Służba stała ziemska i satelitarna

I. Radiokomunikacja Stała - dla radiowych systemów łączności typu punkt - punkt (LR - LINIE RADIOWE)

1. Wniosek w formie papierowej - dla radiowych systemów łączności typu punkt - punkt (LR)

Pozwolenia radiowe na używanie urządzeń nadawczo - odbiorczych dla linii radiowych w systemie łączności typu punkt - punkt (LR) w służbie stałej, wydaje się na pisemny wniosek złożony do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jako wniosek traktuje się wystąpienie do Prezesa UKE o wydanie pozwolenia radiowego, złożone w formie pisemnego podania, zawierającego informacje niezbędne do wydania pozwolenia radiowego. Wzory stosownych formularzy (traktowanych jako wnioski), potrzebne do wydania pozwolenia radiowego oraz instrukcje ich wypełniania można otrzymać w Delegaturach UKE lub pobrać u dołu tej strony.

 

Dokumenty wymagane:

 • wypełniony formularz LR
 • dokument potwierdzający spełnienie wymagań zasadniczych urządzeń nadawczych (deklaracja zgodności)
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
 • pełnomocnictwo, lub odpis pełnomocnictwa*

*w przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo, lub odpis pełnomocnictwa, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - (poświadczenie winno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia), pełnomocnictwo zgodnie z art. 33 § 3 KPA może być przedłożone do akt wyłącznie jako: oryginał, urzędowo poświadczony odpis przez notariusza (konsula) lub odpis uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także doradcą podatkowym. Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy z następującym zastrzeżeniem: na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej przedmiot opłaty skarbowej, kwotę uiszczonej opłaty, datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Adnotacja taka powinna być dokonana także na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem, że zamiast daty dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, należy określić datę wpłaty i numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego, na który wpłaty dokonano.

 

Prosimy także o zapoznanie się z  procedurą oceny technicznej wniosku o wydanie pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych w systemach służby stałej typu punkt - punkt (linie radiowe).

Wypełniony wniosek LR należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UKE lub przesłać pocztą na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.

 

2. Wniosek w formie elektronicznej - dla radiowych systemów łączności typu punkt - punkt (LR)

Wniosek na używanie urządzeń nadawczo-odbiorczych dla linii radiowych systemie łączności typu punkt - punkt (LR) w służbie stałej, można złożyć w formie elektronicznej przez platformę ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) https://epuap.gov.pl oraz przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) https://pue.uke.gov.pl/

Do wniosku można dołączyć dane techniczne jako plik o rozszerzeniu .wlr. Znacznie przyspiesza to czas potrzebny na wydanie pozwolenia radiowego. Do przygotowania wniosku elektronicznego zawierającego dane techniczne .wlr służy załączony u doły strony program „LR Wniosek elektroniczny.zip”. W pliku zawarta jest instrukcja pracy w programie oraz struktura pliku wynikowego .wlr. Istnieje również możliwość dostarczenia danych technicznych w postaci plików .wlr na płycie CD.

 

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszych stronach, dodatkowych informacji udzielają:

Andżelika Matulka: tel. 22 53 49 258

Mirosław Izdebski Tel. 22 53 49 352

 

II. Radiokomunikacja Satelitarna (SNG, LRS)
Pozwolenia radiowe na używanie urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych wydawane są dla naziemnych stacji satelitarnych, przeznaczonych do różnych zastosowań, jak np.:

 • stacje reporterskie SNG
 • stacje dosyłowe programów radiowych i telewizyjnych
 • stacje centralne sieci VSAT, SUT, SIT (które nie spełniają warunków określonych w załączniku nr 13 ROZU)
 • inne naziemne stacje satelitarne nie wymienione powyżej

 

Bez pozwolenia radiowego mogą być używane terminale sieci VSAT, SUT i SIT spełniające wymagania Załącznika nr 13 ROZU. 

Prezes UKE, w drodze decyzji, na wniosek zainteresowanego podmiotu, może dopuścić czasowe używanie urządzenia radiowego w celu zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji na okres nieprzekraczający 30 dni (art. 144a PT). Aby otrzymać taką decyzję należy złożyć wniosek o czasowe używanie urządzenia radiowego – naziemnej stacji satelitarnej SNG.

 

Wskazówki umieszczone poniżej pozwolą załatwić w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej sprawy związane z uzyskaniem pozwolenia radiowego dla naziemnych stacji satelitarnych, działających w ramach Stałej Służby Satelitarnej.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą powinien:

 1. Dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
 2. Złożyć w Kancelarii Ogólnej UKE następujące dokumenty:

Przy wypełnianiu formularza pomocna może być zamieszczona u dołu strony instrukcja.

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszych stronach, dodatkowych informacji udzielają:

- Mirosław Izdebski, tel. 22 53 49 352

- Danuta Pielak, tel. 22 53 49 263

 

III. Opłaty skarbowe
Od dnia 1 stycznia 2007 r. na podstawie art. 8 ustawy OPS, opłatę skarbową od dokonania przez Urząd Komunikacji Elektronicznej czynności urzędowej - wydania pozwolenia radiowego, a także od złożenia w urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (oraz jego odpisu, wypisu lub kopii) dokonuje się:

gotówką w kasie:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

lub bezgotówkowo na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

IBAN =  PL54103015080000000550036045

BIC (Swift Code) = CITIPLPX

 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wola jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

W związku z tym, że stosownie do art. 6 ust 1 pkt 1  ppkt 3), ustawy OPS obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej, a więc wydania pozwolenia radiowego powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego, do wniosku powinien być załączony dowód wniesienia takiej opłaty w wysokości:

 • 1939 zł – od pozwoleń radiowych wydawanych w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących (załącznik do ustawy – część III, poz. 32),
 • 82 zł – od pozostałych pozwoleń radiowych (załącznik do ustawy – część III, poz. 44),
 • 17 zł – od złożonego dokumentu pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu,  wypisu lub kopii - do każdego stosunku pełnomocnictwa prokury (z wyjątkami zawartymi w załączniku OPS).

Zmiany pozwolenia w zakresie m.in. warunków technicznych wykorzystania częstotliwości, zmiana adresu siedziby podmiotu, któremu wydano pozwolenie nie podlegają opłacie skarbowej.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy OPS, opłata od wydania pozwolenia radiowego podlega zwrotowi jeżeli mimo zapłacenia opłaty niedokonano czynności urzędowej.

Po rozpatrzeniu wniosku i przygotowaniu pozwolenia radiowego Urząd Komunikacji Elektronicznej przesyła je na adres wnioskodawcy. W przypadku, kiedy wnioskodawca odbiera pozwolenie radiowe osobiście, zobowiązany jest do posiadania upoważnienia do odbioru pozwolenia (w przypadku reprezentowania wnioskodawcy).

  IV. Opłaty roczne
Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania częstotliwości określonych w rezerwacji częstotliwości lub pozwoleniu radiowym uiszcza roczne opłaty zgodnie z ROZ.

Opłaty z tego tytułu winny być wnoszone na rachunek:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Narodowy Bank Polski Oddział w Warszawie
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązek uiszczania opłat powstaje w momencie doręczenia decyzji, o ile w decyzji nie wskazano terminu, od którego prawo przysługuje.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KPA ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z poźn. zm.)

PT ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.)

OPS ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

ROZ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz.U. z 2013 r., poz. 1586)

ROZU Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych i nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz.U. z 2014, poz. 1843)

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Osoba modyfikująca informację: Daniel Gryt
Data publikacji: 23.02.2018 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 20.05.2019 14:57