Jak dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych?

Przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru (poniżej znajduje się formularz wniosku oraz wzór jego wypełnienia).

Jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć:

  • - pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania wnioskodawcy,
  • - potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacać na konto
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

Przedsiębiorcy zagraniczni (zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) mogą co do zasady prowadzić działalność na takich samych zasadach jak obywatele polscy tzn. po uzyskaniu wpisu do CEIDG lub KRS. Zatem warunkiem uzyskania wpisu do RPT jest uprzednia rejestracja wybranej formy prowadzenia działalności gospodarczej w odpowiednim rejestrze.

Wpisowi do rejestru podlega również działalność telekomunikacyjna prowadzona przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z państwa członkowskiego albo państwa, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, który czasowo świadczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi na zasadach określonych odpowiednio w przepisach Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo w przepisach innej umowy regulującej swobodę świadczenia usług (art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo telekomunikacyjne). Z przywołanego przepisu wprost wynika, że przedsiębiorca zagraniczny, który czasowo świadczy usługi telekomunikacyjne na terenie Polski, podlega wpisowi do RPT bezpośrednio, bez konieczności uprzedniego uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jakub Słodki
Publikujący: Jakub Słodki
Publikacja informacji: 01.12.17 16:00
Aktualizacja informacji: 17.05.19 12:33