Informacje ogólne

Działalność w zakresie telekomunikacji prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego podlega wpisowi do rejestru jednostek samorządu terytorialnego. Od lipca 2010 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem prowadzącym rejestr jednostek samorządu terytorialnego, wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji. Rejestr jest jawny.

Działalność telekomunikacyjna jednostek samorządu terytorialnego wykonuje się (art. 3 ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych):

  1. przy zachowaniu kompatybilności i połączalności z innymi sieciami telekomunikacyjnymi tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przy zagwarantowaniu przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, na zasadach równego traktowania, współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz dostępu do nich;
  2. w sposób przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych.
 

Działalność w zakresie telekomunikacji jednostek samorządu terytorialnego należy do zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej, wykonywana jest na podstawie uchwały organu stanowiącego i wymaga:

  • uzyskania wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji;
  • ogłoszenia informacji o podjęciu działalności telekomunikacyjnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej jednostki samorządu terytorialnego i w siedzibie tej jednostki oraz przekazania tej informacji, w postaci elektronicznej, Prezesowi UKE, który niezwłocznie ogłasza ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (art. 3 ust. 6 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych). Informacja zawiera opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie spełnienia wymagań, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Jednostka samorządu terytorialnego może prowadzić działalność w zakresie telekomunikacji, niebędącą działalnością gospodarczą, w formie niewyodrębnionej w ramach jej osobowości prawnej, jak również w formie porozumienia, związku lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, której fundatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, porozumienia komunalnego, spółki kapitałowej lub spółdzielni z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, wymaga uzyskania wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji (art. 5 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych).

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Ewelina Fornalczyk
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Ewelina Fornalczyk
Data publikacji: 07.12.2017 09:20
Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2020 14:06