Ogólne procedury oceny wyrobów przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Ogólne procedury oceny wyrobów przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Wyroby podlegające wymaganiom:
 Dyrektywa 2014/53/UE RED (Radio Equipment Directive) – urządzenia radiowe;
 Dyrektywa 2014/30/UE EMC (Electromagnetic Compatibility) – kompatybilność elektromagnetyczna;
 Dyrektywa 2009/125/WE (Ecodesign) – ekoprojekt
 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 – elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia oraz czuwania przy podłączeniu do sieci,
 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2008 – proste set-top boksy,
 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2008 (a od 1 kwietnia 2020 r. nr 2019/1782) – zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia,
 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2008 – telewizory,
 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2013 – komputery i serwery.
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 (Ecolabelling) – etykietowanie energetyczne
 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 1062/2010  – telewizory.
 
I. Ocena spełniania przez wyroby wymagań, w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia oraz w zakresie niezgodności formalnych

Ocena spełniania przez wyroby wymagań obejmuje:
a) weryfikację wymagań technicznych (zasadniczych) wyrobu;
b) weryfikację stwarzania zagrożenia przez wyrób;
c) weryfikację występowania niezgodności formalnych wyrobu (w szczególności odnośnie: deklaracji zgodności, oznakowania CE, informacji identyfikujących wyrób, informacji identyfikujących producenta/importera, instrukcji obsługi, informacji na temat bezpieczeństwa, informacji o ograniczeniach w używaniu wyrobu, dokumentacji technicznej).

Ocena spełniania przez wyroby wymagań wiąże się z oceną przestrzegania przez podmioty gospodarcze (producent, upoważniony przedstawiciel producenta, importer oraz dystrybutor) obowiązków w zakresie udostępniania wyrobów.
   
II. Ocena przestrzegania przez dostawców i sprzedawców obowiązków w zakresie etykietowania energetycznego produktów

Ocena przestrzegania przez dostawców i sprzedawców obowiązków w zakresie etykietowania energetycznego produktów obejmuje w szczególności weryfikację obowiązków odnośnie: etykiet energetycznych, kart informacyjnych produktów, informacji o klasie efektywności energetycznej produktów, dokumentacji technicznej.

III. Ocena wyników badań laboratoryjnych wyrobów

Ocena wyników badania próbek wyrobów polega na wskazaniu, czy wyroby są zgodne z: postanowieniami określonymi w normach zharmonizowanych, wymaganiami wynikającymi z przepisów unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego oraz informacjami wynikającymi z etykiety energetycznej lub karty informacyjnej produktu.
 
 
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Marcin Dec
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 20.03.2020 09:04