Pozwolenia lotnicze

 Chcesz otrzymać pozwolenie szybciej ? Wyślij wniosek z kompletem załączników. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1079/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. ustanawiającym wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności głosowej dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz.U.UE.L.2012.320.14 z późn. zm.), pozwolenia radiowe mogą być wydawane jedynie dla radiostacji lotniczych VHF, posiadających funkcję separacji międzykanałowej 8,33 kHz.

W sprawie wykorzystania urządzeń radiowych, nieposiadających separacji 8,33 kHz, objętych już wydanymi pozwoleniami, których ważność kończy się po 31.12.2017 r., bardzo prosimy o zapoznanie się z informacją zawartą na stronie ULC.

Odstępstwa wydane przez ULC dla stacji pokładowych nie mogą być podstawą do występowania do Prezesa UKE z wnioskami o zmianę częstotliwości w wydanych pozwoleniach dla stacji lotniskowych. Prosimy nie składać w tej sprawie wniosków do Prezesa UKE.


 

I. Informacje ogólne

Pozwolenie radiowe wydajemy po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Prezesa UKE.

WNIOSKI ROZPATRUJEMY W KOLEJNOŚCI WPŁYWU DO URZĘDU. Ustawowy termin wydania pozwolenia to 42 dni. Staramy sie wydawać pozwolenia jak najszybciej. Ponaglenia telefoniczne lub mailowe mogą jedynie wpływać na wydłużenie się tego procesu.

Rodzaje pozwoleń na używanie urządzeń radiowych w radiokomunikacji lotniczej:

 • pokładowa stacja lotnicza,
 • stacja lotniskowa.

Pozwolenie wydajemy na okres nieprzekraczający 10 lat.

W przypadku zmiany właściciela statku powietrznego, konieczne jest uzyskanie nowego pozwolenia radiowego dla stacji pokładowej.

Obsługiwanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w radiokomunikacji lotniczej wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych. Osoba fizyczna, występująca o pozwolenie dla pokładowej stacji lotniczej, powinna posiadać świadectwo gólne operatora radiotelefonisty.

Informacje w sprawie świadectw publikujemy na stronie: http://bip.uke.gov.pl/swiadectwa-operatora-urzadzen-radiowych-tresci/swiadectwa-lotnicze,2.html.

 

II. Składanie wniosku

Wniosek (z oryginalnym podpisem wnioskodawcy), wraz z odpowiednimi załącznikami,  składać pocztą lub bezpośrednio do siedziby UKE w Warszawie.

Dane głównej siedziby UKE znajdują się na stronie: http://uke.gov.pl/kontakt/.

Osoba fizyczna może również przesłać wniosek podpisany profilem zaufanym na platformie ePUAP -  skrzynka podawcza. Po zalogowaniu, wybrać ścieżkę: Inne sprawy urzędowe - Korespondencja z urzędem - Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
Jeśli wniosek jest przesłany w formie elektronicznej, pozwolenie wysyłamy tylko w formie elektronicznej, z podpisem elektronicznym, o ile wnioskodawca nie zrezygnuje z takiej formy doręczenia.

Nie akceptujemy kopii wniosku, przesłanej zwykłą pocztą elektroniczną.

Formularze wniosków znajdują się u dołu strony.

Wnioskodawcą o pozwolenie dla pokładowej stacji lotniczej jest posiadacz rezerwacji znaków rozpoznawczych.

Rozpatrywanie wniosku rozpoczyna się, gdy wpłyną wszystkie wymagane dokumenty. Dosyłanie załączników "na raty" znacznie opóźnia wydanie pozwolenia.

 

III. Załączniki do wniosku

Pokładowa stacja lotnicza:

 • kopia rezerwacji znaków rozpoznawczych (dotyczy pozwolenia wydawanego po raz pierwszy) lub kopia świadectwa rejestracji / wpisu do ewidencji, wydawanych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego,
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej 82 zł,
 • w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku załączyć pełnomocnictwo, lub odpis pełnomocnictwa, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - (poświadczenie winno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia), pełnomocnictwo zgodnie z art. 33 § 3 kpa może być przedłożone do akt wyłącznie jako: oryginał, urzędowo poświadczony odpis przez notariusza (konsula) lub odpis uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także doradcą podatkowym,
 • opłata skarbowa 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - dotyczy każdego wniosku składanego przez pełnomocnika.

