Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Drony

Łączność operatora drona z kontrolerem ruchu lotniczego na lotnisku

 

Zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1079/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. ustanawiającym wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności głosowej dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz.U.UE.L.2012.320.14 z późn. zm.), pozwolenia radiowe dla radiostacji lotniczych VHF nieposiadających funkcji separacji międzykanałowej 8,33 kHz będą wydawane jedynie z ważnością do 31 grudnia 2017 r.
 

 

I. Informacje ogólne

W celu zapewnienia bezpieczeństwa statków powietrznych, podczas wykonywania lotów dronami w pobliżu lotniska, możliwe jest wykorzystywanie urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lotniczej do łączności pomiędzy operatorem drona, a służbą kontroli ruchu lotniczego stacji lotniskowej. Łączność odbywa się na częstotliwościach przydzielonych dla danej stacji lotniskowej.

Używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego wymaga posiadania pozwolenia radiowego.

Uzyskanie pozwolenia radiowego nie zwalnia operatora drona od uzyskania stosownej zgody służb kontroli ruchu lotniczego, zarówno na wykonywanie lotów, jak i możliwości nawiązywania łączności na określonych częstotliwościach.

Wykorzystanie urządzeń radiowych, objętych przedmiotowym pozwoleniem radiowym, w innych sytuacjach i do innych celów niż uzgodniona łączność pomiędzy operatorem drona, a stacją lotniskową, jest kategorycznie zabronione.

Obsługiwanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, używanego w radiokomunikacji lotniczej, wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych, w tym przypadku świadectwa ogólnego operatora radiotelefonisty. Informacje w sprawie wydawania świadectw znajdują się na stronie: https://archiwum.uke.gov.pl/swiadectwa-lotnicze-4402.

Pozwolenie radiowe wydajemy po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Prezesa UKE.

Pozwolenie wydajemy na okres nieprzekraczający 10 lat.

 

II. Składanie wniosków

Wniosek (z oryginalnym podpisem wnioskodawcy), wraz z odpowiednimi załącznikami,  składać pocztą lub bezpośrednio do siedziby UKE w Warszawie.

Dane głównej siedziby UKE znajdują się na stronie: http://uke.gov.pl/kontakt/.

Nie akceptujemy kopii wniosku, przesłanej zwykłą pocztą elektroniczną.

Formularze wniosków znajdują się u dołu strony.

 

III. Załączniki do wniosków

  • potwierdzenie spełniania przez urządzenia radiowe zasadniczych wymagań (oznaczenie CE, informacja),
  • kopia świadectwa ogólnego operatora radiotelefonisty (dotyczy wnioskodawcy – osoby fizycznej),
  • oświadczenie wnioskodawcy o obsłudze urządzeń, których dotyczy pozwolenie, przez osoby posiadające świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty (dotyczy wnioskodawcy - osoby prawnej),
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
  • w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo, lub odpis pełnomocnictwa, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - (poświadczenie winno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia), pełnomocnictwo może być przedłożone do akt wyłącznie jako: oryginał, urzędowo poświadczony odpis przez notariusza (konsula) lub odpis uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także doradcą podatkowym,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17,00 zł.

 

IV. Opłata skarbowa

Za wydanie pozwolenia radiowego obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 82 zł.
Za wydanie duplikatu pozwolenia opłata skarbowa wynosi 24 zł.
Za pełnomocnictwo opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Opłaty płatne:

bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

lub gotówką w kasie:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa

Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca lub pełnomocnik.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wola jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i delegatury UKE w województwach.

Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej (oryginał lub potwierdzona kopia, bądź elektronicznie wygenerowane potwierdzenie dokonania przelewu) dołączyć do wniosku o pozwolenie radiowe.

Nie dokonywać jednej opłaty zbiorowo za kilka wniosków. Każda wpłata musi dotyczyć tylko jednego wniosku.

 

V. Dodatkowe informacje

Zgodnie z przepisami, pozwolenie radiowe wydajemy w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia wniosku.

Pozwolenie wysyłamy pocztą, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, pod adres wskazany we wniosku. NIE  WYDAJEMY  POZWOLENIA  W  SIEDZIBIE  URZĘDU.

Pozwolenie może być zmienione, na przykład w przypadku zmiany adresu. Wydajemy wtedy bezpłatnie decyzję zmieniającą.

Kopię pozwolenia przesyłamy do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi na naszej stronie, można kierować pod adres

e-mail:

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Osoba modyfikująca informację: Daniel Gryt
Data publikacji: 23.02.2018 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2018 08:37