Informacje ogólne

Działalność w zakresie telekomunikacji prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego podlega wpisowi do rejestru jednostek samorządu terytorialnego. Od lipca 2010 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem prowadzącym rejestr jednostek samorządu terytorialnego, wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji. Rejestr jest jawny.

Działalność w zakresie telekomunikacji jednostek samorządu terytorialnego należy do zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej, wykonywana jest na podstawie uchwały organu stanowiącego i wymaga:

  • uzyskania wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji;
  • ogłoszenia informacji o podjęciu działalności telekomunikacyjnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej jednostki samorządu terytorialnego i w siedzibie tej jednostki (art. 3 ust. 6 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych).

Jednostka samorządu terytorialnego może prowadzić działalność w zakresie telekomunikacji, niebędącą działalnością gospodarczą, w formie niewyodrębnionej w ramach jej osobowości prawnej, jak również w formie porozumienia, związku lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, porozumienia komunalnego, spółki kapitałowej lub spółdzielni z udziałem jednostki samorządu terytorialnego (art. 5 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych).

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jakub Słodki
Publikujący: Jakub Słodki
Publikacja informacji: 07.12.17 09:20
Aktualizacja informacji: 18.04.18 10:45