Ram Regulacyjnych

3. Grupa Robocza ds.  Konsumentów i Monitorowania Rynku

4. Grupa Robocza ds. Transgranicznego Dostarczania Paczek

5. Grupa Robocza ds. Dostępu

 

Więcej informacji o działalności ERGP

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Stepnowska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Stepnowska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Stepnowska
Data publikacji: 08.09.2020 09:17
Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2020 10:02

Komitet Łączności Elektronicznej - Communications Committee (COCOM)

Komitet Łączności Elektronicznej został powołany na podstawie art. 22 dyrektywy ramowej (Dyrektywa 2002/21/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej).

COCOM jest m. in. forum, za pośrednictwem którego państwa członkowskie przekazują Komisji Europejskiej informacje odnoszące się do realizacji zadań nałożonych na nie na podstawie regulacji prawa wspólnotowego, a także miejscem wymiany informacji w sprawie rozwoju rynku i działań regulacyjnych. COCOM wspomaga Komisję przy wykonywaniu uprawnień wykonawczych tej instytucji. Komitet wykonuje swoje kompetencje w drodze procedury doradczej, sprawdzającej lub regulacyjnej połączonej z kontrolą, zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej w sprawie komitologii.

Zakres spraw poruszanych w ramach COCOM-u ma charakter przekrojowy, odnosi się bowiem do całości regulacji dot. łączności elektronicznej (w odróżnieniu np. od Komitetu ds. Widma Radiowego). Posiedzenia Komitetu odbywają się średnio 3-5 razy w roku.

Delegacje państw członkowskich zasiadające w COCOM-ie składają się z przedstawicieli ministerstw właściwych ds. łączności oraz przedstawicieli regulatorów. Każda delegacja dysponuje jednym głosem. Polska administracja jest reprezentowana przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. W spotkaniach COCOM – w roli obserwatorów – mogą również uczestniczyć przedstawiciele państw kandydujących do UE oraz krajów EOG.

Podczas posiedzeń prezentowane są dokumenty przygotowane przez Komisję Europejską, nad którymi odbywa się dyskusja oraz do których państwa członkowskie mają prawo lub są zobowiązane zgłosić uwagi. Komisja Europejska może zwrócić się do COCOM-u o przedstawienie opinii
w określonej sprawie dot. funkcjonowania rynku łączności elektronicznej.

Dodatkowe Informacje o COCOM dostępne są na stronie internetowej KE.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Stepnowska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Stepnowska
Data publikacji: 08.09.2020 09:29

Komitet Widma Radiowego - Radio Spectrum Committee (RSC)

Komitet Widma Radiowego został utworzony 24 kwietnia 2004 r. Decyzją Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego 676/2002/WE w sprawie ram regulacyjnych dla polityki widma radiowego we Wspólnocie Europejskiej.

RSC pełni funkcję doradczą i regulacyjną wspomagając Komisję Europejską w opracowywaniu i przyjmowaniu odpowiednich technicznych środków wykonawczych, dzięki którym możliwa jest realizacja wspólnotowej polityki zapewniającej harmonizację warunków dostępu do widma radiowego, efektywnego wykorzystania widma, jak również dostępności informacji na temat wykorzystania widma.

RSC współpracuje z CEPT w zakresie harmonizacji warunków dostępu do widma i jego efektywnego wykorzystania. Zgodnie z art. 4 decyzji 676/2002/WE, Komisja Europejska może wydać upoważnienie CEPT do opracowania technicznych środków wykonawczych zapewniających efektywne wykorzystanie częstotliwości w obrębie Wspólnoty.

W pracach RSC bierze udział przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Więcej informacji o RSC.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Stepnowska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Stepnowska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Stepnowska
Data publikacji: 08.09.2020 09:37
Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2020 10:03

Grupa ds. Polityki Widma Radiowego - Radio Spectrum Policy Group (RSPG)

Grupa została powołana na mocy decyzji Komisji Europejskiej (2002/622/CE) ustanawiającej Grupę ds. Polityki Widma Radiowego.

