Opinia Prezesa UKE w sprawie modyfikacji umowy ramowej wielkopolskiej sieci szerokopasmowej

W dniu 21 grudnia 2016 r. Prezes UKE wydał opinię w sprawie zmiany „Umowy ramowej Operatora WSS o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej z udziałem środków pomocowych UE” (Umowa ramowa).

Opinia dotyczy zgodności zmian wprowadzonych do Umowy ramowej operatora infrastruktury wielkopolskiej sieci szerokopasmowej (Operator WSS sp. z o.o.) z postanowieniami decyzji Komisji Europejskiej z dnia 23 maja 2012 r. nr C(2012)3425, dotyczącej notyfikacji pomocy państwa SA.33222(2011/N) pn. Polska Budowa wielkopolskiej sieci szerokopasmowej, tzw. „Decyzja notyfikacyjna KE”.


Modyfikacja Umowy ramowej polegała m.in. na dodaniu do zakresu oferowanych usług usługi IP VPN (Virtual Private Network). Usługa pozwala na zbudowanie wirtualnej, wydzielonej i bezpiecznej sieci IPv4 łączącej dwie lub więcej lokalizacje. Sieć VPN stanowi połączenia logiczne „każdy z każdym”, służące do przesyłania danych pomiędzy lokalizacjami.

Opinia Prezesa UKE wraz z tekstem jednolitym zmodyfikowanej Umowy ramowej 
w załączeniu.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 23.12.16 15:10
Aktualizacja informacji: 21.12.17 15:13