Jak dokonać wykreślenia z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych?

Prezes UKE wykreśla z rejestru przedsiębiorcę telekomunikacyjnego (art. 12a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne):

  • – na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego;
  • – w przypadku wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności telekomunikacyjnej;
  • – po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego;
  • – po uzyskaniu informacji o wydaniu prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu prowadzenia działalności gospodarczej objętej wpisem;
  • – w przypadku niewypełnienia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obowiązków informacyjnych, dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych, za dwa kolejne lata.

W przypadku zaprzestania wykonywania działaności telekomunikacyjnej przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (poniżej znajduje się formularz wniosku oraz wzór jego wypełnienia).

 

Jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć:

  • - pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania wnioskodawcy,
  • - potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacać na konto
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jakub Słodki
Publikujący: Jakub Słodki
Publikacja informacji: 01.12.17 15:40
Aktualizacja informacji: 06.05.19 12:58