Procedura informowania o lokalizacji abonentów numerów alarmowych i kierowaniu połączeń alarmowych

JAK INFORMOWAĆ O LOKALIZACJI SŁUŻB OBSŁUGUJĄCYCH WYWOŁANIA NA NUMERY ALARMOWE: 112, 997, 998, 999 ORAZ 984, 985, 986, 987, 991, 992, 993, 994, 995, 996

Numery alarmowe ustalone w ustawie - Prawo telekomunikacyjne lub w planie numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych udostępniane są służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy.

W celu uruchomienia, likwidacji lub zmiany obsługi numeru alarmowego w danej lokalizacji ustala się procedurę informowania o lokalizacji abonentów numerów alarmowych i właściwym kierowaniu wywołań na numery alarmowe.

Przepisy obowiązującej od 1 stycznia 2014 r. ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w art. 20 ust. 1 przewidują, że dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych są obowiązani zapewnić kierowanie połączeń telefonicznych do numerów alarmowych 112, 997, 998, 999 do właściwych terytorialnie centrów powiadamiania ratunkowego oraz połączeń do innych numerów alarmowych do właściwych terytorialnie jednostek służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. System ma umożliwić przekazanie zgłoszeń alarmowych w celu zaangażowania właściwych zasobów ratowniczych.

Kierowanie połączeń telefonicznych do służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy obsługujących wywołania alarmowe na numery 112, 997, 998 i 999 oraz numery 984, 985, 986, 987, 991, 992, 993, 994, 995, 996 powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń.  W tym celu ustala się Numery Kierowania Alarmowego (NKA) związane z położeniem abonenta wywołującego w obszarze gminy.

NKA są zestawiane w Tablicach NKA dostępnych na stronie internetowej UKE.

Tablice NKA stanowią dla operatorów telekomunikacyjnych jedyne wiarygodne źródło informacji o obszarach kierowania wywołań na numery alarmowe.

Ze względu na największą liczbę obsługiwanych lokalizacji abonentów numerów alarmowych z przypisanymi numerami NKA, przygotowanie i aktualizacja Tablic NKA dokonywana jest przez spółkę Orange Polska S.A. (dalej „Orange”). Aktualizacja Tablic NKA następuje na podstawie otrzymanych przez Orange za pośrednictwem UKE informacji o planowanych zmianach w zakresie obsługi numerów alarmowych przekazywanych przez właściwe jednostki służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy lub właściwe organy administracji rządowej lub samorządowej.

Dążąc do usprawnienia procedury informowania o planowanych zmianach, w celu uniknięcia ewentualnych problemów związanych z implementacją poszczególnych NKA w sieciach operatorów telekomunikacyjnych i właściwym kierowaniem wywołań na numery alarmowe, podmioty przekazujące informacje winny zastosować się do poniższych zaleceń:

1. Informacje o zmianach lokalizacji abonentów numerów alarmowych pochodzące od poszczególnych podmiotów uprawnionych do dokonywania zmian na szczeblu gminy, powiatu lub województwa powinny być przekazywane pisemnie do UKE, na adres zamieszczony w niniejszej procedurze oraz dodatkowo drogą elektroniczną na adres: Ustalając kierowanie wywołań na numery alarmowe dla poszczególnych obszarów, stosuje się zasadę, iż gmina jest najmniejszą i niepodzielną częścią obszaru obsługi wywołań alarmowych przez daną służbę.

Przekazywana informacja powinna być podpisana przez osobę uprawnioną oraz powinna zawierać dane kontaktowe (numer telefonu i/lub adres e-mail).

1a W przypadku zmian dotyczących abonentów numeru alarmowego 999, informacja o zmianie powinna być uzupełniona pisemną zgodą właściwego Wojewody, potwierdzającą ujęcie przedmiotowej zmiany w planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

1b Zmiany w obsłudze zgłoszeń alarmowych kierowanych na numery inne niż 112, 997, 998, 999 powinny być koordynowane przez właściwy organ administracji rządowej lub samorządowej (np. burmistrza lub prezydenta miasta). Funkcjonowanie numeru alarmowego powinno wiązać się z obowiązkową dostępnością do służb ratunkowych dla ogółu mieszkańców na danym terenie. W przypadku kilku podmiotów gotowych w ramach danej służby do działań ratowniczych na danym obszarze, istnieje możliwość uruchomienia tylko jednej dyspozytorni obsługującej zgłoszenia alarmowe. Władze administracyjne powinny wyrazić pisemną zgodę na obsługę przez dany podmiot numeru alarmowego, w szczególności numeru interwencyjnego, na podległym im obszarze oraz na każdą zmianę w tym zakresie, biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania.