RSPG składa się z wysokich rangą przedstawicieli administracji rządowych państw członkowskich
i z wysokiego rangą przedstawiciela KE. W charakterze obserwatorów biorą udział w obradach również przedstawiciele administracji państw kandydujących do Unii Europejskiej oraz Norwegia, Lichtenstein, Islandia i przedstawiciele CEPT, ETSI.

Głównym celem działania RSPG jest koordynacja polityk państw UE w zakresie widma częstotliwości
i harmonizacja jego wykorzystania, co stanowi niezbędne warunki dla ustanowienia i poprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz kreowania polityk wspólnotowych w zakresie łączności elektronicznej, transportu, badań i rozwoju.

RSPG jest forum na którym przygotowywane są stanowiska WE do Światowych i Regionalnych Konferencji Radiokomunikacyjnych.

Zadaniem RSPG jest pomoc Komisji Europejskiej i służenie jej radą w szczególności w aspektach odnoszących się do polityki widma:

- dostępność widma,

- harmonizacja i przydziały częstotliwości,

- zagospodarowanie widma.

Grupa wspomaga również prace Komisji Europejskiej w przypadku zwrócenia się przez zainteresowane państwo członkowskie z wnioskiem o wsparcie prawne, polityczne lub techniczne ze strony Unii w celu rozwiązania problemów koordynacji transgranicznej dotyczących państw Unii albo  krajów spoza Wspólnoty.

W pracach RSPG bierze udział przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Więcej informacji na temat RSPG.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Stepnowska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Stepnowska
Data publikacji: 08.09.2020 09:40

Współpraca w sprawie nadzoru rynku - The Administrative Cooperation on Market Surveillance (ADCO)

Współpraca administracyjna pomiędzy krajowymi władzami ds. nadzoru rynku wyrobów odbywa się na forum Grup Roboczych Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu i Przedsiębiorczości (ADCO).

Regularne spotkania grup odbywają się dwa lub trzy razy w roku. Istotą spotkań ADCO jest wymiana doświadczeń pomiędzy organami nadzoru rynku krajów członkowskich w zakresie narodowych systemów nadzoru rynku wyrobów.

W trakcie spotkań grupy robocze opiniują materiały pochodzące od innych podmiotów, w tym komitetów (TCAM) i instytucji standaryzujących (ETSI, CENELEC), bezpośrednio lub pośrednio związanych z nadzorem rynku wyrobów. Poszczególne kraje członkowskie dokonują prezentacji narodowych systemów nadzoru rynku wyrobów, a w wyniku następnie prowadzonych dyskusji opracowywane są dokumenty prezentujące wzorcowe rozwiązania problemów i najlepsze praktyki w tym zakresie. Na forum ADCO podejmowane są także decyzje o zakresie i terminie przeprowadzenia europejskich kampanii kontrolnych.

Urząd Komunikacji Elektronicznej jako organ nadzoru rynku w rozumieniu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku aktywnie uczestniczy w spotkaniach grup roboczych związanych z dyrektywą EMC (2014/30/EU) określającą wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i dyrektywą RED (2014/53/UE) określającą wymagania dla urządzeń radiowych. Udział w pracach tych grup stwarza także możliwość wymiany doświadczeń nt. środków, jakie poszczególne państwa stosują w celu zagwarantowania spełniania przez urządzenia techniczne wymagań określonych w w/w dyrektywach. Przede wszystkim jednak możliwe jest podjęcie - we współpracy z innymi państwami europejskimi - działań zmierzających do zapewnienia pełniejszej ochrony użytkowników przed urządzeniami, które tych wymagań nie spełniają. Najpełniej wyraża się to poprzez wspólne kampanie kontrolne przeprowadzane jednocześnie przez organy nadzoru rynku w całej Unii Europejskiej.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Stepnowska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Stepnowska
Data publikacji: 08.09.2020 09:42