Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

Na podstawie art. 29a ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Prezes UKE prowadzi za pośrednictwem strony internetowej Punkt Informacyjny do spraw Telekomunikacji (PIT). W ramach PIT zapewnia się każdemu operatorowi sieci, o ile nie zagraża to bezpieczeństwu państwa, dostęp do informacji gromadzonych przez Prezesa UKE. Ustawa nakłada na szereg podmiotów obowiązek przekazywania Prezesowi UKE informacji podlegających umieszczeniu w bazie danych i na stronie internetowej PIT.

Rodzaje przekazywanych informacji, terminy przekazania i podmioty obowiązane do ich przekazania

 • operator sieci:
  • dane o istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją, a także o kanałach technologicznych – w terminie do 31 marca 2020 r. zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2019 r.,
  • dane o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych – w terminie do 31 marca 2020 r. zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2019 r.;
 • zarządca drogi:
  • dane o kanałach technologicznych – w terminie 30 dni od zakończenia budowy kanału,
  • dane o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych dotyczących kanałów technologicznych – brak terminu przekazania danych,
  • dane dotyczące infrastruktury dla której zarządca drogi wydał decyzję w sprawie zajęcia pasa drogowego – w terminie 30 dni od wydania decyzji;
 • wójt (burmistrz, prezydent miasta)
  • informacja o stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego – w terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały ustalającej stawki.
 • Sposób przekazania danych

  Szczegóły związane z procesem przekazania danych (zakres danych, format danych oraz formularze służące ich przekazaniu) określone zostały w treści rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.

  Dane należy przekazać bezpośrednio do Systemu PIT. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do Systemu oraz wprowadzania danych dostępne są na stronie internetowej PIT w zakładce Pomoc.

  W przypadku trudności z dostępem do systemu lub przekazaniem danych możliwej jest uzyskanie pomocy eksperta po skorzystaniu z umieszczonego na stronie PIT formularza kontaktowego.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Ewelina Fornalczyk
Osoba publikująca informację: Ewelina Fornalczyk
Osoba modyfikująca informację: Ewelina Fornalczyk
Data publikacji: 30.01.2020 11:26
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2020 11:32