2. W przypadku zamiaru objęcia obsługi lokalizacji jednostki służby alarmowej z przypisanym numerem NKA przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego innego niż dotychczasowy w tej lokalizacji, należy dodatkowo przekazać potwierdzenie przez tego przedsiębiorcę gotowości do podjęcia się takiej obsługi, w szczególności do przyjmowania wywołań alarmowych w formacie NKA z sieci innych operatorów, a także należy wskazać dane kontaktowe do przedsiębiorcy (numer telefonu i/lub adres e-mail).

2a. Przedsiębiorca , o którym mowa w pkt 2. powinien należycie zabezpieczyć ruch kierowany do obsługiwanej lokalizacji w celu zapewnienia niezbędnej dostępności dla użytkowników ze wszystkich sieci, w szczególności poprzez wyznaczenie co najmniej dwóch punktów styku wykorzystywanej sieci z sieciami innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych do realizacji ruchu kierowanego na obsługiwany przez niego numer NKA. Informacje dotyczące wykorzystywanych punktów styku powinny być zawarte we wspomnianym potwierdzeniu.

2b. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 2. przy obsłudze lokalizacji służby alarmowej powinien zapewnić łącze dla numeru alarmowego korzystając z własnych lub udostępnionych mu zasobów numeracji. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystywania w tym celu łączy pozyskanych w drodze usługi WLR oraz kierowania połączeń do numeru alarmowego z wykorzystaniem numeru rutingowego (tj. poprzez usługę przeniesienia numeru do innego operatora).
UKE poddaje analizie otrzymane informacje pod względem formalnym a następnie przekazuje je w terminie do dwóch dni roboczych drogą elektroniczną do Orange celem realizacji. W przypadku zastrzeżeń do zaproponowanych zmian, UKE zwraca się do służby lub właściwego organu administracji rządowej lub samorządowej o dodatkowe wyjaśnienia.

3. Przewiduje się konieczny minimum 2-tygodniowy okres na wprowadzenie zmian w sieciach telekomunikacyjnych, liczony od momentu uzyskania przez Orange od UKE zaopiniowanej informacji od służb lub właściwego organu administracji rządowej lub samorządowej o planowanych zmianach. W przypadku gdyby okazało się, iż konieczne są wywiady techniczne i procesy inwestycyjne po stronie Orange lub przedsiębiorcy przejmującego obsługę danej lokalizacji, służba lub właściwy organ administracji rządowej lub samorządowej ustalą indywidualnie z Orange czas niezbędny na wprowadzenie zmian w Tablicach NKA, z jednoczesnym powiadomieniem UKE o ustalonym ostatecznym terminie wprowadzenia zmiany kierowania wywołań alarmowych.

4. Z chwilą wprowadzenia zmian NKA, Orange przekazuje do UKE drogą elektroniczną na adres: informację o tym fakcie. Orange przekazuje do UKE zaktualizowaną Tablicę NKA, która niezwłocznie zamieszczana jest na stronie internetowej Urzędu. W razie potrzeby UKE przekazuje wnioskodawcy (telefonicznie lub drogą elektroniczną) informację o zmianie kierowania połączeń zgodnie ze zgłoszonym zamówieniem. Operatorzy niezwłocznie wprowadzają  zmiany w sieciach na podstawie zaktualizowanej Tablicy NKA.

4a. Obsługa zlikwidowanych NKA jest utrzymywana przez 3 miesiące od opublikowania w Tablicach NKA informacji o likwidacji danego NKA. W trakcie tego okresu operator obsługujący lokalizację alarmową co miesiąc przekazuje do UKE drogą elektroniczną na adres: informacje o operatorach nie realizujących powyższego obowiązku. Po upływie 3 miesięcy od opublikowania Tablic NKA kierowanie zlikwidowanych NKA zostanie skasowane.

5. Wszelkie zmiany dotyczące zmian lokalizacji i kierowania powinny być planowane tak, aby nie przypadały na dni charakteryzujące się wzmożonym ruchem telekomunikacyjnym (Święta Państwowe, Wielkanoc, Boże Narodzenie, Sylwester, Nowy Rok itp.), gdyż może to powodować wystąpienie błędów podczas przełączeń, a także powinny uwzględniać wyżej wymienione terminy realizacji.

6. Dane adresowe do korespondencji w ramach procedury:
Pan Tomasz Karamon
Dyrektor Departamentu Techniki
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

Przestrzeganie powyższych ustaleń pozwoli na właściwe aktualizowanie danych w  tablicach NKA  publikowanych na stronie internetowej Urzędu.

W załącznikach do pobrania znajduje się wzór tabeli, która powinna być każdorazowo wypełniana przez podmioty przekazujące informacje w ramach procedury.
 
W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Departament Techniki UKE
tel. 22 534 93 58, e-mail:

Przedstawiciel Orange Polska SA
tel. 71 364 02 25, e-mail:

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Jakub Słodki
Data publikacji: 27.11.2017 13:05
Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2018 15:31