Gdzie składać wnioski o wpis, zmianę i wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych?

Wszelkie wnioski i pisma w sprawie Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych należy składać na adres Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie lub delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej właściwej miejscowo ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Obszary działalności delegatur UKE pokrywają się z obszarami województw.
Wykaz adresów i nr telefonów delegatur UKE

Można również skorzystać z drogi elektronicznej poprzez:

- Platformę Usług Elektronicznych UKE https://pue.uke.gov.pl/ (dostępny formularz: Wniosek o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych),

- elektroniczną skrzynkę podawczą - ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka.

Doręczenie zaświadczenia o wpisie/zmianie wpisu w formie dokumentu elektronicznego poprzez PUE/ePUAP może nastąpić w przypadku, gdy podmiot wnioskujący wyraźnie zażąda zaświadczenia w postaci dokumentu elektronicznego (art. 217 § 4 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, dalej: "KPA").

W przeciwnym przypadku zaświadczenie zostanie wydane formą papierową i doręczone drogą pocztową (zgodnie z trybem art. 39 KPA).

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Ewelina Siejak
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Ewelina Siejak
Data publikacji: 13.12.2017 09:15
Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2021 12:33