Stacja lotniskowa:

 • plan sytuacyjny z podaniem lokalizacji urządzenia i opisem współrzędnych geograficznych ogrodzenia lotniska lub granic geodezyjnych lotniska,
 • deklarację zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami (oznaczenie CE, informacja) - powinna być dołączona do dokumentacji urządzenia, a najprościej uzyskać kopię ze strony producenta, np. wpisując do wyszukiwarki typ urzadzenia i hasło "declaration of conformity",
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej 82 zł,
 • w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku załączyć pełnomocnictwo, lub odpis pełnomocnictwa, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - (poświadczenie winno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia), pełnomocnictwo zgodnie z art. 33 § 3 kpa może być przedłożone do akt wyłącznie jako: oryginał, urzędowo poświadczony odpis przez notariusza (konsula) lub odpis uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także doradcą podatkowym,
 • opłata skarbowa 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - dotyczy każdego wniosku składanego przez pełnomocnika.

 

IV. Opłata skarbowa

Za wydanie pozwolenia radiowego obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 82 zł.
Za wydanie duplikatu pozwolenia opłata skarbowa wynosi 24 zł.
Za pełnomocnictwo opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Opłata płatna:

bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

lub gotówką w kasie:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa

Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca lub pełnomocnik.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wola jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i delegatury UKE w województwach.

Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej (oryginał lub potwierdzona kopia, bądź elektronicznie wygenerowane potwierdzenie dokonania przelewu) dołączyć do wniosku o pozwolenie radiowe.

Nie dokonywać jednej opłaty zbiorowo za kilka wniosków. Każda wpłata musi dotyczyć tylko jednego wniosku.

 

V. Opłata roczne

Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania częstotliwości określonych w rezerwacji częstotliwości lub pozwoleniu radiowym, uiszcza roczną opłatę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz.U. z 2013 r., poz. 1586).

Opłatę z tego tytułu wpłacać na rachunek:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązek uiszczania opłaty powstaje w dniu doręczenia decyzji (pozwolenia), o ile nie wskazano w niej innego terminu.

 

VI. Dodatkowe informacje

Zgodnie z przepisami, pozwolenie wydajemy w terminie do 6 tygodni od dnia wpływu wniosku do Urzędu. Dokładamy wszelkich starań, aby pozwolenie wydawać jak najszybciej.

Pozwolenie wysyłamy pocztą, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, pod adres wskazany we wniosku (lub podpisane elektronicznie - patrz punkt II. Składanie wniosku). Nie wysyłamy skanu pozwolenia. NIE  WYDAJEMY  POZWOLENIA  W  SIEDZIBIE  URZĘDU.

Nie udzielamy informacji telefonicznie, ani mailowo o tym, czy pozwolenie zostało wystawione i wysłane. Dopiero po upływie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku prosimy o kontakt, jeśli pozwolenie nie dotrze pod adres wskazany we wniosku.

Przesyłkę z pozwoleniem, awizowaną dwukrotnie, która nie zostanie odebrana przez adresata, uważa się za doręczoną. Można wtedy (po wpływie zwrotnego poświadczenia odbioru do Urzędu) wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu pozwolenia.

Pozwolenie może być zmienione, na przykład w przypadku zmiany adresu. Wydajemy wtedy bezpłatnie decyzję zmieniającą.

Urządzenie PLB nie wchodzi w skład pokładowej stacji lotniczej. Jest ono objęte odrębnym pozwoleniem radiowym. Szczegółowe informacje zamieszczamy na stronie: http://bip.uke.gov.pl/jak-uzyskac-rezerwacje--pozwolenie--zezwolenie-tresc/plb,3.html.

Pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi na naszej stronie, można kierować pod adres

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Wydział WML
Publikujący: Daniel Gryt
Publikacja informacji: 23.02.18 13:00
Aktualizacja informacji: 07.08.18 08:46